Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z VV KHŠS konaného 6.11.2018

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 25.11.2018

Zápis z jednání 5. výkonného výboru KHŠS

 

Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, Hradec Králové 2, 500 02

www.chess.cz/kraje/khss email: khss@centrum.cz

IČ: 71199705; DIČ: CZ-71199705

Jednání VV KHŠS se konalo dne 6.11.2018 v Hradci Králové

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík, Roman Šolc

Za RK: Tomáš Bydelský

Program:
1) Plnění úkolů

2) Konference KHŠS – úkoly

3) Hospodaření KHŠS

4) Zprávy z komisí

5) Různé, diskuse

 

Ad 1) Plnění úkolů

– Konference se bezproblémově uskutečnila v Rychnově nad Kn. za pořadatelství Regionu Panda, hostem ze ŠSČR byl sportovní sekretář Mgr. Ladislav Záruba

– Vedoucím Velké ceny KHK byl stanoven předseda KM O. Ruda, závěrečné vyhodnocení proběhne ve spolupráci se S. Ptáčkovou

Ad 2 )     Konference KHŠS – úkoly

–  „Ukládá se VV, aby projednal s p. Roškem spolupráci KTCM s oddílovými trenéry a informoval o výsledku jednání.“

Zástupci VV projednali s L. Roškem jako vedoucím KTCM budoucí spolupráci na rozvoji talentovaných hráčů KHŠS v zájmu jejich šachového růstu následujícím způsobem: v případě, že se objeví nový talent, který projeví i prostřednictvím svých zákonných zástupců zájem na dalším zlepšení svého tréninkového procesu např. formou individuálních tréninků, informuje a projedná L. Roško situaci, formu a vedení jeho dalšího tréninkového procesu s jeho oddílem a s jeho zákonnými zástupci, o výsledku tohoto jednání bude rovněž informovat VV KHŠS, který má samozřejmě zájem na šachovém rozvoji talentované mládeže v rámci KHŠS

– „Konference KHŠS schvaluje návrh VV, aby delegáti za KHŠS na konferenci ŠSČR podporovali zvýšení odstupného za talentovanou mládež.“

VV zašle ŠSČR návrh na usnesení konference ŠSČR v následující podobě: zvýšení odstupného v kategorii do 10 let 4x, v kategorii 11-15 let 3x, v kategorii 16 – 20 let 2x za současného snížení prvního limitu ELO s odstupným v kategorii do 10 let na 1350 a v kategorii 11 – 15 let na 1450.

– „Konference KHŠS ukládá revizní komisi, aby vypracovala zprávu do 30 dní a zveřejnila ji na webu KHŠS, příp. rozeslala emailem všem oddílům KHŠS.“

VV konstatuje, že již prošel termín uložený konferencí RK pro zveřejnění zprávy a ta dosud nebyla zveřejněna. Přítomný zástupce RK T. Bydelský nesdělil, kdy RK zprávu uveřejní.

Ad 3)     Hospodaření KHŠS

– od schválení rozpočtu konferencí uplynulo pouze krátké časové období, mírně zvýšené náklady na konferenci díky ocenění jubilantů a cestovnému vlivem místa konání

– vydána ročenka KHŠS, uskutečněno 1. soustředění talentů (platby za všechna soustředění celoročními příjmy, předpoklad zvýšeného počtu účastníků od dalšího soustředění), příspěvky hráčům na MČ v Harrachově podmíněny předložením správných dokladů kvůli podmínkám dotačního titulu (vzhledem k rozložení ubytování do více hotelů mělo mnoho účastníků zajištěno vlastní ubytování)

– do 9.1.2019 nutno předložit žádosti o granty KHK

– podána žádost o finanční podporu na KH KO ČUS – příspěvek na vyhodnocení sportovců roku v krajských svazech (proplacení cen na konferenci)

Ad 4) Zprávy z komisí

Komise mládeže

– těsně před zahájením soutěže odstoupil vedoucí KPŽD J. Bielavský, vedením soutěže pověřen R. Šolc

– vyhodnoceny konkursy na pořádání soutěží: všechny turnaje mají svého pořadatele a termíny mimo OP škol v Trutnově, bude aktualizována termínová listina na web

– Velká cena – nově zařazena VC v Náchodě v 11/18 namísto termínu v 2/19, kde nebyl žádný zájemce, tj. schválený kalendář VC: 13.10.18 ve Studenci, 10.11.18 v Náchodě, 15.12.18 v HK (Ortex), 12.1.19 (ŠŠPM Lipky) a 6.4.19 v Rychnově n. Kn.

– MČ mládeže 12-16 let se uskutečnilo v Harrachově, kraj zaznamenal úspěch v podobě zisku 4 medailí a 3 postupů na MČR v kategorii chlapců

– MČ 8-10 let proběhne v 11/18 v Mostě, všichni oprávnění účastníci obdrží příspěvek 100,- Kč/den

– polofinále MČR juniorů a finále juniorek v 11/18 – došlo ke změně místa konání do Špindlerova Mlýna, do kategorie H20 namísto nezúčastněného oprávněného hráče nominován Kabelka, oproti minulosti vydán omezený počet divokých karet

– podpora šachových kroužků – přihlášeno za kraj 13 oddílů splňujících podmínky (6x 2. kategorie, 7x 1. kategorie), některé oddíly však nejsou schopny samostatně zpracovat a i komunikace ohledně zpracování je s předsedou KM nedostatečná, příspěvky budou vyplaceny ve 12/18

– projekt šachy do škol – v kraji přihlášeno 16 škol

– vydání propozici KPDMŽ – termín do konce roku 2018

– Tábor 2019 – nadále prioritní návaznost na soustředění talentů KTCM, vedoucí tábora S. Ptáčková, sestaví organizační tým a ve spolupráci s vedoucím KTCM L. Roškem trenérský tým, zajistí vydání propozic v 12/18, místo a termín konání předpokládán beze změny oproti 2018, základní cena tábora +100,- Kč při zachování stávajících slev

STK
– soutěže družstev – zahájeny dle předpokladu

– na webu nutno aktualizovat odkazy na soutěže družstev

– budou vypsány konkurzy na dosud neobsazené soutěže či přiděleny dle projeveného zájmu o pořadatelství – aktuální stav viz termínová listina

– všechny krajské soutěže nutno pořadateli zasílat na chess-results

– ŠK Lípa – avizována změna hrací místnosti od 12/18

– 22. prosince se uskuteční v Praze MČR jednotlivců v blesku – otevřený turnaj

Komise rozhodčích

– proběhne školení rozhodčích 2. a 3. třídy v Hradci Králové dne 17.11.2018

Disciplinární komise

– činnost komise musí vycházet striktně z Disciplinárního řádu ŠSČR

– zápisy z jednání komise nutno zveřejňovat na webu

5)     Různé, diskuze

– po personálních změnách nutná aktualizace údajů KHŠS ve veřejném rejstříku spolků a adresářích KHŠS a ŠSČR, aktualizace přístupů na web, zprovoznění přihlášek do soutěží přes web

– odstoupil webmaster J. Bielavský, VV děkuje touto cestou za dlouholetou činnost, zajištěním nového webmastera s adekvátními předpoklady pověřen předseda J. Šmíd

 

Příští jednání VV KHŠS předpokládáno v lednu / únoru 2019, termín bude upřesněn.

Zapsal: Roman Šolc, sekretář KHŠS