Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 28. 8. 2017

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 12.9.2017

Zápis VV KHŠS 28.8.2017

 

Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 28. 8. 2017 V Hradci Králové, Vrchlického 827/26


Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout
Omluveni: Petr Marek
Za RK: Tomáš Bydelský, Vladimír Luštinec, Urban Zdeněk

Program:

1) Hospodaření KHŠS

2) Volební konference KHŠS

3) Sezóna 2017/2018

4) Zprávy z komisí

5) Různé, diskuse

 

VV KHŠS schvaluje propozice dospělých a mládeže Per rollam 29. 7. 2017

1) Hospodaření KHŠS

– v příjmech rozpočtu KHŠS nejsou ještě granty od Královéhradeckého kraje a ŠSČR
– nižší příjmy za startovné v soutěžích – důvodem je mnoho slev za mládež
– schválení náhrad za reprezentaci kraje v soutěžích řízených STK na republikové úrovni – bude rozdělena odměna celkem 3000 Kč.
– vyúčtování tábora – tábor nebyl při nižším počtu dětí ztrátový, vyšel rozpočtově vyrovnaný
– rozpočet s drobnými úpravami do 5. 9. 2017 schválen

2) Volební konference KHŠS

– pan Velecký zajistil restauraci Tropical Česká Skalice
– ročenka se tvoří (O. Dousek), měla by být do konce měsíce Srpna hotova
– ocenění 2 oslavenců KHŠS v roce 2017
– ocenění mládeže za dobrou reprezentaci KHŠS – Lukáš Zelba (Ortex Hradec Králové – 1. místo MČR H8), Anna Rešlová (Třebechovice)
– pozvánka pro zástupce Šachového svazu ČR poslána
– nutné připravit zápisy komisí (za STK musí podat zprávu někdo z členů STK – osloví J. Šmíd)
– na webu KHŠS bude vyvěšena zpráva s počty delegátů na konferenci a s informacemi o nutnosti nahlášení jmen delegátů za jednotlivé oddíly sekretáři svazu, Tomáši Ulmanovi do 12. 9. 2017
– na webu KHŠS bude vyvěšena informace o zaslání představení volebních týmů i s jejich programy, a návrhy na usnesení i se zdůvodněním – tyto informace budou poté vyvěšeny na web KHŠS, termín zaslání je do 12. 9. 2017 sekretáři svazu, Tomáši Ulmanovi

3) Sezóna 17/18

přihlášky uzavřeny, v KP 11 družstev, KS 2×12 družstev a RP 30 družstev

 4) Zprávy z komisí

Komise rozhodčích
– 7. října proběhne školení rozhodčích 3. tříd a obnova 2. tříd

Komise mládeže
– schváleny refundace pro reprezentanty mládeže v celkové výši necelých 20 tisíc
– soustředění talentů – celkem se zúčastnilo 40 dětí
– listina talentů – obsahuje jména 22 dětí, do listiny talentů bude přidána věta: „Stane-li se hráč talentem ŠSČR bude automaticky doplněn do tabulky listiny KHŠS“
– uzávěrka konkurzů je 31. 8. 2017
– vydán kalendář akcí mládeže, ale dojde ještě k úpravám
– v sobotu 9. září v Mostě rozšířená komise mládeže
-olympiáda dětí a mládeže od 28. 1. do 1.2 2018 v Litomyšli – nutno vybrat 4 zástupce našeho kraje (chlapci 2002 a mladší, 2004 a mladší, 2007 a mladší a děvče 2002 a mladší)
– bude doplněn všeobecný rozpis VC

Komise STK
– s drobnými problémy vydán rozpis soutěží družstev
– STK – emailové hlasování dáno na web
– chystá se rozdělení družstev dospělých do skupin (bude zveřejněno do konference na webu)
– KP se bude hrát jen v 11 družstvech

5) Různé, diskuze

– proběhla volební konference krajské ČUS – účastnil se krajský předseda a místopředseda, J. Šmíd zvolen členem krajské rady ČUS, bylo zvoleno nové vedení ČUS

 

Zapsal:

Bc. Tomáš Ulman
sekretář KHŠS