Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z konference KHŠS 2017

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 8.10.2017

Zápis z konference KHŠS 17. 9. 2017

 

Místo konání: Restaurace Tropical – Česká Skalice
Čas zahájení: 9:30 – 9:50 prezence, zahájení 10:00 (zahájeno 10:20)

Přítomni: viz. Prezenční listina
Omluveni: viz. Prezenční listina

Program konference

1) Zahájení, volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise
2) Schválení jednacího a volebního řádu
3) Vyhodnocení uplynulé sezóny
4) Informace zástupce ŠSČR
5) Činnost KHŠS, zprávy komisí, hospodaření, zpráva RK, diskuse k předneseným zprávám
6) Volby VV KHŠS a RK KHŠS
7) Volba tří delegátů na konferenci ŠSČR
8) Diskuse, sezóna 2017/2018, různé
9) Usnesení konference, závěr

Po přestávce losování soutěží družstev.

 

Zápis

1)      Konferenci KHŠS zahájil dne 17. 9. 2017 v 10:20 předseda KHŠS Jaroslav Šmíd. Přivítal delegáty a poděkoval Vladimíru Veleckému za zorganizování konference. Sdělil, že pozvánka byla v zákonné lhůtě vyvěšena na webu KHŠS a další dokumenty byly průběžně přidávány.

Byl předložen návrh na pracovní předsednictvo ve složení: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Vladimír Velecký a Jan Kohout.

Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

Byl předložen návrh na členy mandátové komise ve složení: Tomáš Ulman, Marek Krása a Tomáš Bydelský.
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

Byl předložen návrh na členy návrhové komise ve složení: Petr Marek, Jaroslav Čáp a Milan Borůvka.
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

Byl předložen návrh na členy volební komise ve složení: Ladislav Mach, Vlastimil Jonáš, Michal Cerha.
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu: Jiří Kuta a Luděk Macháček.
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací: Návrh byl schválen.

Zápisem byl pověřen Tomáš Ulman

 

2)      Mandátová komise konstatovala, že na konferenci je přítomno při zahájení 38 delegátů z maximálního počtu 45. Konference je usnášení schopná. Kvórum 23.

Pracovní předsednictvo předložilo konferenci návrh volebního řádu zveřejněného na webu KHŠS 4. 9. 2017 – ve volebním řádu úprava v počtu delegátů na konferenci (za každých 30 členů oddílu se může konference účastnit 1 delegát).
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.
Výsledek hlasování: pro 35 – proti 1 – zdržel se 0

Pracovní předsednictvo předložilo konferenci návrh jednacího řádu zveřejněného na webu KHŠS 4. 9. 2017.
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.
Výsledek hlasování: pro 34 – proti 0 – zdržel se 2

 

3)      Vyhodnocení uplynulé sezóny

Vyhodnoceni oslavenců, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea a hráči s významnými úspěchy: Jaroslav Sládek (90), Zdeněk Urban (2. místo na MČR seniorů) a Ladislav Mach. Z rukou předsedy obdrželi drobný věcný dar.

Celoroční bodování mládeže vyhrál Ortex Hradec Králové, jehož zástupci předal předseda komise mládeže tradiční tašku sladkostí.

V oblasti mládeže byli vyhodnocení Lukáš Zelba a Anna Reschelová. Tito talenti zaznamenali v letošní sezóně úspěchy na republikových přeborech.

Seniorské družstvo ŠK AD Jičín získalo drobnou odměnu za vítězství v přeboru republiky seniorů.

Předseda STK vyhodnotil 3 nejlepší týmy z KP, KS a vítěze RP.

 

4)      Předseda KHŠS přečetl zdravici předsedy VV ŠSČR Viktora Novotného. V elektronické verzi bude umístěna i na web KHŠS.

 

5)      Zprávy komisí, hospodáře a webmastera jsou přístupné na webu KHŠS

Konference KHŠS schvaluje všechny předložené zprávy VV KHŠS.
Konference KHŠS bere na vědomí zprávu revizní komise.

 

6)Volební komise obdržela formou zveřejnění na internetové stránce jednu kandidátku šestičlenného týmu na VV KHŠS ve složení:

Jaroslav Šmíd   nar. 1973 – ŠK Lípa – předseda + komise rozhodčích

Jan Slavík        nar. 1975 – DDM Třebechovice pod Orebem – místopředseda + hospodář

Tomáš Ulman   nar. 1991 – TJ Tatran Hostinné – sekretář

Ondřej Ruda    nar. 1975 – ŠK Lípa – komise mládeže

Jakub Šafařík  nar. 1993 – TJ Slavia Hradec Králové – sportovně technická komise

Jan Kohout      nar. 1949 – ŠK AD Jičín – člen

Do časového limitu 12:00h stanoveného volební komisí už žádný další návrh týmu na VV KHŠS komise neobdržela.

Volební komise obdržela návrhy jmen tří kandidátů na členy revizní komise.

Zdeněk Urban             nar. 1959 – ŠK AD Jičín

Vladimír Luštinec       nar. 1958 – TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší

Tomáš Bydelský         nar. 1950 – TJ Lokomotiva Trutnov

Vzhledem k tomu, že byla předložena kandidátka jediného týmu na VVKHŠS a právě tři kandidáti na členy RK, bylo v souladu s čl. 5. volebního řádu hlasováno o způsobu volby aklamací.

Hlasování proběhlo s výsledkem:

33 hlasů pro,    3 hlasy proti,    2 delegáti se zdrželi

Konference KHŠS schvaluje způsob volby členů VV KHŠS aklamací.

 

Volba kandidátky na VV KHŠS proběhla s výsledkem:

26 hlasů pro,    4 hlasy proti,    8 delegátů se zdrželo

Konference KHŠS schvaluje VV KHŠS dle předložené kandidátky.

 

Volba členů revizní komise byla provedena po jednotlivých členech.

Volba Zdeňka Urbana proběhla s výsledkem:

26 hlasů pro,    4 hlasy proti,    8 delegátů se zdrželo

Konference KHŠS schvaluje Zdeňka Urbana za člena RK.

 

Volba Vladimíra Luštince proběhla s výsledkem:

35 hlasů pro,    0 hlasů proti,    3 delegáti se zdrželi

Konference KHŠS schvaluje Vladimíra Luštince za člena RK.

 

Volba Tomáše Bydelského proběhla s výsledkem:

31 hlasů pro,    3 hlasy proti,    4 delegáti se zdrželi

Konference KHŠS schvaluje Tomáše Bydelského za člena RK.

 

7)      Návrhová komise obdržela 5 návrhů delegátů na konferenci ŠSČR: Jaroslav Šmíd, Ondřej Ruda, Petr Dusbaba, Zdeněk Urban a Jan Slavík.

O jednotlivých kandidátech bylo hlasováno v abecedním pořadí:

Dusbaba Petr – 30 hlasů
Ruda Ondřej – 20 hlasů
Slavík Jan – 25 hlasů
Šmíd Jaroslav – 29 hlasů
Urban Zdeněk – 31 hlasů

 

Konference KHŠS schvaluje Zdeňka Urbana, Petra Dusbabu a Jaroslava Šmída delegáty na konferenci ŠSČR.

Konference KHŠS schvaluje 1. náhradníkem delegátů konference ŠSČR Jana Slavíka.
Konference KHŠS schvaluje 2. Náhradníkem delegátů konference ŠSČR Ondřeje Rudu.

Jaroslav Čáp shromáždí úkoly pro delegáty konference ŠSČR.

 

8)      a) Rozpočet KHŠS

Jan Slavík předložil konferenci návrh rozpočtu pro sezónu 2017/2018. Oba dokumenty byly zveřejněny na webu KHŠS dne 15. 9. 2017.

Konference KHŠS schvaluje návrh rozpočtu pro sezónu 2017/2018.
Výsledek hlasování: pro 25 – proti 8 – zdržel se 3

b) Listina talentů

Konference KHŠS ukládá Komisi mládeže vypracovat nová pravidla pro tvorbu listiny talentů tak, aby odrážela aktuální stav.

Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o vypracování Komisí mládeže nových pravidel pro tvorbu listiny talentů, tak aby odrážela aktuální stav.
Výsledek hlasování: pro 27 – proti 0 – zdržel se 0

c) Úprava bodového hodnocení turnajů mládeže pro slevy oddílům

20 bodů za uspořádaný trunaj pro děti, +10bodů za každý další turnaj pro děti (nejvýše další 3 turnaje). Podmínkou pro započet bodů je oznámení turnaje KM minimálně 3 týdne před konáním, zaslání výsledků KM do 1 týdne po ukončení turnaje.

Konference KHŠS schvaluje návrh na úpravu bodového hodnocení turnajů mládeže dle znění návrhu.

Výsledek hlasování: pro 33 – proti 0 – zdržel se 4

d) Zvýšení odměny oddílům a rozhodčím pořádající turnaje pro mládež (např. VC)

Zvýšit odměnu oddílům, které pořádají turnaje/soutěže pro mládež, například VC atd., taktéž zvýšit odměnu rozhodčím těchto akcí. Odměna oddílu za VC je do 1500,-Kč, navrhujeme 2500,-Kč, odměnu rozhodčího zvýšit alespoň o 100,-Kč – od příští sezony.

Konference KHŠS neschvaluje návrh na zvýšení odměn pro oddíly a rozhodčí pořádající turnaje mládeže.

Výsledek hlasování: pro 14 – proti 9 – zdržel se 10

e) Doplnění propozic – sekce přihlášky

Doplnit do propozic způsob přihlašování do soutěží družstev KHŠS pouze elektronickou formou přes web KHŠS, stav přihlášek zde bude průběžně zveřejňován a aktualizován.

Konference KHŠS schvaluje doplnění propozic soutěží družstev KHŠS o způsob přihlašování pouze elektronickou formou přes web KHŠS.
Výsledek hlasování: pro 31 – proti 0 – zdržel se 5

f) Půjčování šachového materiálu KHŠS

Navrhuji změnit krajskou ekonomickou směrnici v bodě půjčování šachového materiálu. Pro půjčování šachového materiálu na turnaje dětí stanovit půjčovné 10Kč/soupravu/den pokud je pořádající oddíl/hráč členem KHŠS.

Konference KHŠS neschvaluje návrh usnesení o změně krajské ekonomické směrnice v bodě půjčování šachového materiálu.
Výsledek hlasování: pro 15 – proti 2 – zdržel se 14

g) Pozvánky na konferenci

Pozvánky na konferenci posílat emailem.

Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o zasílání pozvánek na konferenci emailem.

Výsledek hlasování: pro 28 – proti 0 – zdržel se 5

h) Komunikace KM emailem

KM musí komunikovat emailem, např. výběrová řízení, pozvánky atd.

Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o komunikaci KM s oddíly přes email.
Výsledek hlasování: pro 21 – proti 0 – zdržel se 11

i) Nezávislý audit

Provedení nezávislého auditu hospodaření KHŠS do 31. 12. 2018 za období 2015-2016, a do 30. 9. 2017, plus zveřejnění výsledků na webu KHŠS.

Konference KHŠS neschvaluje návrh na provedení nezávislého auditu hospodaření KHŠS.
Výsledek hlasování: pro 1 – proti 23 – zdržel se 7

j) Konkurz na pořádání šachového tábora

Vyhlášení konkurzu na pořádání šachového tábora (veřejný, transparentní) včetně personálního obsazení, místa, finančního rozpočtu na účastníka/den, obsahovou formou, veřejné vyhodnocení výsledku konkurzu šachového tábora KHŠS.

Konference KHŠS neschvaluje návrh na vyhlášení konkurzu na pořádání šachového tábora.

Výsledek hlasování: pro 4 – proti 6 – zdržel se 19

k) Úprava propozic – sazebník pokut

Úprava propozic v bodě 4.5.1: Sazebník pokut, písmeno n takto: Neobsazení šachovnice v RP od pátého případu v soutěži za každý případ 100Kč, platné od této sezony.

Konference KHŠS schvaluje návrh na úpravu propozic v sazebníku pokut za neobsazené šachovnice v RP.

Výsledek hlasování: pro 32 – proti 0 – zdržel se 2

l) Zrušení záměru VV

Navrhuji zrušit záměr VV o násobném vkladu do KP družstev dospělých.

Konference KHŠS neschvaluje návrh na zrušení záměru VV o násobném vkladu v KP družstev.
Výsledek hlasování: pro 2 – proti 23 – zdrželo se 7

m) Zvýšení členských příspěvků

Navrhuji zvýšit ČP pro KHŠS o 10,-Kč, aby nedošlo k sankcím pro oddíly bez dětí. Přitom rozpočet zůstane ve stejné výši.

Konference KHŠS neschvaluje zvýšení členských příspěvků o 10,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 5 – proti 26 – zdržel se 0

n) Změna povinnosti „Z“ hráčů

Změnit povinnost hráčů označených „Z“ na soupisce sehrát 3 povinné partie, snížit na 2 jako to je v jiných krajích, od příští sezony.

Konference KHŠS schvaluje návrh na snížení povinnosti hráčů označených „Z“ odehrát 2 povinné partie.

Výsledek hlasování: pro 20 – proti 8 – zdrželo se 8

 

9)      Usnesení konference

Zápis konference 2017

Zapsal:

Tomáš Ulman
sekretář KHŠS