Královéhradecký krajský šachový svaz


Propozice krajského přeboru a krajské soutěže žákovských družstev v šachu 2021/2022

Daniel Roischl - 14.10.2021

  1. Základní ustanovení

1.1. Pořadatel a řídící orgán
Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje mistrovské žákovské soutěže Královéhradeckého kraje družstev v praktickém šachu pro sezónu 2021/2022. Řízením soutěže pověřuje svou Komisi mládeže (= KM), jednotlivé skupiny řídí schválení vedoucí. Soutěže se hrají podle Pravidel FIDE pro šachovou hru (= Pravidla), Soutěžního řádu ŠSČR (= SŘ), těchto propozic a rozpisu příslušné soutěže.

1.2. Struktura soutěží a složení družstva
Soutěž družstev je organizována ve dvou postupových stupních.
1.2.1. Krajský přebor (KPŽD), jedna nejvýše dvanáctičlenná skupina, šestičlenná družstva, hraje se systémem, který určí KM po doručení přihlášek, maximálně ve 4 termínech formou srazů. Po sehrání základní části bude následovat nadstavbová část, kdy se družstva utkají ve Východočeském poháru s družstvy KPŽD Pardubického kraje ve 2 termínech. O postupu do 1. ligy mládeže rozhodují výsledky základní části v obou krajských přeborech (vítězové KPŽD KHŠS a PDŠS). Nadstavbová část Východočeský pohár nemá vliv na postup do 1. ligy mládeže.

Ke každému zápasu musí nastoupit
a) 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2006 a mladší
b) 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2009 a mladší
c) 1 dívka narozena 1. 1. 2006 a mladší nebo 1 chlapec narozen 1. 1. 2011 a mladší.
Nelze sloučit hráče uvedené v bodech b) a c) na jednu šachovnici.

1.2.2. Krajská soutěž (KSŽD), čtyřčlenná družstva, hraje se formou srazů, systém soutěže bude určen podle počtu přihlášených družstev.
Družstva jsou složená z hráčů narozených 2006 a mladších. V sestavě k utkání musí nastoupit jedna dívka nar. 1. 1. 2006 a mladší nebo jeden mladší žák nar. 2009 a mladší.
1.2.3. V utkání může nastoupit maximálně jeden host nebo volný hráč.
1.2.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.

1.3. Právo účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky (= oddíly), registrované jako aktivní v rámci KHŠS, a všichni hráči včetně hostů, kteří jsou aktivně registrovaní pro rok 2021 v ŠSČR. Každý oddíl může přihlásit libovolný počet družstev. V KPŽD startují družstva s právem účasti z předchozího ročníku. Přihlásit se mohou i družstva bez práva postupu a nová družstva, o jejichž zařazení do KPŽD rozhodne KM. Nebudou-li nově přihlášená družstva zařazena do KPŽD, budou zařazena do KSŽD.

1.4. Postupy a sestupy jsou určeny podle SŘ (čl. 3.4.2 a 3.4.3) takto:
1.4.1. Vítěz KPŽD postupuje do 1. ligy mládeže, vítěz KSŽD postupuje do KPŽD.
1.4.2. Sestupy z KPŽD do KSŽD se řídí podle postupů. 1.4.3. KM KHŠS vytvoří maximální prostor pro přijetí všech přihlášených šestičlenných družstev do KPŽD.

1.5. Vedoucí soutěží
1.5.1. Krajský přebor: Petr Čechura, petr.cechura@centrum.cz
1.5.2. Krajská soutěž: Jiří Daniel, panda.daniel@tiscali.cz, 777 124 775

1.6. Přihláška
1.6.1. Družstva se do soutěží přihlásí zasláním přihlášky na formuláři v příloze č.1, odeslanou elektronickým formulářem na webu KHŠS, e-mailem na adresu vedoucího soutěže a v kopii na adresu předsedy KM KHŠS do 30. 9. 2021 (termín v KSŽD do 12. prosince 2021) se současným zaplacením startovného do soutěže na účet KHŠS (FIO banka a.s.): 2500034513 /2010.
1.6.2. Losování KPŽD proběhne na podzimní schůzi KM, zástupci družstev mají možnost se losu zúčastnit. KSŽD vylosuje vedoucí.
1.6.3. Termín soutěže: KPŽD říjen 2021 až březen 2022, KSŽD leden 2022 – červen 2022. Podrobný rozpis pro každou skupinu zvlášť obdrží všechna přihlášená družstva po vylosování.

2. Sportovně-technická ustanovení

2.1 Hrací doba
2.1.1. Hrací dny jsou vždy soboty, začátky prvních utkání jsou stanoveny na 9:00 hodin. Čekací doba se stanovuje na 1 hodinu.
2.1.2. Pořadatel zajistí šachový materiál. Při pořádání srazů pro větší počet týmů může pořadatel žádat účastníky o dovoz šachového materiálu.

2.2. Tempo hry
2.2.1. KPŽD – 40 minut + 30 sekund na tah na partii pro každého hráče s povinným zápisem
2.2.2. KSŽD – 25 minut + 10 sekund na tah na partii pro každého hráče s povinným zápisem
K zápisu partií viz čl. 4.3.

2.3. Hodnocení výsledků
Viz Soutěžní řád, čl. 5.3

2.4. Hlášení a schvalování výsledků, zasílání partií
2.4.1. Pro pořadatele utkání platí povinnost oznámit e-mailem, sms-zprávou nebo telefonicky výsledky utkání včetně šachovnic vedoucímu skupiny v den sehrání zápasu.
2.4.2. Nahlášené výsledky evidují a vyhodnocují vedoucí jednotlivých soutěží, formou zpravodajů po jednotlivých hracích dnech.
2.4.3. V KPŽD je domácí družstvo povinno do čtyř dnů od skončení utkání zaslat vedoucímu soutěže mailem zápisy všech sehraných partií ve formátu PGN. Bližší podrobnosti o formátu partií jsou v příloze 2).
Družstvo se může předem zříci přepisu partií za příplatek ke startovnému. V tom případě musí doručit vedoucímu soutěže ve výše uvedené lhůtě originály partiářů.

 

2.5. Rozhodčí
2.5.1. V KPŽD a KSŽD utkání řídí 1. vedoucí domácího družstva – je-li kvalifikovaným rozhodčím, 2. vedoucí hostujícího družstva – je-li kvalifikovaným rozhodčím, 3. pořadatel srazu nominovaný vedoucím soutěže, 4. jiný přítomný kvalifikovaný rozhodčí zajištěný pořadatelem.

2.5.2. V případě, že o delegaci rozhodčího v KPŽD a KSŽD požádá oddíl (družstvo), je tato delegace provedena KR na náklady žádajícího oddílu.

2.6. Ratingování
Výsledky hráčů v KPŽD budou po ukončení soutěže zaslány klasifikátorovi ŠSČR na zápočet národního ela (LOK ČR). Výsledky hráčů v KSŽD budou zaslány na zápočet rapidového Ela.

2.7. Zákaz používání mobilních telefonů
Podle čl. 6.3 SŘ a čl. 12 Pravidel je zakázáno v průběhu zápasu užívat v hrací místnosti mobilní telefony či jakékoliv jiné elektronické pomůcky. Pokud se tak stane, přistižený hráč svou partii prohrává a jeho soupeř vyhrává.

3. Sportovně-technické dokumenty

3.1. Přihláška družstva
Šachový oddíl je povinen podat přihlášku včas (viz 1.6.1 těchto propozic), jinak na ni nemusí být brán zřetel. V přihlášce musí být pro každé družstvo uvedeny všechny požadované údaje.

3.2. Soupiska družstva
3.2.1. Oddíl musí vedoucímu soutěže a v kopii na adresu předsedy KM poslat soupisky svých družstev do termínu 8. 10. 2021 (družstva v KSŽD až do 9. 1. 2022), řádně vyplněné v souladu se zněním SŘ, čl. 3.5.1 až 3.5.5. Neúplné či nesprávně vyplněné soupisky nebudou schváleny. Soupiska se zasílá pouze v elektronické formě, formát word nebo excel (včetně evidenčních čísel LOK). Oddíly, jejichž družstva hrají vyšší soutěže, připojí též soupisky těchto družstev.
Hráči na soupisce jsou řazeni dle výkonnosti – hráč nesmí být na soupisce zařazen před hráčem s ratingem o 300 a více bodů vyšším na základě LOK ČR. Hráčům bez ratingu bude tento propůjčen dle klasifikačních tabulek.
3.2.2. Souhlas s hostováním musí obsahovat následující údaje: příjmení a jméno hráče, ročník narození, název mateřského oddílu a soutěž, ve které hráč hraje za mateřský oddíl, název oddílu a soutěž, pro nějž hostování platí. Povolení hostování zašlete se soupiskou.
3.2.3. Odevzdané soupisky ve smyslu SŘ, čl. 3.5.2 a 3.5.3, jsou považovány za závazný soutěžní dokument. V případě porušení řádů (registrace hráčů) budou družstva přiměřeně sankcionována (pozastavení činnosti hráče, kontumace, pokuty).
3.2.4. Doplnění soupisky ve smyslu čl. 3.5.5 SŘ platí pro KPŽD i KSŽD. Je povoleno průběžně doplňovat soupisku hráči do celkového počtu 20 (změna proti SŘ). Doplnění soupisky schvaluje vedoucí skupiny, nově doplněný hráč může nastoupit až po předchozím schválení.

3.3. Zápis o utkání
3.3.1. Zápis o utkání je považován za základní dokument o sehraném utkání a musí zde být zapsány všechny skutečnosti o utkání známé, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu.
3.3.2. Zápis o utkání se souběžně vyhotovuje čitelně a pečlivě.

3.4. Zápis partie
Zapisovat partie nemusí žáci 1. tř. ZŠ a mladší. Nezapisující budou mít na partii o 15 minut méně.
V KPŽD se partie zapisují s kopií. Po skončení partie oba hráči odevzdají originál partiářů rozhodčímu. Rozhodčí může při pochybnostech o správnosti zápisu požádat hráče o jeho překontrolování či přepsání.
V KSŽD platí, že zápisy partií se neodevzdávají, pouze se předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie.
Partiáře pro soutěž je možno vyzvednout u předsedy KHŠS.

3.5. Zpravodaje
Vedoucí soutěží pravidelně vydávají aktuální zpravodaje (úvodní, po jednotlivých kolech a závěrečný) se všemi závaznými informacemi pro zúčastněná družstva (adresáře, termíny, rozlosování, soupisky, výsledky družstev a hráčů na jednotlivých šachovnicích, průběžné pořadí, pokuty, statistické hodnocení, databáze partií ad.), které vyvěšují na webové stránky, rozesílají všem zúčastněným družstvům, předsedovi KM, webmasterovi, příp. delegovaným rozhodčím, a to v elektronické podobě nejpozději do týdne po skončení utkání.

4. Finanční ustanovení

4.1. Startovné
Spolu s podanou přihláškou zaplatí oddíly za každé družstvo startovné 100,- Kč. Úhrada vkladu musí být provedena do 3. 10. 2021 (v KSŽD do 17. 12. 2021) na účet KHŠS, FIO banka a.s.: 2500034513 /2010 nebo v hotovosti hospodáři na konferenci KHŠS. Vklad musí být označen variabilním symbolem oddílu ve tvaru 18xxx18, kde 18xxx je číslo oddílu.
Příplatek ke startovnému pro družstva KPŽD, která se zříkají zasílání partií, je 400,- Kč.
4.2. Příspěvek oddílům
Každému družstvu, které řádně dohraje soutěž bez kontumace, bude vyplacena dotace 150,- Kč na hráče základní sestavy v KPŽD a 100,- Kč na hráče základní sestavy v KSŽD.
4.3. Finanční pokuty
4.3.1. Odhlášky ze soutěže se penalizují pokutou ve výši 100 % vkladu do soutěže.
4.3.2. Přihlášky, platby startovného a soupisky zaslané po termínu se penalizují pokutou 50,- Kč za každý případ.
4.3.3. Neúplná soupiska družstva se penalizuje pokutou 50,- Kč.
4.3.4. Za nenastoupení hráče základní sestavy k nejméně dvěma utkáním zaplatí družstvo po skončení soutěže pokutu 100 Kč za každého hráče. Neplatí pro KSŽD.
4.3.5. Za nenahlášení výsledků utkání vedoucímu soutěže ve stanovené lhůtě, nenahlášení rozhodčího nebo za pozdní zaslání výsledků na jednotlivých šachovnicích bude udělena pokuta 50 Kč za každé takovéto pochybení.
4.3.6. Za opožděné zaslání partií proti rozpisem stanovené lhůtě bude uložena pokuta 100 Kč.
4.3.7. Za zaslání partií, neodpovídajícím příloze 2 těchto propozic, bude uložena pokuta 100 Kč.
4.3.8. Za nezaslání partií do 2 týdnů od konání utkání bude uložena pokuta 400 Kč.
4.3.9. Za nenastoupení družstva k zápasu KPŽD bude uložena pokuta 200,- Kč za každé utkání.

4.3.10. Za neobsazení 5. a 6. šachovnice v KPŽD hráči bude uložena pokuta 100,- Kč.

4.3.11. Za neobsazení 4. až 6. šachovnice v KPŽD hráči bude uložena pokuta 150,- Kč.
4.3.12. Za hrubé porušení sportovních řádů včetně rozpisu soutěže může KM udělit pokutu až do výše 1000 Kč.
4.3.13. Návrh na udělení pokuty oznamuje vedoucí ve zpravodaji. Proti udělení pokuty se lze odvolat k předsedovi KM a po skončení soutěže k VV KHŠS, který definitivně schvaluje výši navržených pokut, přičemž může přihlédnout k polehčujícím okolnostem. Na základě jeho rozhodnutí (viz zápis ze schůze) plnění plateb sleduje hospodář VV, který na vyžádání oddílu zašle platební výměr. Úhrady se provádějí na účet KHŠS.

5. Dodatečná ustanovení

5.1. Dodatky
Ve sporných a nejasných případech provede KM upřesňující výklad těchto propozic tak, aby regulérnost soutěže byla v maximální míře zachována.

5.2. Závěr
Propozice byly projednány v KM KHŠS a schváleny VV KHŠS dne 29. 7.2021. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat tyto propozice a postupovat v souladu se sportovní etikou a v duchu fair-play.

5.3. Přílohy
Součástí těchto propozic jsou:
1) tiskopis přihláška – viz příloha 1)
2) formát zápisu partií pro turnajový bulletin – viz příloha 2)
3) práva účasti v KPŽD – viz příloha 3)

 

Mgr. Ondřej Ruda
předseda KM KHŠS

 

 

 

 

 

Příloha 1)
Přihláška družstva
 (pro každé družstvo vyplňte samostatnou přihlášku)
Šachový oddíl: …………………………………………………………… kód oddílu: ..……………
závazně přihlašuje družstvo do soutěže: KPŽD KSŽD pod názvem ……………………………………………………………
Vedoucí družstva: ……………………..………. Kontakt (telefon, email): ……………..……..…………………
Datum: …………………………………………………………………………………………………
Podáním přihlášky družstva souhlasíme s jeho účastí v mistrovské soutěži podle těchto propozic, potvrzujeme registraci oddílu u ŠSČR, vyrovnání závazků vůči KHŠS a řádné dohrání soutěže.

Hrací místnost:

Možnost pořádat sraz pro dvojutkání – čtyř utkání

Požadavky družstva:

Vedoucí oddílu:

Datum:

 

 

 

Příloha 2)
Formát zápisu partií pro turnajový bulletin

Při zápisu partií používejte jednotný systém podle následujících pravidel:
· NIKDE nepoužívejte diakritiku (pokud se např. hráč jmenuje Jeřábek Řehoř, pište Jerabek Rehor)!
· jméno a příjmení hráče se píší do příslušných kolonek zvlášť!
· do kolonky turnaj (hlavička) se vypíše jednoznačné označení soutěže, ročníku a zápasu. Závazné označení naší soutěže je KPZD 21/22. Za toto označení se vypíše název utkání, z něhož partie je, použijte stručné názvy družstev, uvedené ve zpravodaji.
Příklad hlavičky: KPZD 21/22 Nachod-Lipa C. Nepoužívejte v ní zbytečné znaky, např. čárky.
povinné je vyplnění data sehrání partie, označení kola (round) a šachovnice (subround).
· vyplňuje se národní ELO. Pokud hráč nemá národní ELO, vyplní se nasazovací ELO dle VT. Tyto údaje jsou v úvodním zpravodaji v sestavách družstev a platí pro celou soutěž.
· vyplní se datum sehrání partie, označení kola (round), číslo šachovnice (subround) a výsledek partie.

Partie posílejte seřazené od první šachovnice ve formátu *.pgn (je to jen jeden soubor). Věnujte prosím předepsanému zpracování partií náležitou pozornost.

 

 

 

Příloha 3)
Práva účasti v KPŽD 2021/2022

 

Region Panda B

ŠK Lípa C

ŠŠPM Lipky HK B

TJ Jiskra Jaroměř
ŠK DDM Třebechovice p/O

TJ Náchod A
Region Panda C

 

TJ Náchod B (postupující z KSŽD – východ)
Lokomotiva Trutnov (postupující z KSŽD – západ)

 

 

Propozice lze stáhnout také zde: propozice-druzstev-mladeze-2021-22