Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Nové vedení KHŠS – zápis volební komise, hlasování (usnesení)

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 21.9.2017

Zápis volební komise z konference Královéhradeckého krajského šachového svazu,

konané 17. září 2017 v České Skalici.

 

Komise obdržela formou zveřejnění na internetové stránce jednu kandidátku šestičlenného týmu na

VV KHŠS ve složení:

Jaroslav Šmíd nar. 1973 – ŠK Lípa – předseda + komise rozhodčích

Jan Slavík        nar. 1975 – DDM Třebechovice pod Orebem – místopředseda + hospodář

Tomáš Ulman   nar. 1991 – Tatran Hostinné – sekretář

Ondřej Ruda   nar. 1975 – ŠK Lípa – komise mládeže

Jakub Šafařík  nar. 1993 – TJ Slavia Hradec Králové – sportovnětechnická komise

Jan Kohout      nar. 1949 – ŠK AD Jičín – člen

 

Do časového limitu 12:00h stanoveného volební komisí už žádný další návrh týmu na VV KHŠS komise neobdržela.

Obdržela ale jména tří kandidátů na členy revizní komise.

Zdeněk Urban            nar. 1959 – ŠK AD Jičín

Vladimír Luštinec      nar. 1958 – TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší

Tomáš Bydelský         nar. 1950 – TJ Lokomotiva Trutnov

 

Vzhledem k tomu, že byla předložena kandidátka jediného týmu na VVKHŠS a právě tři kandidáti na členy RK, bylo v souladu s čl. 5. volebního řádu hlasováno o způsobu volby aklamací.

Hlasování proběhlo s výsledkem:

33 hlasů pro,   3 hlasy proti,   2 delegáti se zdrželi

Způsob volby aklamací byl schválen.

 

Volba kandidátky na VV KHŠS proběhla s výsledkem:

26 hlasů pro,   4 hlasy proti,   8 delegátů se zdrželo

VV KHŠS dle předložené kandidátky byl schválen

 

Volba členů revizní komise byla po jednotlivých členech.

Volba Zdeňka Urbana proběhla s výsledkem:

26 hlasů pro,   4 hlasy proti,   8 delegátů se zdrželo

Zdeněk Urban byl zvolen členem RK

 

Volba Vladimíra Luštince proběhla s výsledkem:

35 hlasů pro,   0 hlasů proti,   3 delegáti se zdrželi

Vladimír Luštinec byl zvolen členem RK

 

Volba Tomáše Bydelského proběhla s výsledkem:

31 hlasů pro,   3 hlasy proti,   4 delegáti se zdrželi

Tomáš Bydelský byl zvolen členem RK

Volební komise ve složení                             V České Skalici 17. září 2017

Ladislav Mach

Michal Cerha

Vlastimil Jonáš

 

Zápis o hlasování včetně schválených usnesení konference Královéhradeckého krajského šachového svazu,

konané 17. září 2017 v České Skalici.

 1. Byly schváleny všechny zprávy VV
 2. Konference vzala na vědomí zprávu RK
 3. Byl zvolen nový VV
 4. Byla zvolena nová RK
 5. Byl schválen rozpočet na novou sezonu
 6. Byly schváleny delegáti a náhradnící na konference ŠSČR
 7. Návrh usnesení: Konference KHŠS ukládá Komisi mládeže vypracovat nová pravidla pro tvorbu listiny talentů tak, aby odrážela aktuální stav. Zdůvodnění: Dosavadní praxe ve vydávání krajské listiny talentů byla značně rozmanitá, pevný termín nebyl stanoven. Např. v letošním roce 2017 byla vydána 22. srpna, tj. téměř 4 měsíce po skončení posledních KP mládeže.
  Praktický význam listiny tkví v tom, že talenti KHŠS mají významnou slevu na prázdninový tábor KHŠS. Stalo se nejméně ve dvou případech, že hráč, splňující podmínky pro zařazení více než 3 měsíce před táborem 2017, nemůže slevu dostat, neboť není na platné listině talentů, založené na sezóně 2015/16. Slevu by dostal až na tábor v roce 2018, tedy po 15 měsících od splnění podmínek. Listina talentů tak nabírala velké zpoždění za realitou.
  Návrh byl schválen (pro 27, proti 0, zdrželo se 7)
 8. Návrh usnesení: Návrh na úpravu bodového hodnocení pořádaných akcí pro děti. Současný stav: 20 bodů za uspořádání 1 a více turnajů.
  Návrh: 20 bodů za uspořádaný trunaj pro děti, +10bodů za každý další turnaj pro děti (nejvýše další 3 turnaje). Podmínkou pro započet bodů je oznámení turnaje KM minimálně 3 týdne před konáním, zaslání výsledků KM do 1 týdne po ukončení turnaje
  Návrh byl schválen (pro 33, proti 0, zdrželo se 4)
 9. Návrh usnesení: zvýšit odměnu oddílům, které pořádají turnaje/soutěže pro mládež, například VC atd., tktéž zvýšit odměnu rozhodčím těchto akcí. Odměna oddílu za VC je do 1500,-Kč, navrhujeme 2500,-Kč, odměnu rozhodčího zvýšit alespoň o 100,-Kč – od příští sezony
  Návrh nebyl schválen (pro 14, proti 9, zdrželo se 10)
 10. Návrh usnesení: doplnit do propozic způsob přihlašování do soutěží družstev KHŠS pouze elektronickou formou přes web KHŠS, stav přihlášek zde bude průběžně zvěřejňován a aktualizován
  Návrh byl schválen (pro 31, proti 0, zdrželo se 5)
 11. Návh usnesení: Navrhuji změnit krajsou ekonomickou směrnici v bodě půjčování šachového materiálu. Pro půjčování šachového materiálu na turnaje dětí stanovit půjčovné 10Kč/soupravu/den pokud je pořádající oddíl/hráč členem KHŠS
  Návrh nebyl schválen (pro 15, proti 2, zdrželo se 14)
 12. Návrh usnesení: pozvánky na konferenci posílat emailem
  Návrh byl schválen (pro 28, proti 0, zdrželo se 5)
 13. Návrh usnesení: KM komunikovat emailem, např. Výběrová řízení, pozvánky atd. Zdůvodněné: jedná se o cca 12 oddílů
  Návrh byl schválen (pro 21, proti 0, zdrželo se 11)
 14. Návrh usnesení: Provedení nezávislého auditu hospodaření KHŠS do 31.12.2018 za období 2015-2016, a do 30.9.2017, plus zveřejnění výsledků na webu KHŠS
  Návrh nebyl schválen (pro 1, proti 23, zdrželo se 7)
 15. Návrh usnesení: Vyhlášení konkurzu na pořádání šachového tábora (veřejný, transparentní) včetně personálního obsazení, místa, finančního rozpočtu na účastníka/den, obsahovou formou, veřejné vyhodnocení výsledku konkurzu šachového tábora KHŠS
  Návrh nebyl přijat (pro 4, proti 6, zdrželo se 19)
 16. Návrh usnesení: Úprava propozic v bodě 5.1: Sazebník pokut, písmeno n takto: Neobsazení šachovnice v RP od pátého případu v soutěži za každý případ 100Kč, platné od této sezony
  Návrh byl přijat (pro 32, proti 0, zdrželo se 2)
 17. Návrh usnesení: navrhuji zrušit záměr VV o násoném vkladu do KP družstev dospělých
  Návrh nebyl přijat (pro 2, proti 23, zdrželo se 7)
 18. Návrh usnesení: navrhuji zvýšit ČP pro KHŠS o 10,-Kč, aby nedošlo k sankcím pro oddíly bez dětí. Přitom rozpočet zůstane ve stejné výši
  Návrh nebyl přijat (pro 5, proti 26, zdrželo se 0)
 19. Návrh usnesení: Změnit povinnost hráčů označených „Z“ na soupisce sehrát 3 povinné 3 partie, snížit na 2 jako toje v jiných krajích, od příští sezony
  Návrh byl přijat (pro 20, proti 8, zdrželo se 8)

Návrhová komise: Petr Marek, Jaroslav Čáp,  Milan Borůvka