Královéhradecký krajský šachový svaz


Konference KHŠS – jednací řád

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 20.9.2021

Jednací řád konference Královéhradeckého krajského šachového svazu, pořádané 23. října 2021 v Hradci Králové

  1. Delegáti konference s hlasem rozhodujícím (dále delegáti)

Šachové oddíly, spadající pod Královéhradecký krajský šachový svaz, vysílají na konferenci delegáty v počtu jeden delegát na každých 30 zaregistrovaných aktivních členů za oddíl. Delegát musí být členem oddílu, který zastupuje, a musí být prostřednictvím svého oddílu řádně registrován u ŠSČR. Delegáti a členové výkonného výboru a odborných komisí mají právo vystupovat v diskusi a předkládat konferenci návrhy do usnesení, a to v písemné podobě. Diskusní příspěvek je omezen na 5 minut.

  1. Konference je usnášení schopná,

je-li přítomna nadpoloviční většina počtu oprávněných delegátů. Delegáti, kteří opustí jednání konference v jejím průběhu, musí toto ohlásit mandátové komisi. V případě menšího, než nadpolovičního počtu delegátů bude podle hlasování přítomných buď svolána nová konference 30 minut po začátku regulérní konference nebo nová konference, obě budou usnášeníschopné při jakémkoli počtu delegátů.

  1. Ostatní přítomní hosté a členové KHŠS nezvolených za delegáty, mají na konferenci hlas poradní a mohou vystupovat se souhlasem pracovního předsednictva.
  2. Pracovní předsednictvo

Pětičlenné pracovní předsednictvo vede konferenci podle schváleného programu. Návrh na členy pracovního předsednictva předkládá VV KHŠS a delegáti konference. O jeho členech se hlasuje jednotlivě veřejným hlasováním, ke zvolení je nutná nadpoloviční většina hlasů.

Pracovní předsednictvo si mezi sebou zvolí předsedajícího, který se okamžitě ujme řízení konference. Předsedající konference uděluje a odnímá slovo diskutujícím a vykonává rozhodnutí předsednictva k zajištění jejího racionálního průběhu.

  1. Komise konference

Delegáti volí veřejným hlasováním tříčlenné komise mandátovou a návrhovou. Každá komise si zvolí svého předsedu, který vystupuje jejím jménem.

Mandátová komise podává zprávu o počtu delegátů, sleduje usnášeníschopnost konference a zjišťuje počty hlasů při hlasováních.

Návrhová komise shromažďuje návrhy na usnesení konference a předkládá je k hlasování. Spolupracuje s předsednictvem na konečném znění usnesení konference.

  1. Návrhy do usnesení a usnesení konference

Návrhy na usnesení konference včetně důvodové zprávy předkládají delegáti elektronicky sekretáři KHŠS svatavaptackova@seznam.cz případně písemně při jednání konference. Návrhy budou zveřejněny na webu KHŠS. O návrzích se hlasuje veřejným hlasováním v pořadí, v jakém byly návrhy předloženy. Návrh musí získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

Usnesení konference je závěrečným hlasováním konference a musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů.

  1. Hlasování

Hlasovat mohou pouze delegáti usnášeníschopné konference. Před hlasováním je předsedající konference povinen jednoznačně formulovat předkládaný návrh.

Hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku. Počty hlasů zjišťuje mandátová komise.

 

Schváleno VV KHŠS dne 15. srpna 2021