Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Prázdninový letní šachový tábor Jedlová 2015

Jiří John - 19.1.2015

PRÁZDNINOVÝ LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR JEDLOVÁ 2015

* Letní tábor pro děti se zájmem o šach, hlavně z kroužků škol, DDM a šachových oddílů Královéhradeckého kraje, ročníky 1999 – 2007
* Pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském šachovém svazu, již 12. ročník
* Orlické hory – Deštné v Orlických horách, chata Jedlová, www.chatajedlova.cz
* Sobota 15. srpna 2015 (příjezd do 12:00) – neděle 23. srpna 2015 (odjezd 9:00 – 11:00)
* Cena 3.800 Kč, 3.000 Kč pro hráče z listiny talentů nebo pro účastníky alespoň tří soustředění talentů pořádaných KHŠS v roce 2014 -15, sourozenecká sleva 500,-Kč na každé dítě, pro nečleny KHŠS příplatek 500,- Kč
* V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí
* U chaty je hřiště, bazén, stůl na ping-pong, stolní fotbal, šipky

Program tábora

* Sport, hry, turistické výlety do okolí Deštného v Orlických horách
* Rozvíjení šachových znalostí (ve skupinách podle výkonnosti)

Vedení tábora

* Hlavní vedoucí: Mgr. Svatava Ptáčková
* Trenéři: FM Tomáš Kraus, KM Petr Tázlar, KM Jakub Šafařík, Mž Nataša Richterová
* Zdravotnické zabezpečení a zástupce: Mgr. Lenka Nožičková
* Vedoucí: Martin Šedivý, Tomáš Karásek
* Praktikanti: Tomáš Ptáček, Jakub Vít
* Hosté: FM Luboš Roško

Informace a přihlášky

* Mgr. Svatava Ptáčková, tel. 731 78 22 33 e-mail: SvatavaPtackova@seznam.cz
* Termín přihlášek do 31. března 2015 pro děti s výkonnostní třídou z KHŠS, do 30. dubna 2015 pro ostatní zájemce
* Kapacita tábora je nejvíce 50 dětí
* Aktuální informace a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz/?cat=15

K účasti srdečně zve Mgr. Svatava Ptáčková, vedoucí tábora

POKYNY A INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Přihlášku (následující, 3. stránka) vytiskněte, čitelně vyplňte (nebo vyplňte v počítači a vytiskněte) a celou stránku zašlete do 31. 3. nebo do 30. 4. 2015 v písemné podobě (nutné) na adresu: Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7

Použijte obyčejnou poštu, nedostanete-li do 4 pracovních dnů vyrozumění, informujte se na tel. 731 78 22 33 nebo e-mailem na SvatavaPtackova@seznam.cz
Rodné číslo je nutné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto.

Účastnický poplatek 3800,- Kč uhraďte do 31. května 2015 na účet KHŠS č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010 variabilní číslo je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD (příklad: 3. 6. 1993 = 930603). Na požádání vystavíme fakturu.

Při neuhrazení v termínu bude dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků.

Storno poplatky:
Do 1. 8. 2015 500 Kč
Po 1. 8. 2015 1000 Kč

PODMÍNKY ÚČASTI DĚTÍ NA TÁBOŘE

a) Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci.

b) Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).

c) Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky, obsažené v § 9 zákona č. 258/2000 Sb.
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.

Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte do tábora.

Kapacita tábora je omezená počtem 50, proto doporučujeme neodkládat podání přihlášky.

Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován. Seznam přihlášených zájemců o tábor bude přístupný na webové stránce KHŠS: http://www.chess.cz/kraje/khss/tabor2015.htm

PRÁZDNINOVÝ LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR JEDLOVÁ 2015 PŘIHLÁŠKA

Jméno dítěte:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Zákonný zástupce:

Celá adresa bydliště včetně PSČ:

Telefon, e-mail:

Kontaktní osoba a telefon pro urgentní případy po dobu trvání tábora:

Velikost trička: 128 134 140 146 152 158 164 S M L XL XXL

Zdravotní omezení a jiná sdělení:

Vystavení faktury (název organizace, adresa, IČ, požadovaný text):

V případě zvláštních okolností, zajistím okamžitý odvoz dítěte domů (onemocnění, závažné nedodržení a opakované porušování táborového řádu).

Seznámil(a) jsem se se zaměřením, programem tábora a táborovým řádem.

Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře.

Datum, podpis zákonného zástupce:


PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.)

a) Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci.
b) Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).
c) Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky.
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.
Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte do tábora.

Na přijetí dítěte do tábora není nárok. O přijetí bude zákonný zástupce informován. Seznam účastníků tábora bude přístupný na internetové stránce KHŠS: http://www.chess.cz/kraje/khss/tabor2015.htm

Táborový řád

Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. V případě vyloučení dítěte z tábora, se zákonný zástupce dítěte zavazuje na své náklady zajistit neprodlený odvoz dítěte domů.

Každý účastník tábora

* se bude řídit ustanovením vedení tábora, která jsou závazná.

* se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a kamarádsky.

* se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého trenéra, vedoucího a ostatních dospělých.

* se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče.

* provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.

* se bez vědomí a svolení svého vedoucího nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.

* je povinen udržovat svůj pokoj, ostatní prostory chaty a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.

* chrání přírodu živou i neživou.

* dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.

* se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.

* svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět vedoucímu. Šetří zařízení chaty a sportovní potřeby.

* nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému vedoucímu.

* nastupuje k jídlu vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.

* si za své věci zodpovídá sám. Drahé věci brát na tábor se nedoporučuje. Mobil pouze na vlastní riziko. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost.

* při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu táboru ani svým rodičům.

Každý účastník tábora dodržuje

* zákaz konzumace hub a zmrzliny.

* zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin, které se kazí.

* zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.

* zákaz koupání bez dozoru vedoucího.

* zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.

* zákaz navštěvování cizích pokojů bez přítomnosti těch, co tam bydlí. Po večerce musí být každý na svém pokoji. Do všech pokojů mají povolen přístup všichni dospělí.

* zákaz vstupu do kuchyně.

* zákaz používání nebezpečných věcí (nožů, sprejů, atd.).

* zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek.

Návštěvy táborníků na táboře bez vážného důvodu nejsou vhodné vzhledem k ostatním dětem.

Propozice tábora ke stažení