Královéhradecký krajský šachový svaz


Propozice soutěží družstev KHŠS

http://khss.chess.cz/wp-content/uploads/2021/07/Propozice-soutěží-družstev-2021-22-1.doc

P  R  O  P  O  Z  I  C  E  

mistrovských soutěží šachových družstev pro sezónu 2021-2022

 1. Základní ustanovení

1.1. Vypsání soutěže

Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje Přebor Královéhradeckého kraje družstev v praktickém šachu pro sezónu 2021/2022 (= soutěž). Řízením této soutěže pověřuje Sportovně-technickou komisi (= STK), jednotlivé skupiny řídí jejich vedoucí. Soutěž se hraje podle těchto propozic a dalších platných dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu (= SŘ), Pravidel FIDE (= Pravidla) a Ekonomické směrnice (= ES) a příslušných rozpisů.

1.2.    Struktura soutěže

Soutěž je organizována ve třech postupových stupních. 

1.2.1. Krajský přebor (= KP) jedna skupina, 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým,   jednokolově. 

1.2.2. Krajská soutěž (= KS) dvě skupiny – východ a západ nebo sever – jih, obě v počtu maximálně 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově. 

1.2.3. Regionální přebory (= RP) – počet skupin podle počtu přihlášených družstev, všechny do maximálního počtu 12 pětičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově. STK si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášek rozhodnout o dvoukolovém herním plánu. 

1.2.4. Družstva v KS, RP  budou rozřazena podle své územní spádovosti.

1.3.      Právo účasti

1.3.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky (= oddíly), aktivně registrované v KHŠS k 1. 9. 2021 (výjimku uděluje VV KHŠS) a všichni hráči včetně hostů a cizinců, kteří jsou aktivně registrovaní pro rok 2021 v ŠSČR.  

1.3.2. Právo účasti mají všechna družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulé sezóně. Přehled oprávněných družstev (viz příloha č. 2). V případě malého počtu družstev v KP a KS si STK vyhrazuje právo doplnit soutěže o družstva, která si nevybojovala účast a projeví zájem soutěž hrát. O jejich zařazení rozhodnou členové STK hlasováním. 

1.3.3. Nově přihlášená družstva budou zařazena do RP podle své územní spádovosti. Každý oddíl může do RP přihlásit libovolný počet družstev.

1.4.      Označení a posloupnost družstev

1.4.1. Název družstva musí obsahovat přesný název oddílu (tak jak je oddíl registrován v databázi ŠSČR – viz http://www.chess.cz/db oddíly KHŠS). Tento název může být doplněn o jméno sponzora příslušného týmu. 

1.4.2. Oddíly, které mají dvě nebo více družstev ve stejné soutěži, je mohou přihlásit do různých skupin, definitivně o jejich zařazení rozhodne STK. Podmínkou je označit tato družstva písmeny A, B, C atd. a tím určit posloupnost družstev při případné provázanosti členů družstev a základních sestav v různých skupinách (např. náhradník A může být v základu B). Vzájemné zápasy těchto družstev v jedné skupině musí být odehrány (resp. předehrány) nejpozději do pátého kola. Zástupci všech oddílů jsou povinni na vyžádání STK předložit soupisky ze všech soutěží KHŠS, resp. ŠSČR.

1.5.      Postupy a sestupy

1.5.1. Postupy jsou určeny podle SŘ (čl. 3.4.2 a 3.4.3)

1.5.2. Sestupy: Základní počet sestupujících je pro každou soutěž určen v přímé závislosti na počtu přímo postupujících do soutěže vyšší a ze soutěží nižších. Zvyšuje se však o tolik, kolik družstev do dané soutěže sestoupí ze soutěže vyššího stupně. Poslední družstvo soutěže sestupuje do soutěže nižší vždy. (SŘ 3.4.2 b)

1.5.3. Družstva, která budou přijata do KP či KS jako náhradníci, mohou operativně (nejpozději do 10 dnů) změnit počet družstev v nižších soutěžích. 

1.5.4. Soutěž je možno převést do jiného oddílu podle čl. 3.4.3 SŘ.

1.6.      Kalendářní plán

1.6.1. Přihlášky do soutěže (KP, KS, RP) závazně zasílat přes elektronickou přihlášku, nebo na e-mail jan-slavik@seznam.cz do 31. července 2021. Ve výjimečných případech písemně na adresu: Jan Slavík, Palackého 1018, Třebechovice pod Orebem, 503 46, mobil: 608 609 317. Pokud do uvedeného termínu nezašle oddíl řádně vyplněnou přihlášku svých oprávněných družstev (viz příloha č. 2), nebo nebude uhrazeno startovné, bude vyzván k nápravě a zaplatí dvojnásobný vklad. Pokud tak neučiní do 15. 8. 2021, ztrácí jeho družstvo právo účasti v KP nebo KS a místo něho bude hrát náhradník. 

1.6.2.  Losování soutěže řídí STK (vedoucí skupin) a proběhne na konferenci KHŠS. Je povinností družstev mít na této losovací schůzi své zástupce. Na ní předají zástupci družstev soupisky včetně povolení k hostování, vedoucí skupin přihlédnou k oprávněným požadavkům družstev (umělý los, změna začátku utkání) a následně provedou rozlosování družstev. 

1.6.3. Termín soutěže: říjen 2021 až duben 2022 (ve výjimečných případech může STK upravit).

 1. Sportovně-technická ustanovení

2.1.      Hrací místnost

2.1.1. Hrací místnost musí být připravena podle podmínek SŘ, čl. 2.4.4. O její způsobilosti ke hře rozhoduje rozhodčí. Proti jeho rozhodnutí lze podat námitku. Hostující družstvo má právo výběru strany stolů. 

2.1.2. Při prokazatelném nepřipravení hrací místnosti je domácímu oddílu uložena pokuta.

2.2.      Začátky utkání

Začátky všech utkání jsou stanoveny jednotně v KP, KS, RP na 9:00 hodin. Při dohodě obou družstev lze stanovený začátek se souhlasem vedoucího soutěže změnit.

2.3.      Čekací doba

Povinně 2 hodiny od stanoveného začátku utkání, viz SŘ, čl. 3.6.5.

2.4.      Tempo hry

2.4.1. KP, KS a RP – 90 minut na partii + přídavek 30 vteřin za každý tah od začátku partie do konce (tzv. jedna perioda) za povinného použití digitálních hodin. Za nastavení hodin odpovídá rozhodčí, domácí družstvo je povinno poskytnout součinnost při technické obsluze hodin (zajistit manuál v českém jazyce, umět nastavit hodiny). Domácí družstvo může požádat o zapůjčení hodin za úplatu 100,- Kč / jedno utkání.

2.5.      Rozhodčí

2.5.1. Utkání KP a KS řídí kvalifikovaný rozhodčí, pokud možno nehrající, kterého povinně zajišťuje domácí oddíl. Není-li přítomen, řízení může převzít rozhodčí z družstva hostí, jemuž náleží odměna podle 4.4. propozic, kterou povinně vyplácí domácí družstvo okamžitě po skončení zápasu. 

2.5.2. Neřídí-li utkání kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání kapitán domácího týmu. V utkáních KP a KS je tato skutečnost pokutována dle sazebníku pokut. 

2.5.3. Na vybraná utkání a na náklady KHŠS může STK v součinnosti s KR delegovat rozhodčího. V případě, že o delegaci rozhodčího požádá sám oddíl, je tato delegace provedena na jeho náklady.

2.6.      Hlášení a schvalování výsledků

2.6.1. Domácí družstvo je povinno vedoucímu skupiny nahlásit (telefonicky, e-mailem) nejpozději do 16:00 hod. výsledek utkání včetně šachovnic a jména rozhodčího, příp. upozornit na možný spor. Doporučenou poštou se zasílají příslušné doklady (zejména zápis o utkání, partiáře) jen v případě, vznikne-li spor nebo vyžádá-li si je vedoucí skupiny. Po dohodě lze zaslat také e-mailem. 

2.6.2. Nahlášené výsledky eviduje a vyhodnocuje STK, resp. vedoucí jednotlivých skupin formou zpravodajů po jednotlivých kolech. 

2.6.3. V KP je domácí družstvo povinno do 48 hodin po skončení utkání zaslat vedoucímu soutěže zápisy všech partií v elektronické podobě ve formátu šachových programů. Preferuje se zápis ve formátu pgn.

2.7.      Hodnocení výsledků

Viz SŘ, čl. 5.3. O pořadí rozhoduje čl. 5.3.3. Tzn. počet zápasových bodů, součet skóre ze všech zápasů, součet vyhraných partií ze všech utkání, výsledky vzájemných utkání družstev, výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému a dalším v pořadí, los.

2.8.      Námitky

Podávají se ve smyslu čl. 2.7.3 SŘ a následně podle odvolacího řádu, čl. 2.1 až 2.6 a 2.9 až 2.12, přičemž je třeba uhradit stanovený poplatek 1000 Kč za každý případ (viz ES, příloha 1, čl. 2.5.).

2.9.      Ratingování

2.9.1. Výsledky hráčů budou po skončení soutěže zaslány na zápočet tzv. národního ela – LOK ČR, z KP a KS ještě průběžně na zápočet ela FIDE – FRL. 

2.9.2. Vedoucí skupin zašlou výsledky k zápočtu na ELO v předepsané formě zpracovateli LOK a předsedovi STK na vědomí do deseti dnů po uzavření soutěže.

2.10.    Reprezentace

Družstvo, jehož alespoň tři členové základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti na úrovni ČR nebo KHŠS nebo startují na mistrovství ČR včetně kategorií mládeže, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak učinit nejpozději 21 dní předem. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět, jinak o termínu utkání rozhodne vedoucí skupiny. Do počtu tří se započítávají hráči nebo nominovaní trenéři, nikoliv doprovod.

2.11.    Základní sestava týmu

Základní sestava je definována dle SŘ 3.5.2 c). Každý hráč na soupisce KP a KS včetně písmenkových hráčů až po posledního člena základní sestavy družstva musí v průběhu soutěže odehrát nejméně 2 partie.

 1. Sportovně-technické dokumenty

3.1.      Přihláška družstva

Obsah přihlášky (viz též příloha č. 1 níže): Název soutěže: (výběr z KP, KS, RP) Název přihlašovaného družstva: Vedoucí družstva s emailem a telefonem: Startovné za družstvo: Hrací místnost: Rozhodčí: Požadavky: 

Řádně vyplněná přihláška musí být podána včas (viz čl. 1.6.1 těchto propozic) ve smyslu čl. 3.3.3. SŘ. Musí obsahovat vyplněné všechny rubriky ve formuláři přihlášky, družstva v RP  nemusí vyplnit jména rozhodčích. Doporučujeme uvést do přihlášky družstev jejich požadavky na umělý los (při větším počtu družstev), příp. odůvodněné změny začátku utkání. Jiné požadavky (např. přezůvky pro hosty) se neakceptují. Domácí družstvo je musí zajistit. O požadavcích rozhodne STK (vedoucí soutěže) na losovací schůzi nebo ve zpravodaji.

3.2.      Soupiska družstva

3.2.1. Oddíl musí předat soupisky svých družstev do termínu losovací schůze ve dvojím vyhotovení, řádně a čitelně vyplněné (nejlépe na PC) a v souladu se zněním SŘ, čl. 3.5.1 až 3.5.5. Neúplné nebo nečitelné soupisky nemusí být schváleny. 

3.2.2. U hostujících hráčů je nutné přiložit k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování. Pokud není předloženo, nesmí takový hráč nastoupit. Pokud je v základní sestavě, pohlíží se na něj se všemi důsledky. Nastoupí-li bez povolení, bude jeho partie kontumována a družstvo pokutováno. 

3.2.3. Odevzdané soupisky ve smyslu SŘ, čl. 3.5.2 a 3.5.3, jsou považovány za závazný soutěžní dokument. V případě jejich technického porušení (např. chybí registrace hráčů, nepovolené hostování) budou družstva sankcionována (kontumace, pokuty) za neoprávněný start těchto hráčů. 

3.2.4. Ve skupinách RP  je povoleno průběžně doplňovat soupisku dalšími (novými) hráči do celkového počtu 20 (změna proti SŘ). Doplnění soupisky schvaluje vedoucí skupiny ve zpravodaji a bez tohoto zveřejnění nesmí nový hráč nastoupit.

3.2.5. Všichni hráči uvedení na soupiskách jsou zodpovědní za své chování v průběhu utkání, jsou povinni řídit se sportovně technickými dokumenty, pokyny rozhodčího a pořadatele se všemi možnými důsledky (viz SŘ čl. 2.6.4 a Pravidla, čl. 12).

3.3.      Zápis o utkání

Do tiskopisu „Zápis o utkání“ se čitelně vyplňují všechny známé skutečnosti, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu. Po jednom výtisku obdrží každé družstvo, příp. delegovaný rozhodčí. Obsah zápisu musí být ve všech výtiscích totožný. V případě nesprávnosti těchto údajů se skutečností je postupováno v souladu se SŘ včetně uložených sankcí (kontumace, pokuty).

3.4.      Zápis partie

3.4.1. Pro družstva v KP platí 2.6.3. těchto propozic. 

3.4.2. Pro družstva v KS, RP platí, že zápisy partií se neodevzdávají, ale podle Pravidel čl. 8.3. se pouze předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie. Kvůli možnému (i dodatečně vzniklému) sporu či na vyžádání vedoucího skupiny (viz čl. 2.8.2 SŘ) je povinno každé družstvo předložit partiáře všech svých hráčů. Proto je nutno archivovat tyto partiáře (příp. i jiný důkazní materiál) alespoň jeden měsíc po skončení soutěže.

3.5.      Zpravodaje

Vedoucí skupin pravidelně vydávají aktuální zpravodaje (úvodní, po jednotlivých kolech a závěrečný) se všemi závaznými informacemi pro zúčastněná družstva (adresáře, termíny, rozlosování, soupisky, výsledky družstev a hráčů na jednotlivých šachovnicích, průběžné pořadí, pokuty, statistické hodnocení atd.), které rozesílají emailem všem zúčastněným družstvům, webmasterovi KHŠS, příp. delegovaným rozhodčím a dalším zájemcům, a to v elektronické podobě nejpozději do 24 hodin po nahlášení výsledků. Současně umísťují na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS) a portálu chess-results výsledky sehraných zápasů včetně výsledků jednotlivců. Vedoucí KP ještě zpracovává partie do souborů v elektronické podobě, které rozesílá zúčastněným družstvům e-mailem a umisťuje je rovněž na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS).

 1. Finanční ustanovení

4.1.       Náklady 

Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet KHŠS: FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010. Všechny uhrazené platby nákladů za účast v sezóně 2020/2021 byly rozhodnutím VV převedeny do aktuálního ročníku 2021/2022. Pokud nedojde ke změně stupně soutěží nebo pozdní přihlášce, oddíly mají uhrazeno vypsané startovné.

4.2.        Startovné

Spolu s podanou přihláškou do uvedeného termínu zaplatí oddíly za každé družstvo startovné jednou platbou takto (o vystavení faktury je třeba požádat v přihlášce za celý oddíl najednou nejpozději 7 dnů před termínem přihlášek):    

Soutěž

Základní 

 

 vklad

Sleva 

 

za mládež1

  Vklad     

 

za zápočet ELO ČR

Vklad v KP a KS za ELO FIDE Zvýšené startovné v KP za žádné aktivní družstvo mládeže2 Příplatek 

 

za pozdní přihlášku3

KP  1 500 – 750 200 400 + 1500 + 1 500
KS 1 000 – 500 200 400 0 + 1 000
RP 500 – 250 200 0 0 + 500

Ad 1 Družstva šachových oddílů s aktivní mládeží v sezóně 2019-2020. Jejich seznam (žebříček) určuje KM KHŠS, viz příloha č. 3. Pro hodnocení aktivní mládeže se použije žebříček bodového ocenění účasti členů oddílu v mládežnických soutěžích řízených KM KHŠS či ve vyšších soutěžích KM ŠSČR. Pro uznání slevy musí oddíl získat na každé družstvo startující v KP 60 bodů, v KS 40 bodů, v RP 20 bodů. Sleva se počítá vždy nejdříve na družstvo v nejvyšší soutěži, případně co nejvýhodněji pro šachový oddíl. 

Ad 2 Příplatek ke startovnému, pokud mládežnické družstvo oddílu neodehraje jakoukoliv soutěž v předchozí sezóně.  Postupující družstvo z KS příplatek nehradí. 

Ad 3 Po termínu 31.7.2021 podle míry zavinění pro všechna oprávněná družstva v KP, KS a RP (viz čl.1.6.).

4.3.      Sankce

Pokud příslušné oddíly KHŠS neuhradí udělené pokuty za soutěžní období 2019-2020 nejpozději do termínu přihlášky nebo nemají k 1. 9. 2021 zaplaceny registrační poplatky za kalendářní rok 2021, nebudou jejich družstva přijata do soutěží STK KHŠS. Totéž platí i vůči pohledávkám ŠSČR.

4.4.      Odměny rozhodčím

Rozhodčí II. a vyšší třídy 300 Kč, rozhodčí III. třídy 250 Kč.

4.5.      Pokuty

Pokuty jsou závazkem oddílu, pokud je neuhradí, nebudou družstva přijata do soutěží STK KHŠS.

4.5.1. Sazebník pokut

 1. a) Odhlášení družstva ze soutěže po rozdělení do skupin až  3 000 Kč  
 2. b) Nečitelná či neúplná soupiska                                                                            100 Kč
 3. c) Neuvedení kontaktní adresy včetně e-mailu a telefonu                                  100 Kč
 4. d) Nenastoupení družstva k utkání                             1 500 Kč (KP),  1 200 Kč (KS),  600 Kč (RP)
 5. e) Neodehrání minimálního počtu partií v KP a KS dle 2.11. (manipulace se soupiskou) za každého hráče                 1 000 Kč
 6. f)  Nenastoupení hráče – kontumace (manipulace se sestavou)            500 Kč
 7. g) Neobsazení 6. až 8. šachovnice hráčem                                                                        900 Kč     Neobsazení 7. až 8. šachovnice hráčem                                                                         500 Kč     Neobsazení 8. šachovnice hráčem                         200 Kč
 8. h) Nastoupení neaktivního hráče nebo neoprávněné nastoupení hráče                                                                 (více písmenkových hráčů atd.)         400 Kč
 9. i)  Nenahlášení výsledku utkání včetně rozhodčího v termínu                    100 Kč
 10. j)  Nezaslání zápisů všech partií v KP v termínu                     200 Kč
 11. k) Řízení utkání nekvalifikovaným rozhodčím v KP a KS (podle 2.5.1)            350 Kč
 12. l)  Nepřipravení hrací místnosti (za každý případ)                 200 Kč

m)Hrubé porušení sportovních řádů včetně propozic soutěže       až 5 000 Kč

 1. n) Neobsazení poslední šachovnice (RP) (od 5.případu v sezoně)              100 Kč

4.5.2. Návrh na udělení pokuty oznamuje vedoucí skupiny ve zpravodaji. Proti udělení pokuty je možno se odvolat prostřednictvím předsedy STK k VV KHŠS, který definitivně rozhodne o konečné výši pokuty. Na základě jeho rozhodnutí (viz zápis ze schůze) plnění plateb sleduje hospodář VV, který na vyžádání oddílu zašle platební výměr. Úhrady se provádějí na účet KHŠS FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010, variabilní symbol je číslo oddílu+31.

 1. Závěrečná ustanovení

5.1.      Resumé 

Tyto propozice byly schváleny VV KHŠS dne 9. 7. 2021 a jsou platné pro sezónu 2021-2022. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat tyto propozice a postupovat v souladu se sportovní etikou a v duchu fair-play.

5.2.      Přílohy

Součástí těchto propozic jsou tyto přílohy: 1) tiskopis přihláška družstva, 2) přehled účasti oprávněných družstev v sezóně 2021-2022, 3) oddíly se slevou za mládež, 4) termínová listina.

5.3.      Dodatky propozic

Pokud budou novelizovány či jinak změněny závazné dokumenty ŠSČR (zejména Pravidla a SŘ), budou v jejich duchu operativně upraveny tyto propozice formou příslušných dodatků.

  

Jaroslav Šmíd  v. r.                                                                            Jan Slavík v. r.  

předseda KHŠS                                                                                předseda STK KHŠS

 

Příloha č. 1

Přihláška družstva: (pro každé družstvo vyplňte samostatnou přihlášku)

Šachový oddíl : …………………………………………………………………………………  kód oddílu : ..……………

závazně přihlašuje družstvo do soutěže                   KP                  KS                  RP

Název družstva (musí obsahovat přesný název oddílu):

…………………………………………………………………………………….……………………………………

Vedoucí družstva: …………………………. Kontakt (telefon, email): ……………………………..……..…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podáním přihlášky družstva souhlasíme s jeho účastí v mistrovské soutěži podle těchto propozic, potvrzujeme registraci oddílu u ŠSČR, vyrovnání závazků vůči KHŠS a řádné dohrání soutěže.

Současně zasíláme na účet KHŠS vklad do soutěže ve výši ………………………….………  Kč       s variabilním symbolem  …..………………….

Hrací místnost:

Rozhodčí:

Požadavky :

Předseda oddílu, razítko                                                                                         Datum:

Přihlášku odešlete do 31. 7. 2021 internetovou přihláškou, nebo e-mailem na adresu  jan-slavik(zavinac)seznam.cz, nebo písemně na adresu Jan Slavík, Palackého 1018, 50346 Třebechovice pod Orebem.

Současně uhraďte příslušný vklad do soutěže  na účet KHŠS (FIO banka ): 2500034513/2010.

Platbu opatřete sedmi číselným variabilním symbolem ve tvaru 18xxx13, kde 18xxx je číslo oddílu (uvedeno na internetové stránce KHŠS – Oddíly).

Variabilní symbol je nutno uvést pro správnou identifikaci platby!

Příloha 2) Přehled oprávněných družstev v sezóně 2021/2022

 

Krajský přebor (12)

TJ Náchod

TJ Slavia Hradec Králové B

TJ Jiskra Jaroměř

TJ Hronov

ŠK Lípa B

Šachový klub Jičín B

TJ Dvůr Králové nad Labem

TJ Spartak Plchot Vrchlabí

TJ CIS Lázně Bělohrad

DDM Třebechovice p. Orebem

Panda Rychnov nad Kněžnou B

ŠŠPM Lipky HK

 

Krajská soutěž (23 + 1 volné místo)

Sokol Hradec Králové

ŠK Lomnice nad Popelkou

ŠK Lípa C

TJ Jiskra Hořice B

TJ Spartak Vrchlabí B

TJ Lokomotiva Trutnov

TJ  Jiskra Nový Bydžov

ŠK Lípa E – Ortex HK

TJ Dvůr Králové nad Labem B

ŠK Lomnice nad Popelkou B

TJ Slavia Hradec Králové C

Spartak Rychnov nad Kněžnou A

TJ Náchod B

TJ Jiskra Jaroměř B

ŠK Lípa D

Panda Rychnov nad Kněžnou C

TJ Sokol Studnice A

DDM Kostelec nad Orlicí

DDM Třebechovice pod Orebem B

ŠK Červený Kostelec

TJ Náchod C

TJ SKP Valdice

ŠK Lípa G

Pořadí náhradníků (dle soutěžního řádu)

ŠK Sobotka A

TJ Slavia Hradec Králové D

Panda Rychnov nad Kněžnou D

Šachový klub Jičín C

Šachový klub Lípa F

TJ Lokomotiva Trutnov B

ŠK Nové Město nad Metují

Příloha č. 3

Seznam oddílů s možností slevy za aktivní mládež Počet využitelných bodů

ŠK Lípa 813

Region Panda 660

ŠŠPM Lipky HK   474

ŠK Jičín     354

TJ Jiskra Jaroměř    330

Podzvičinská šachová škola 205

TJ Náchod 192

ŠK DDM Třebechovice pod Orebem  176

TJ Jiskra Hořice     110

TJ Lokomotiva Trutnov    90

TJ Jiskra Nový Bydžov 61

ŠK Sobotka 36

TJ Broumov 30

TJ Hronov 29

Sokol Hradec Králové 28

ŠK Lomnice nad Popelkou 21

 

Příloha č. 4

Termínový kalendář

                             KP                     KS                       RP

 1. kolo   10. 10. 2021      17. 10. 2021       10. 10. 2021
 2. kolo   31. 10. 2021      7. 11. 2021        31. 10. 2021
 3. kolo   14. 11. 2021      21. 11. 2021       14. 11. 2021
 4. kolo   28. 11. 2021      5. 12. 2021        28. 11. 2021
 5. kolo   12. 12. 2021      19. 12. 2021       12. 12. 2021
 6. kolo    9. 1. 2022         16. 1. 2022         9. 1. 2022
 7. kolo    23. 1. 2022       30. 1. 2022         23. 1. 2022 
 8. kolo    6. 2. 2022         13. 2. 2022         6. 2. 2022
 9. kolo    20. 2. 2022       27. 2. 2022         20. 2. 2022
 10. kolo    13. 3. 2022       20. 3. 2022         13. 3. 2022
 11. kolo    27. 3. 2022       3. 4. 2022          27. 3. 2022

 

Propozice krajského přeboru a krajské soutěže žákovských družstev v šachu 2021/2022

 1. Základní ustanovení

1.1. Pořadatel a řídící orgán
Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje mistrovské žákovské soutěže Královéhradeckého kraje družstev v praktickém šachu pro sezónu 2021/2022. Řízením soutěže pověřuje svou Komisi mládeže (= KM), jednotlivé skupiny řídí schválení vedoucí. Soutěže se hrají podle Pravidel FIDE pro šachovou hru (= Pravidla), Soutěžního řádu ŠSČR (= SŘ), těchto propozic a rozpisu příslušné soutěže.

1.2. Struktura soutěží a složení družstva
Soutěž družstev je organizována ve dvou postupových stupních.
1.2.1. Krajský přebor (KPŽD), jedna nejvýše dvanáctičlenná skupina, šestičlenná družstva, hraje se systémem, který určí KM po doručení přihlášek, maximálně ve 4 termínech formou srazů. Po sehrání základní části bude následovat nadstavbová část, kdy se družstva utkají ve Východočeském poháru s družstvy KPŽD Pardubického kraje ve 2 termínech. O postupu do 1. ligy mládeže rozhodují výsledky základní části v obou krajských přeborech (vítězové KPŽD KHŠS a PDŠS). Nadstavbová část Východočeský pohár nemá vliv na postup do 1. ligy mládeže.

 Ke každému zápasu musí nastoupit
a) 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2006 a mladší
b) 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2009 a mladší
c) 1 dívka narozena 1. 1. 2006 a mladší nebo 1 chlapec narozen 1. 1. 2011 a mladší.
Nelze sloučit hráče uvedené v bodech b) a c) na jednu šachovnici.


1.2.2. Krajská soutěž (KSŽD), čtyřčlenná družstva, hraje se formou srazů, systém soutěže bude určen podle počtu přihlášených družstev.
Družstva jsou složená z hráčů narozených 2006 a mladších. V sestavě k utkání musí nastoupit jedna dívka nar. 1. 1. 2006 a mladší nebo jeden mladší žák nar. 2009 a mladší.
1.2.3. V utkání může nastoupit maximálně jeden host nebo volný hráč.
1.2.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.

1.3. Právo účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky (= oddíly), registrované jako aktivní v rámci KHŠS, a všichni hráči včetně hostů, kteří jsou aktivně registrovaní pro rok 2021 v ŠSČR. Každý oddíl může přihlásit libovolný počet družstev. V KPŽD startují družstva s právem účasti z předchozího ročníku. Přihlásit se mohou i družstva bez práva postupu a nová družstva, o jejichž zařazení do KPŽD rozhodne KM. Nebudou-li nově přihlášená družstva zařazena do KPŽD, budou zařazena do KSŽD.

1.4. Postupy a sestupy jsou určeny podle SŘ (čl. 3.4.2 a 3.4.3) takto:
1.4.1. Vítěz KPŽD postupuje do 1. ligy mládeže, vítěz KSŽD postupuje do KPŽD.
1.4.2. Sestupy z KPŽD do KSŽD se řídí podle postupů. 1.4.3. KM KHŠS vytvoří maximální prostor pro přijetí všech přihlášených šestičlenných družstev do KPŽD.

1.5. Vedoucí soutěží
1.5.1. Krajský přebor: Petr Čechura, petr.cechura@centrum.cz
1.5.2. Krajská soutěž: Jiří Daniel, panda.daniel@tiscali.cz, 777 124 775

1.6. Přihláška
1.6.1. Družstva se do soutěží přihlásí zasláním přihlášky na formuláři v příloze č.1, odeslanou elektronickým formulářem na webu KHŠS, e-mailem na adresu vedoucího soutěže a v kopii na adresu předsedy KM KHŠS do 30. 9. 2021 (termín v KSŽD do 12. prosince 2021) se současným zaplacením startovného do soutěže na účet KHŠS (FIO banka a.s.): 2500034513 /2010.
1.6.2. Losování KPŽD proběhne na podzimní schůzi KM, zástupci družstev mají možnost se losu zúčastnit. KSŽD vylosuje vedoucí.
1.6.3. Termín soutěže: KPŽD říjen 2021 až březen 2022, KSŽD leden 2022 – červen 2022. Podrobný rozpis pro každou skupinu zvlášť obdrží všechna přihlášená družstva po vylosování.

2. Sportovně-technická ustanovení

2.1 Hrací doba

2.1.1. Hrací dny jsou vždy soboty, začátky prvních utkání jsou stanoveny na 9:00 hodin. Čekací doba se stanovuje na 1 hodinu.
2.1.2. Pořadatel zajistí šachový materiál. Při pořádání srazů pro větší počet týmů může pořadatel žádat účastníky o dovoz šachového materiálu.

2.2. Tempo hry
2.2.1. KPŽD – 40 minut + 30 sekund na tah na partii pro každého hráče s povinným zápisem
2.2.2. KSŽD – 25 minut + 10 sekund na tah na partii pro každého hráče s povinným zápisem
K zápisu partií viz čl. 4.3.

2.3. Hodnocení výsledků
Viz Soutěžní řád, čl. 5.3

2.4. Hlášení a schvalování výsledků, zasílání partií
2.4.1. Pro pořadatele utkání platí povinnost oznámit e-mailem, sms-zprávou nebo telefonicky výsledky utkání včetně šachovnic vedoucímu skupiny v den sehrání zápasu.
2.4.2. Nahlášené výsledky evidují a vyhodnocují vedoucí jednotlivých soutěží, formou zpravodajů po jednotlivých hracích dnech.
2.4.3. V KPŽD je domácí družstvo povinno do čtyř dnů od skončení utkání zaslat vedoucímu soutěže mailem zápisy všech sehraných partií ve formátu PGN. Bližší podrobnosti o formátu partií jsou v příloze 2).
Družstvo se může předem zříci přepisu partií za příplatek ke startovnému. V tom případě musí doručit vedoucímu soutěže ve výše uvedené lhůtě originály partiářů.

 


2.5. Rozhodčí
2.5.1. V KPŽD a KSŽD utkání řídí 1. vedoucí domácího družstva – je-li kvalifikovaným rozhodčím, 2. vedoucí hostujícího družstva – je-li kvalifikovaným rozhodčím, 3. pořadatel srazu nominovaný vedoucím soutěže, 4. jiný přítomný kvalifikovaný rozhodčí zajištěný pořadatelem.

2.5.2. V případě, že o delegaci rozhodčího v KPŽD a KSŽD požádá oddíl (družstvo), je tato delegace provedena KR na náklady žádajícího oddílu.

2.6. Ratingování
Výsledky hráčů v KPŽD budou po ukončení soutěže zaslány klasifikátorovi ŠSČR na zápočet národního ela (LOK ČR). Výsledky hráčů v KSŽD budou zaslány na zápočet rapidového Ela.

2.7. Zákaz používání mobilních telefonů
Podle čl. 6.3 SŘ a čl. 12 Pravidel je zakázáno v průběhu zápasu užívat v hrací místnosti mobilní telefony či jakékoliv jiné elektronické pomůcky. Pokud se tak stane, přistižený hráč svou partii prohrává a jeho soupeř vyhrává.

3. Sportovně-technické dokumenty

3.1. Přihláška družstva

Šachový oddíl je povinen podat přihlášku včas (viz 1.6.1 těchto propozic), jinak na ni nemusí být brán zřetel. V přihlášce musí být pro každé družstvo uvedeny všechny požadované údaje.

3.2. Soupiska družstva
3.2.1. Oddíl musí vedoucímu soutěže a v kopii na adresu předsedy KM poslat soupisky svých družstev do termínu 8. 10. 2021 (družstva v KSŽD až do 9. 1. 2022), řádně vyplněné v souladu se zněním SŘ, čl. 3.5.1 až 3.5.5. Neúplné či nesprávně vyplněné soupisky nebudou schváleny. Soupiska se zasílá pouze v elektronické formě, formát word nebo excel (včetně evidenčních čísel LOK). Oddíly, jejichž družstva hrají vyšší soutěže, připojí též soupisky těchto družstev.
Hráči na soupisce jsou řazeni dle výkonnosti – hráč nesmí být na soupisce zařazen před hráčem s ratingem o 300 a více bodů vyšším na základě LOK ČR. Hráčům bez ratingu bude tento propůjčen dle klasifikačních tabulek.
3.2.2. Souhlas s hostováním musí obsahovat následující údaje: příjmení a jméno hráče, ročník narození, název mateřského oddílu a soutěž, ve které hráč hraje za mateřský oddíl, název oddílu a soutěž, pro nějž hostování platí. Povolení hostování zašlete se soupiskou.
3.2.3. Odevzdané soupisky ve smyslu SŘ, čl. 3.5.2 a 3.5.3, jsou považovány za závazný soutěžní dokument. V případě porušení řádů (registrace hráčů) budou družstva přiměřeně sankcionována (pozastavení činnosti hráče, kontumace, pokuty).
3.2.4. Doplnění soupisky ve smyslu čl. 3.5.5 SŘ platí pro KPŽD i KSŽD. Je povoleno průběžně doplňovat soupisku hráči do celkového počtu 20 (změna proti SŘ). Doplnění soupisky schvaluje vedoucí skupiny, nově doplněný hráč může nastoupit až po předchozím schválení.


3.3. Zápis o utkání
3.3.1. Zápis o utkání je považován za základní dokument o sehraném utkání a musí zde být zapsány všechny skutečnosti o utkání známé, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu.
3.3.2. Zápis o utkání se souběžně vyhotovuje čitelně a pečlivě.

3.4. Zápis partie
Zapisovat partie nemusí žáci 1. tř. ZŠ a mladší. Nezapisující budou mít na partii o 15 minut méně.
V KPŽD se partie zapisují s kopií. Po skončení partie oba hráči odevzdají originál partiářů rozhodčímu. Rozhodčí může při pochybnostech o správnosti zápisu požádat hráče o jeho překontrolování či přepsání.
V KSŽD platí, že zápisy partií se neodevzdávají, pouze se předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie.
Partiáře pro soutěž je možno vyzvednout u předsedy KHŠS.

3.5. Zpravodaje
Vedoucí soutěží pravidelně vydávají aktuální zpravodaje (úvodní, po jednotlivých kolech a závěrečný) se všemi závaznými informacemi pro zúčastněná družstva (adresáře, termíny, rozlosování, soupisky, výsledky družstev a hráčů na jednotlivých šachovnicích, průběžné pořadí, pokuty, statistické hodnocení, databáze partií ad.), které vyvěšují na webové stránky, rozesílají všem zúčastněným družstvům, předsedovi KM, webmasterovi, příp. delegovaným rozhodčím, a to v elektronické podobě nejpozději do týdne po skončení utkání.

4. Finanční ustanovení

4.1. Startovné

Spolu s podanou přihláškou zaplatí oddíly za každé družstvo startovné 100,- Kč. Úhrada vkladu musí být provedena do 3. 10. 2021 (v KSŽD do 17. 12. 2021) na účet KHŠS, FIO banka a.s.: 2500034513 /2010 nebo v hotovosti hospodáři na konferenci KHŠS. Vklad musí být označen variabilním symbolem oddílu ve tvaru 18xxx18, kde 18xxx je číslo oddílu.
Příplatek ke startovnému pro družstva KPŽD, která se zříkají zasílání partií, je 400,- Kč.
4.2. Příspěvek oddílům
Každému družstvu, které řádně dohraje soutěž bez kontumace, bude vyplacena dotace 150,- Kč na hráče základní sestavy v KPŽD a 100,- Kč na hráče základní sestavy v KSŽD.
4.3. Finanční pokuty
4.3.1. Odhlášky ze soutěže se penalizují pokutou ve výši 100 % vkladu do soutěže.
4.3.2. Přihlášky, platby startovného a soupisky zaslané po termínu se penalizují pokutou 50,- Kč za každý případ.
4.3.3. Neúplná soupiska družstva se penalizuje pokutou 50,- Kč.
4.3.4. Za nenastoupení hráče základní sestavy k nejméně dvěma utkáním zaplatí družstvo po skončení soutěže pokutu 100 Kč za každého hráče. Neplatí pro KSŽD.
4.3.5. Za nenahlášení výsledků utkání vedoucímu soutěže ve stanovené lhůtě, nenahlášení rozhodčího nebo za pozdní zaslání výsledků na jednotlivých šachovnicích bude udělena pokuta 50 Kč za každé takovéto pochybení.
4.3.6. Za opožděné zaslání partií proti rozpisem stanovené lhůtě bude uložena pokuta 100 Kč.
4.3.7. Za zaslání partií, neodpovídajícím příloze 2 těchto propozic, bude uložena pokuta 100 Kč.
4.3.8. Za nezaslání partií do 2 týdnů od konání utkání bude uložena pokuta 400 Kč.
4.3.9. Za nenastoupení družstva k zápasu KPŽD bude uložena pokuta 200,- Kč za každé utkání.

4.3.10. Za neobsazení 5. a 6. šachovnice v KPŽD hráči bude uložena pokuta 100,- Kč.

4.3.11. Za neobsazení 4. až 6. šachovnice v KPŽD hráči bude uložena pokuta 150,- Kč.
4.3.12. Za hrubé porušení sportovních řádů včetně rozpisu soutěže může KM udělit pokutu až do výše 1000 Kč.
4.3.13. Návrh na udělení pokuty oznamuje vedoucí ve zpravodaji. Proti udělení pokuty se lze odvolat k předsedovi KM a po skončení soutěže k VV KHŠS, který definitivně schvaluje výši navržených pokut, přičemž může přihlédnout k polehčujícím okolnostem. Na základě jeho rozhodnutí (viz zápis ze schůze) plnění plateb sleduje hospodář VV, který na vyžádání oddílu zašle platební výměr. Úhrady se provádějí na účet KHŠS.

5. Dodatečná ustanovení

5.1. Dodatky

Ve sporných a nejasných případech provede KM upřesňující výklad těchto propozic tak, aby regulérnost soutěže byla v maximální míře zachována.

5.2. Závěr
Propozice byly projednány v KM KHŠS a schváleny VV KHŠS dne 29. 7.2021. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat tyto propozice a postupovat v souladu se sportovní etikou a v duchu fair-play.

5.3. Přílohy
Součástí těchto propozic jsou:
1) tiskopis přihláška – viz příloha 1)
2) formát zápisu partií pro turnajový bulletin – viz příloha 2)
3) práva účasti v KPŽD – viz příloha 3)

 

Mgr. Ondřej Ruda
předseda KM KHŠS

 

 

 

 

 

Příloha 1)
Přihláška družstva
 (pro každé družstvo vyplňte samostatnou přihlášku)
Šachový oddíl: …………………………………………………………… kód oddílu: ..……………
závazně přihlašuje družstvo do soutěže: KPŽD KSŽD pod názvem ……………………………………………………………
Vedoucí družstva: ……………………..………. Kontakt (telefon, email): ……………..……..…………………
Datum: …………………………………………………………………………………………………
Podáním přihlášky družstva souhlasíme s jeho účastí v mistrovské soutěži podle těchto propozic, potvrzujeme registraci oddílu u ŠSČR, vyrovnání závazků vůči KHŠS a řádné dohrání soutěže.

Hrací místnost:

Možnost pořádat sraz pro dvojutkání – čtyř utkání

Požadavky družstva:

Vedoucí oddílu:

Datum:

 

 

 

Příloha 2)
Formát zápisu partií pro turnajový bulletin

Při zápisu partií používejte jednotný systém podle následujících pravidel:
· NIKDE nepoužívejte diakritiku (pokud se např. hráč jmenuje Jeřábek Řehoř, pište Jerabek Rehor)!
· jméno a příjmení hráče se píší do příslušných kolonek zvlášť!
· do kolonky turnaj (hlavička) se vypíše jednoznačné označení soutěže, ročníku a zápasu. Závazné označení naší soutěže je KPZD 21/22. Za toto označení se vypíše název utkání, z něhož partie je, použijte stručné názvy družstev, uvedené ve zpravodaji.
Příklad hlavičky: KPZD 21/22 Nachod-Lipa C. Nepoužívejte v ní zbytečné znaky, např. čárky.
povinné je vyplnění data sehrání partie, označení kola (round) a šachovnice (subround).
· vyplňuje se národní ELO. Pokud hráč nemá národní ELO, vyplní se nasazovací ELO dle VT. Tyto údaje jsou v úvodním zpravodaji v sestavách družstev a platí pro celou soutěž.
· vyplní se datum sehrání partie, označení kola (round), číslo šachovnice (subround) a výsledek partie.

Partie posílejte seřazené od první šachovnice ve formátu *.pgn (je to jen jeden soubor). Věnujte prosím předepsanému zpracování partií náležitou pozornost.

 

 

Příloha 3)
Práva účasti v KPŽD 2021/2022

 

Region Panda B

ŠK Lípa C

ŠŠPM Lipky HK B

TJ Jiskra Jaroměř
ŠK DDM Třebechovice p/O

TJ Náchod A
Region Panda C

 

TJ Náchod B (postupující z KSŽD – východ)
Lokomotiva Trutnov (postupující z KSŽD – západ)

 

 

Propozice lze stáhnout také zde: propozice-druzstev-mladeze-2021-22