Královéhradecký krajský šachový svaz


Pozvánka na prázdninový letní šachový tábor KHŠS 2018 – 15. ročník

Jiří Bielavský, administrátor webu - 10.1.2018

Prázdninový letní šachový tábor KHŠS 2018 – 15. ročník
_______________________________________________________________________________________

Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, převážně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a školních kroužků pro ročníky 2001 a ml.
Pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském šachovém svazu.
Organizační spoluúčast oddíl ŠŠPM Lipky HK
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo, termín, cena
► Pobyt se uskuteční na jednom z nejkrásnějších a exkluzívních míst Východních Krkonoš v nadmořské výšce 1100 m n.m.: Horská chata Jindřichův dům, Vysoký Svah 24, 542 21 Pec pod Sněžkou, www.jindrichuvdum.cz, facebook Horská chata Jindřichův dům v Peci pod Sněžkou
► Sobota 18. srpna 2018 – neděle 26. srpna 2018
► Cena 3 800,- Kč
► Kapacita tábora je 49 dětí
► Dopravu účastníků na tábor a z tábora zajišťují zákonní zástupci v čase od 10:00 do 12:00 hodin
► V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí
► Sleva z ceny (slevy nelze sčítat):
hráči z listiny talentů KHŠS -800,- Kč
hráči s uhrazenou sezónní platbou 2017/18 za soustředění talentů -800,- Kč
sourozenci za každé dítě -500,- Kč
► Příplatek:
nečlen KHŠS +500,- Kč

Program tábora
► Rozvíjení šachových dovedností (ve skupinách podle výkonnosti), nejsilnější skupina bude mít rozšířený šachový program i v odpoledních hodinách a turnaj
► Sportovní program, hry, 1x celodenní výlet, celotáborová hra

Vedení tábora
► Hlavní vedoucí a zdravotnické zabezpečení: Mgr. Svatava Ptáčková, trenér šachu 4. třídy
► Vedoucí: Vadim Kablukov
► Hlavní trenér: Ing. Luboš Roško, mistr FIDE, šachový trenér 2. třídy
► Trenéři: IM Tomáš Kraus, trenér 4. třídy, KMž Kateřina Rošková, trenér 2. třídy, KM Tomáš Ptáček, trenér 4. třídy

Informace, přihlášky, kontakty, platby
► Mgr. Svatava Ptáčková, tel. 731 78 22 33, e-mail: SvatavaPtackova@seznam.cz
► Termín přihlášek:
– do 28. února 2018 budou přednostně přijati pouze hráči z aktuální listiny talentů KHŠS a hráči s uhrazenou sezónní platbou 2017/18 za soustředění talentů
– všichni ostatní se mohou také přihlašovat, potvrzení přijetí přihlášky však proběhne až od 1. března 2018 s ohledem na pořadí přihlášky a na kapacitu tábora
– konečný termín přihlášek je 31. března 2018
► Úhradu za účast na táboře v potvrzené výši uhraďte nejdéle do 15. dubna 2018 na účet KHŠS, č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010, variabilní symbol – datum narození dítěte ve formátu RRMMDD.
Na požádání vystavíme fakturu. Při neuhrazení v termínu může být dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků a pořadatel má právo dát přednost jinému zájemci.
► Storno poplatky: do 31. 5. 2018 činí 500,- Kč, poté 1 000,- Kč
► Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován.
► Aktuální informace vč. přihlášených zájemců o tábor a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz

K účasti Vás srdečně zve KHŠS a tým trenérů a vedoucích.

Letní šachový tábor 2018 – PŘIHLÁŠKA

Jméno dítěte:
 
Rodné číslo:
 
Zdravotní pojišťovna:
 
Zákonný zástupce:
 
Celá adresa bydliště včetně PSČ:
 
Telefon, e-mail:
 
Kontaktní osoba a telefon pro urgentní případy po dobu trvání tábora:
 
Zdravotní omezení a jiná sdělení:
Vystavení faktury (název organizace, adresa, IČ, požadovaný text):
V případě zvláštních okolností zajistím okamžitý odvoz dítěte domů (onemocnění, závažné nedodržení a opakované porušování táborového řádu).
Seznámil(a) jsem se se zaměřením a programem tábora.
Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře.
Datum, podpis zákonného zástupce:

Pokyny k přihlášce

► Rodné číslo je nezbytné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto.
► Přihlášku zašlete nascanovanou na mail hlavní vedoucí: SvatavaPtackova@seznam.cz
Případně přihlášku vytiskněte, čitelně vyplňte a celou stránku zašlete v písemné podobě na adresu: Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7. Použijte obyčejnou poštu, nedostanete-li do 5 pracovních dnů vyrozumění, informujte se u hlavní vedoucí tábora.

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.)
► Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci a nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).
► Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z  nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.
► Na tábor můžeme přijmout pouze dítě splňující výše uvedené požadavky.
► Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.
► Skutečnosti o zdravotní způsobilosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.
► Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte na tábor.

Propozice tábora 2018 ke stažení