» Propozice soutěží družstev KHŠS Královéhradecký krajský šachový svaz Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archiv

 • Rubriky

Propozice soutěží družstev KHŠS

Internetová přihláška družstva do KP, KS, RP, RS, KPŽD a KSŽDPropozice družstev dospělých 2017/18 ke stažení
Propozice družstev mládeže 2017/18 ke stažení

Přechod na družstva mládeže

 

P  R  O  P  O  Z  I  C  E

mistrovských soutěží šachových družstev dospělých pro sezónu 2017-2018

 1. Základní ustanovení

 1.1:   Vypsání soutěže

Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje Přebor Královéhradeckého kraje družstev v praktickém šachu pro sezónu 2017/2018 (= soutěž). Řízením této soutěže pověřuje Sportovně-technickou komisi (= STK), jednotlivé skupiny řídí jejich vedoucí.

Soutěž se hraje podle těchto propozic a dalších platných dokumentů ŠSČR, zejména  Soutěžního řádu (= SŘ), Pravidel FIDE (= Pravidla) a Ekonomické směrnice (= ES) a příslušných rozpisů.

1.2:   Struktura soutěže

Soutěž je organizována ve třech postupových stupních.

1.2.1: Krajský přebor (= KP):  jedna skupina, 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým,  jednokolově.

1.2.2: Krajská soutěž (= KS):  dvě skupiny – východ a západ nebo sever – jih, obě v počtu maximálně 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově.

1.2.3: Regionální přebory (= RP):  počet skupin podle počtu přihlášených družstev, všechny do maximálního počtu 12 pětičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově. STK si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášek rozhodnout o dvoukolovém herním plánu.

1.2.4:  Regionální soutěže (= RS, stejná úroveň jako RP): počet skupin podle počtu přihlášených pětičlenných družstev, STK rozhodne o systému soutěže podle počtu přihlášených družstev.

1.2.5: Družstva v KS, RP a RS jsou budou rozřazena podle své územní spádovosti.

 

1.3:   Právo účasti

1.3.1: Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky (= oddíly), aktivně registrované v KHŠS k 1.9.2017 (výjimku uděluje VV KHŠS) a všichni hráči včetně hostů a cizinců, kteří jsou aktivně registrovaní pro rok 2017 v ŠSČR.

1.3.2: Právo účasti mají všechna družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulé sezóně. Přehled oprávněných družstev (viz příloha č.2). V případě malého počtu družstev v KP a KS si STK vyhrazuje právo doplnit soutěže o družstva, která si nevybojovala účast a projeví zájem soutěž hrát. O jejich zařazení rozhodnou členové STK hlasováním.

1.3.3: Nově přihlášená družstva budou zařazena do RP a RS podle své územní spádovosti. Každý oddíl může do RP a RS přihlásit libovolný počet družstev.

 

1.4:  Označení a posloupnost družstev

1.4.1: Název družstva musí obsahovat přesný název oddílu (tak jak je oddíl registrován v databázi ŠSČR – viz http://www.chess.cz/db oddíly KHŠS). Tento název může být doplněn o jména sponzorů příslušného týmu.

1.4.2: Oddíly, které mají dvě nebo více družstev ve stejné soutěži, je mohou přihlásit do různých skupin, definitivně o jejich zařazení rozhodne STK. Podmínkou je označit tato družstva písmeny A,B,C atd. a tím určit posloupnost družstev při případné provázanosti členů družstev a základních sestav v různých skupinách (např. náhradník A může být v základu B). Vzájemné zápasy těchto družstev v jedné skupině musí být odehrány (resp. předehrány) nejpozději do pátého kola. Zástupci všech oddílů jsou povinni na vyžádání STK předložit soupisky ze všech soutěží KHŠS, resp. ŠSČR.

 

1.5:   Postupy a sestupy

Jsou určeny podle SŘ (čl. 3.4.2 a 3.4.3) takto:

1.5.1: Postupy: Ze všech skupin mimo RS postupují družstva z prvního místa. Pokud se vzdají práva postupu, postupují oprávnění náhradníci, tj. družstvo na druhém místě. Ze skupin RS není možný postup!

1.5.2: Sestupy: Sestupují poslední družstva (z KP a KS). V případě nenaplnění soutěže v dalším ročníku může STK povolit start i týmu, který skončí na posledním místě. Dále z KP sestoupí tolik družstev, kolik jich sestoupí z druhé ligy do KP. Z KS sestupují družstva podle počtu skupin RP a počtu sestupujících z KP podle vzorce: počet skupin RP + počet sestupujících z KP – 2.

1.5.3: Pořadí náhradníků pro KP a KS:

 1. a) nejlépe umístěné sestupující družstvo vyšší soutěže,
 2. b) další sestupující (mimo poslední) družstvo vyšší soutěže,
 3. c) nejlépe umístěné družstvo na druhém místě nižší soutěže,
 4. d) další družstvo na druhém místě nižší soutěže.

1.5.4: Družstva, která budou přijata do KP či KS jako náhradníci, mohou operativně (nejpozději do 10 dnů) změnit počet družstev v nižších soutěžích.

1.5.5: Soutěž je možno převést do jiného oddílu podle čl. 3.4.3 SŘ.

 

1.6:   Kalendářní plán

1.6.1: Přihlášky do soutěže (KP, KS, RP, RS) závazně zasílat zasílat přes elektronickou přihlášku http://khss.chess.cz/contact-druzstva.php do 15. srpna 2017. > Ve výjimečných případech písemně na adresu: Petr Marek, Štefánikova 303, Hradec Králové 11, 500 11. Pokud do uvedeného termínu nezašle oddíl řádně vyplněnou přihlášku svých oprávněných družstev (viz příloha č. 2) , nebo nebude uhrazeno startovné, bude vyzván k nápravě a zaplatí dvojnásobný vklad. Pokud tak neučiní do 25.8.2017, ztrácí jeho družstvo právo účasti v KP nebo KS a místo něho bude hrát náhradník.

1.6.2:  Losování soutěže řídí STK (vedoucí skupin) a proběhne na zářijové konferenci KHŠS. Je povinností družstev mít na této losovací schůzi své zástupce. Na ní předají zástupci družstev soupisky včetně povolení k hostování, vedoucí skupin přihlédnou k oprávněným požadavkům družstev (umělý los, změna začátku utkání) a následně provedou rozlosování družstev.

1.6.3: Termín soutěže: říjen 2017 až duben 2018.

 

 1. Sportovně-technická ustanovení

2.1:  Hrací místnost

2.1.1: Hrací místnost musí být připravena podle podmínek SŘ, čl. 2.4.4. O její způsobilosti ke hře rozhoduje rozhodčí. Proti jeho rozhodnutí lze podat námitku. Hostující družstvo má právo výběru strany stolů.

 

2.1.2: Při prokazatelném nepřipravení hrací místnosti je domácímu oddílu uložena pokuta.

 

2.2:   Začátky utkání

Začátky všech utkání jsou stanoveny jednotně v KP, KS, RP a RS na 9:00 hodin. Při dohodě obou družstev lze stanovený začátek se souhlasem vedoucího soutěže změnit.

 

2.3:  Čekací doba

Povinně 2 hodiny od stanoveného začátku utkání, viz SŘ, čl. 3.6.5.

 

2.4:   Tempo hry

2.4.1: KP – 120 minut na partii + přídavek 30 vteřin za každý tah od začátku partie do konce (tzv. jedna perioda) za povinného použití digitálních hodin.
KS, RP – 90 minut na partii + přídavek 30 vteřin za každý tah od začátku partie do konce (tzv. jedna perioda) za povinného použití digitálních hodin.
RS 60 minut na partii + přídavek 30 vteřin za každý tah od začátku partie do konce (tzv. jedna perioda) za povinného použití digitálních hodin.
Pokud FIDE rozhodne o změně FIDE tempa před startem 1. kola soutěží, budou se soutěže hrát tempem FIDE určeným.

Za nastavení hodin odpovídá rozhodčí, domácí družstvo je povinno poskytnout součinnost při technické obsluze hodin (zajistit manuál v českém jazyce, umět nastavit hodiny). Domácí družstvo může požádat o zapůjčení hodin za úplatu 100,- Kč / jedno utkání.

2.5:   Rozhodčí

2.5.1: Utkání KP a KS řídí kvalifikovaný rozhodčí, pokud možno nehrající, kterého povinně zajišťuje domácí oddíl. Není-li přítomen, řízení může převzít rozhodčí z družstva hostí, jemuž náleží odměna podle 4.4 propozic, kterou povinně vyplácí domácí družstvo okamžitě po skončení zápasu.

2.5.2: Neřídí-li utkání kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání kapitán domácího týmu. V utkáních KP a KS tato skutečnost je pokutována dle sazebníku pokut.

2.5.3: Na vybraná utkání a na náklady KHŠS může STK v součinnosti s KR delegovat rozhodčího.

V případě, že o delegaci rozhodčího požádá sám oddíl, je tato delegace provedena na jeho náklady.

 

2.6:  Hlášení a schvalování výsledků

2.6.1: Domácí družstvo je povinno vedoucímu skupiny nahlásit (telefonicky, e-mailem) nejpozději do 16:00 hod. výsledek utkání včetně šachovnic a jména rozhodčího, příp. upozornit na možný spor. Doporučenou poštou se zasílají příslušné doklady (zejména zápis o utkání, partiáře) jen
v případě, vznikne-li spor nebo vyžádá-li si je vedoucí skupiny. Po dohodě lze zaslat také e-mailem.

2.6.2: Nahlášené výsledky eviduje a vyhodnocuje STK, resp. vedoucí jednotlivých skupin formou zpravodajů po jednotlivých kolech.

2.6.3: V KP je domácí družstvo povinno do 48 hodin po skončení utkání zaslat vedoucímu soutěže zápisy všech partií v elektronické podobě ve formátu šachových programů. Preferuje se zápis ve formátu pgn.

 

2.7: Hodnocení výsledků

Viz SŘ, čl. 5.3. O pořadí rozhoduje čl. 5.3.3. Tzn. počet zápasových bodů, součet skóre ze všech zápasů, součet vyhraných partií ze všech utkání, výsledky vzájemných utkání družstev, výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému a dalším v pořadí, los.

 

2.8:  Námitky

Podávají se ve smyslu čl. 2.7.3 SŘ a následně podle odvolacího řádu, čl.  2.1 až 2.6 a 2.9 až 2.12, přičemž je třeba uhradit stanovený poplatek 500 Kč za každý případ (viz ES, příloha E1, čl. 2.4).

 

2.9:   Ratingování

2.9.1: Výsledky hráčů budou po skončení soutěže zaslány na zápočet tzv. národního ela – LOK ČR, z KP a KS ještě na zápočet ela FIDE – FRL.

2.9.2: Vedoucí skupin zašlou výsledky k zápočtu na ELO v předepsané formě zpracovateli LOK a předsedovi STK na vědomí do deseti dnů po uzavření soutěže.

 

2.10:  Reprezentace

Družstvo, jehož alespoň tři členové základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti na úrovni ČR nebo KHŠS nebo startují na mistrovství ČR včetně kategorií mládeže, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak učinit nejpozději 21 dní předem. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět, jinak o termínu utkání rozhodne vedoucí skupiny. Do počtu tří se započítávají hráči nebo nominovaní trenéři, nikoliv doprovod.

 

2.11: Základní sestava týmu

Základní sestava je definována dle SŘ 3.5.2 c). Každý hráč na soupisce KP a KS, po posledního člena základní sestavy družstva včetně, musí v průběhu soutěže odehrát nejméně 3 partie.

 1. Sportovně-technické dokumenty

3.1:  Přihláška družstva

Řádně vyplněná přihláška musí být podána včas (viz čl. 1.6.1 těchto propozic) ve smyslu čl. 3.3.3. SŘ. Musí obsahovat vyplněné všechny rubriky ve formuláři přihlášky, družstva v RP a RS nemusí vyplnit jména rozhodčích. Doporučujeme uvést do přihlášky družstev jejich požadavky na umělý los (při větším počtu družstev), příp. odůvodněné změny začátku utkání.

Jiné požadavky (např. přezůvky pro hosty) se neakceptují. Domácí družstvo je musí zajistit.

O požadavcích rozhodne STK (vedoucí soutěže) na losovací schůzi nebo ve zpravodaji.

 

3.2:   Soupiska družstva

3.2.1: Oddíl musí předat soupisky svých družstev do termínu losovací schůze ve dvojím vyhotovení, řádně a čitelně vyplněné (nejlépe na PC) a v souladu se zněním SŘ, čl. 3.5.1 až 3.5.5. Neúplné nebo nečitelné soupisky nemusí být schváleny.

3.2.3: U hostujících hráčů je nutné přiložit k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování. Pokud není předloženo, nesmí takový hráč nastoupit. Pokud je v základní sestavě, pohlíží se na něj se všemi důsledky. Nastoupí-li bez povolení, bude jeho partie kontumována a družstvo pokutováno.

3.2.4: Odevzdané soupisky ve smyslu SŘ, čl. 3.5.2 a 3.5.3, jsou považovány za závazný soutěžní dokument. V případě jejich technického porušení (např. chybí registrace hráčů, nepovolené hostování) budou družstva sankcionována (kontumace, pokuty) za neoprávněný start těchto hráčů. Hráči předškolního věku smí být uvedeni na soupisce výhradně se souhlasem vedoucího skupiny.

3.2.5 Ve skupinách RP a RS je povoleno průběžně doplňovat soupisku dalšími (novými) hráči do celkového počtu 20 (změna proti SŘ). Doplnění soupisky schvaluje vedoucí skupiny ve zpravodaji a bez tohoto zveřejnění nesmí nový hráč nastoupit.

3.2.6: Všichni hráči uvedení na soupiskách jsou zodpovědní za své chování v průběhu utkání, jsou povinni řídit se sportovně technickými dokumenty, pokyny rozhodčího a pořadatele se všemi možnými důsledky (viz SŘ čl. 2.6.4 a Pravidla, čl. 12).

 

3.3:  Zápis o utkání

Do tiskopisu „Zápis o utkání“ se čitelně vyplňují všechny známé skutečnosti, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu. Po jednom výtisku obdrží každé družstvo, příp. delegovaný rozhodčí. Obsah zápisu musí být ve všech výtiscích totožný. V případě nesprávnosti těchto údajů se skutečností je postupováno v souladu se SŘ včetně uložených sankcí (kontumace, pokuty).

 

3.4:   Zápis partie

3.4.1: Pro družstva v KP platí 2.6.3 těchto propozic.

3.4.2: Pro družstva v KS, RP a RS platí, že zápisy partií se neodevzdávají, ale podle Pravidel čl. 8.3. se pouze předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie. Kvůli možnému (i dodatečně vzniklému) sporu či na vyžádání vedoucího skupiny (viz čl. 2.8.2 SŘ) je povinno každé družstvo předložit partiáře všech svých hráčů. Proto je nutno archivovat tyto partiáře (příp. i jiný důkazní materiál) alespoň jeden měsíc po skončení soutěže.

 

3.5:  Zpravodaje

Vedoucí skupin pravidelně vydávají aktuální zpravodaje (úvodní, po jednotlivých kolech a závěrečný) se všemi závaznými informacemi pro zúčastněná družstva (adresáře, termíny, rozlosování, soupisky, výsledky družstev a hráčů na jednotlivých šachovnicích, průběžné pořadí, pokuty, statistické hodnocení atd.), které rozesílají e-mailem všem zúčastněným družstvům, webmasterovi KHŠS, příp. delegovaným rozhodčím a dalším zájemcům, a to v elektronické podobě nejpozději do 24 hodin po nahlášení výsledků. Současně umísťují na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS) výsledky sehraných zápasů včetně výsledků jednotlivců.

Vedoucí KP ještě zpracovává partie do souborů v elektronické podobě, které rozesílá zúčastněným družstvům e-mailem a umisťuje je rovněž na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS).

 

 1. Finanční ustanovení

 

4.1:  Náklady

Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet KHŠS: FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010.

 

4.2:  Startovné

Spolu s podanou přihláškou do uvedeného termínu zaplatí oddíly za každé družstvo startovné takto (o vystavení faktury je třeba požádat v přihlášce za celý oddíl najednou nejpozději 7 dnů před termínem přihlášek):

 

Soutěž

Základní

Vklad

 Sleva

za mládež 1

Vklad za zápočet ELO ČR Vklad v KP    a KS za ELO FIDE Příplatek

za pozdní přihlášku 2

KP 1 500 – 750 200 400 + 1 500
KS 1 000 – 500 200 400 + 1 000
RP 500 – 250 200 0 + 500
RS 500 – 250 200 0 +500

1 Družstva šachových oddílů s aktivní mládeží v sezóně 2016-2017. Jejich seznam (žebříček) určuje KM KHŠS, viz příloha č. 3. Pro hodnocení aktivní mládeže se použije žebříček bodového ocenění účasti členů oddílu v mládežnických soutěžích řízených KM KHŠS či ve vyšších soutěžích KM ŠSČR. Pro uznání slevy musí oddíl získat na každé družstvo startující v KP 60 bodů, v KS 40 bodů, v RP a RS 20 bodů. Sleva se počítá vždy nejdříve na družstvo v nejvyšší soutěži, případně co nejvýhodněji pro šachový oddíl.

2 Po termínu 15.8.2017 podle míry zavinění pro všechna oprávněná družstva v KP, KS, RP a RS (viz čl.1.6.).

4.3:  Sankce

Vyplývá ze SŘ, čl. 3.3.2.e.

Pokud příslušné oddíly KHŠS neuhradí udělené pokuty za soutěžní období 2016-2017 nejpozději do termínu přihlášky nebo nemají k 1.9.2017 zaplaceny registrační poplatky za kalendářní rok 2017, nebudou jejich družstva přijata do soutěží STK KHŠS. Totéž platí i vůči pohledávkám ŠSČR.

4.4:   Odměny rozhodčím

KP – 200 Kč.
KS – 150 Kč.

4.5:   Pokuty

Pokuty jsou závazkem oddílu, pokud je neuhradí, nebudou družstva přijata do soutěží STK KHŠS.

 

4.5.1: Sazebník pokut

a Odhlášení družstva ze soutěže po rozdělení do skupin až 3 000 Kč
b Nečitelná či neúplná soupiska 100 Kč
c Neuvedení kontaktní adresy včetně e-mailu a telefonu 100 Kč
d Nenastoupení družstva k utkání 1 500 Kč (KP),
1 200 Kč (KS)
 600 Kč (RP a RS).
e Neodehrání minimálního počtu partií v KP a KS dle 2.11 (manipulace se soupiskou) 1 000 Kč
f Nenastoupení hráče – kontumace (manipulace se sestavou) 500 Kč
g Neobsazení 6. až 8. šachovnice hráčem 900 Kč
Neobsazení 7. až 8. šachovnice hráčem 500 Kč
Neobsazení 8. šachovnice hráčem 200 Kč
h Nastoupení neaktivního hráče nebo neoprávněné nastoupení hráče (více písmenkových hráčů atd.) 400 Kč
i Nenahlášení výsledku utkání včetně rozhodčího v termínu 100 Kč
j Nezaslání zápisů všech partií v KP v termínu 200 Kč
k Řízení utkání nekvalifikovaným rozhodčím v KP a KS (podle 2.5.1) 300 Kč
l Nepřipravení hrací místnosti (za každý případ) 200 Kč
m Hrubé porušení sportovních řádů včetně propozic soutěže až 5 000 Kč
n Neobsazení poslední šachovnice (RP, RS) (od 5.
případu v sezoně)
100 Kč

4.5.2: Návrh na udělení pokuty oznamuje vedoucí skupiny ve zpravodaji. Proti udělení pokuty je možno se odvolat prostřednictvím předsedy STK k VV KHŠS, který definitivně  rozhodne o konečné výši pokuty. Na základě jeho rozhodnutí (viz zápis ze schůze) plnění plateb sleduje hospodář VV, který na vyžádání oddílu zašle platební výměr. Úhrady se provádějí na účet KHŠS FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010, variabilní symbol je číslo oddílu+31.

 1. Závěrečná ustanovení

5.1:  Resumé

Tyto propozice byly schváleny elektronicky VV KHŠS dne 10.7.2017 a jsou platné pro sezónu 2017-2018. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat tyto propozice a postupovat v souladu se sportovní etikou a v duchu fair-play.

 

5.2:  Přílohy

Součástí těchto propozic jsou tyto přílohy: 1) tiskopis přihláška družstva, 2) přehled účasti oprávněných družstev v sezóně 2017-2018 včetně náhradníků, 3) oddíly se slevou za mládež, 4) termínová listina.

 

5.3:  Dodatky propozic

Pokud budou novelizovány či jinak změněny závazné dokumenty ŠSČR (zejména Pravidla a SŘ), budou v jejich duchu operativně upraveny tyto propozice formou příslušných dodatků.

 

Jaroslav Šmíd  v.r.                                                                            Petr Marek  v.r.

předseda KHŠS                                                                                předseda STK KHŠS

 

Příloha č. 1

 

Přihláška družstva: (pro každé družstvo vyplňte samostatnou přihlášku)

 

 

 

Šachový oddíl : ……………………………………………………  kód oddílu : ..……………

 

 

závazně přihlašuje družstvo do soutěže:       KP                  KS                  RP                   RS

 

 

Název družstva (musí obsahovat přesný název oddílu):

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Vedoucí družstva: …………………………. Kontakt (telefon, email): ………..…………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Podáním přihlášky družstva souhlasíme s jeho účastí v mistrovské soutěži podle těchto propozic, potvrzujeme registraci oddílu u ŠSČR, vyrovnání závazků vůči KHŠS a řádné dohrání soutěže.

Současně zasíláme na účet KHŠS vklad do soutěže ve výši

 

………………………….………  Kč       s variabilním symbolem  …..………………….

 

Hrací místnost:

 

Rozhodčí:

 

Požadavky :

 

 

 

Předseda oddílu, razítko:                                                                             Datum:

 

Přihlášku odešlete do 15. 8. 2017 internetovou přihláškou nebo

e-mailem na adresu  p.marek.hk@gmail.com ,

nebo písemně na adresu Petr Marek, Štefánikova 303, 500 11   Hradec Králové 11.

Současně uhraďte příslušný vklad do soutěže  na účet KHŠS (FIO banka ): 2500034513/2010.

Platbu opatřete sedmi číselným variabilním symbolem ve tvaru 18xxx13, kde 18xxx je číslo oddílu (uvedeno na internetové stránce KHŠS – Oddíly).

Variabilní symbol je nutno uvést pro správnou identifikaci platby!

 

Příloha č. 2

Soutěže družstev KHŠS  2017-2018   –   právo účasti

 

Krajský přebor

 
Jiskra Hořice (sestupující z II. ligy)
Šachklub AD Jičín E
TJ Slavia Hradec Králové C
TJ Hronov
TJ Spartak Plchot Sklípek Vrchlabí
TJ CIS Lázně Bělohrad
ŠK Lípa B
DDM Třebechovice pod Orebem
TJ Jiskra Jaroměř A
TJ Dvůr Králové n.L.
Šachklub AD Jičín F
TJ Jiskra Jaroměř B

náhradníci z KS – západ v pořadí:
Vrchlabí B (1.)
Dvůr Králové n. L. B (3.)

náhradníci z KS – východ v pořadí:
Lípa C (2.)
Hronov B (4.)

O doplnění do počtu 12 rozhodne STK KHŠS dle umístění z předchozí sezony

Krajská soutěž

Slovan Broumov
TJ Spartak Vrchlabí B
TJ Dvůr Králové nad Labem B, z.s.
Sokol Hradec Králové
Šachový klub Lomnice nad Popelkou, z.s.
TJ Jiskra Nový Bydžov
TJ Slavia Hradec Králové D
Šachový klub Sobotka 2009, o.s.
ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s.
TJ Lázně Bělohrad B-Choteč, z.s.
TJ Lokomotiva Trutnov
ŠK Lípa C
TJ Hronov B
ŠK Dobruška
DDM Kostelec n. Orl.
Panda Rychnov n. Kn. B
NIKI TJ Náchod B
ŠK Červený Kostelec
Spartak Rychnov n. Kn. A
DDM Třebechovice p. O. B
TJ Náchod C
ŠK Lomnice n. P. B
Jiskra Hořice B

Pořadí náhradníků:
Jiskra Nový Bydžov B
TJ Nová Paka
ŠK Nové Město nad Metují
ŠO TJ Lužany
Jiskra Hořice C
Spartak RK „B“

Příloha č. 3    
Seznam oddílů s možností slevy za aktivní mládež

           Počet využitelných bodů                        
TJ Slovan Broumov		 20
TJ Jiskra Hořice		 140
TJ Tatran Hostinné		 40
ŠK Ortex Hradec Králové		 680
TJ Slavia Hradec Králové	 40
Sokol Hradec Králové		 150
ŠŠPM Lipky HK  	 	 440
TJ Hronov            240                      
TJ Jiskra Jaroměř		 210				
ŠK AD Jičín         	 440
ŠK Lípa				 440
TJ Lomnice nad Popelkou		 40
TJ Náchod			 80
ŠK Nové Město nad Metují	 20
TJ Jiskra RMSK Nový Bydžov	 90
Podzvičinská šachová škola LB	 130
Region Panda Rychnov nad Kněžnou 440
ŠK Sobotka 2009			 50
TJ Lokomotiva Trutnov		 90
DDM Třebechovice pod Orebem	 280

Příloha č. 4   
Termínový kalendář

       KP     KS     RP a RS
 1. kolo  29.10.2017 15.10.2017  29.10.2017
 2. kolo  12.11.2017  5.11.2017  12.11.2017
 3. kolo  26.11.2017 19.11.2017  26.11.2017
 4. kolo  10.12.2017  3.12.2017  10.12.2017
 5. kolo  7.1.2018  17.12.2017  7.1.2018
 6. kolo  21.1.2018  14.1.2018  21.1.2018
 7. kolo  4.2.2018  28.1.2018   4.2.2018
 8. kolo  18.2.2018  11.2.2018  18.2.2018
 9. kolo  4.3.2018  25.2.2018   4.3.2018
10. kolo  25.3.2018  18.3.2018  25.3.2018
11. kolo  15.4.2018  8.4.2018  15.4.2018

 

————————————————————————–

 

Propozice krajského přeboru a krajské soutěže žákovských družstev v šachu 2017/2018

1. Základní ustanovení
1.1. Pořadatel a řídící orgán

Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje mistrovské žákovské soutěže Královéhradeckého kraje družstev v praktickém šachu pro sezónu 2017/2018. Řízením soutěže pověřuje svou Komisi mládeže (= KM), jednotlivé skupiny řídí schválení vedoucí. Soutěže se hrají podle Pravidel FIDE pro šachovou hru (= Pravidla), Soutěžního řádu ŠSČR (= SŘ), těchto propozic a rozpisu příslušné soutěže.
1.2. Struktura soutěží a složení družstva
Soutěž družstev je organizována ve dvou postupových stupních.
1.2.1. Krajský přebor (KPŽD), jedna nejvýše desetičlenná skupina, šestičlenná družstva, hraje se systémem každý s každým jednokolově, formou srazů, v případě nižšího počtu družstev dvoukolově. Ke každému zápasu musí nastoupit
a) 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2002 a mladší
b) 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2005 a mladší
c) 1 dívka narozena 1. 1. 2002 a mladší nebo 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2007 a mladší.
Nelze sloučit hráče uvedené v bodech b) a c) na jednu šachovnici.
1.2.2. Krajská soutěž (KSŽD), čtyřčlenná družstva, hraje se systémem každý s každým jednokolově formou srazů. Podle počtu přihlášených může být více skupin maximálně desetičlenných.
Družstva jsou složená z hráčů narozených 2002 a mladších. V sestavě k utkání musí nastoupit jedna dívka nar. 1. 1. 2002 a mladší nebo jeden mladší žák nar. 2005 a mladší.
1.2.3. V utkání může nastoupit maximálně jeden host nebo volný hráč.
1.2.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.
1.3. Právo účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky (= oddíly), registrované jako aktivní v rámci KHŠS, a všichni hráči včetně hostů, kteří jsou aktivně registrovaní pro rok 2017 (2018) v ŠSČR. Každý oddíl může přihlásit libovolný počet družstev. V KPŽD startují družstva s právem účasti z předchozího ročníku. Přihlásit se mohou i družstva bez práva postupu a nová družstva, o jejichž zařazení do KPŽD rozhodne KM. Nebudou-li nově přihlášená družstva zařazena do KPŽD, budou zařazena do KSŽD.
1.4. Postupy a sestupy jsou určeny podle SŘ (čl. 3.4.2 a 3.4.3) takto:
1.4.1. Vítěz KPŽD postupuje do 1. ligy mládeže, vítěz skupiny KSŽD postupuje do KPŽD.
1.4.2. Sestupy z KPŽD do KSŽD se řídí podle postupů.
1.4.3. KM KHŠS může rozhodnout o přijetí náhradníka do KPŽD v pořadí kritérií:
a) dle umístění v předchozím ročníku KSŽD v pořadí od 2. místa níže
b) družstvo, které se umístilo na sestupovém místě v předchozím ročníku KPŽD
c) jako další náhradník pak družstvo, které nevyužilo práva účasti v předchozím ročníku, a družstva nová.
KM KHŠS přihlédne při přijímání náhradníků k tomu, aby počet účastníků byl sudý.
1.4.4. Oddíl, jehož družstvo bude přijato do soutěže jako náhradník, má možnost změnit počet družstev v KSŽD.
1.5. Vedoucí soutěží
1.5.1. Krajský přebor: Jiří Bielavský, bielavsky@centrum.cz, 731 253 441
1.5.2. Krajská soutěž: Jiří Daniel, panda.daniel@tiscali.cz, 777 124 775
1.6. Přihláška
1.6.1. Družstva se do soutěží přihlásí vyplněním internetové přihlášky v záhlaví této stránky do 30. září 2017 (termín v KSŽD do 20. prosince 2017) se současným zaplacením startovného do soutěže na účet KHŠS (FIO banka a.s.): 2500034513 /2010.
1.6.2. Losování KPŽD proběhne na podzimní schůzi KM, zástupci družstev mají možnost se losu zúčastnit. KSŽD vylosuje vedoucí.
1.6.3. Termín soutěže: KPŽD listopad 2017 až duben 2018, KSŽD leden – duben 2018. Podrobný rozpis pro každou skupinu zvlášť obdrží všechna přihlášená družstva po vylosování.
2. Sportovně-technická ustanovení
2.1 Hrací doba

2.1.1. Hrací dny jsou vždy soboty, začátky prvních utkání jsou stanoveny na 9:00 hodin. Čekací doba se stanovuje na 1 hodinu.
2.1.2. Při pořádání srazů může pořadatel žádat účastníky o dovoz šachového materiálu.
2.2. Tempo hry
2.2.1. KPŽD – 30 minut + 30 sekund na tah na partii pro každého hráče s povinným zápisem
2.2.2. KSŽD – 40 minut na partii pro každého hráče s povinným zápisem
K zápisu partií viz čl. 4.3.
2.3. Hodnocení výsledků
Viz Soutěžní řád, čl. 5.3
2.4. Hlášení a schvalování výsledků, zasílání partií
2.4.1. Pro pořadatele utkání platí povinnost oznámit e-mailem, sms-zprávou nebo telefonicky výsledky utkání včetně šachovnic vedoucímu skupiny nejpozději první pracovní den elektronickou poštou. Doporučenou poštou se zasílají stanovené doklady (zápis o utkání, partiáře) pouze v případě vzniklého sporu.
2.4.2. Nahlášené výsledky eviduje a vyhodnocuje KM, resp. vedoucí jednotlivých soutěží, formou zpravodajů po jednotlivých hracích dnech.
2.4.3. V KPŽD je domácí družstvo povinno do čtyř dnů od skončení utkání zaslat vedoucímu soutěže mailem zápisy všech sehraných partií ve formátu PGN. Bližší podrobnosti o formátu partií jsou v příloze 2).
Družstvo se může předem zříci přepisu partií za příplatek ke startovnému. V tom případě musí doručit vedoucímu soutěže ve výše uvedené lhůtě originály partiářů.
2.5. Rozhodčí
2.5.1. V KPŽD utkání (kolo) řídí rozhodčí nominovaný KHŠS, uvedený v rozpise soutěže, případně jiný přítomný kvalifikovaný rozhodčí. Rozhodčímu přísluší odměna ve výši 100 Kč za kolo (utkání hraná ve stejný čas na stejném místě, případně 150 Kč za trojutkání) na náklady KHŠS.
V KSŽD řídí utkání přítomný kvalifikovaný rozhodčí.
V případě nedohody odpovídá za řízení utkání vedoucí pořádajícího družstva.
2.5.2. V případě, že o delegaci rozhodčího v KSŽD požádá oddíl (družstvo), je tato delegace provedena KR na náklady žádajícího oddílu.
2.6. Ratingování
Výsledky hráčů v KPŽD budou po ukončení soutěže zaslány klasifikátorovi ŠSČR na zápočet národního ela (LOK ČR). Výsledky hráčů v KSŽD budou zaslány na zápočet rapidového Ela.
2.7. Zákaz používání mobilních telefonů
Podle čl. 6.3 SŘ a čl. 12 Pravidel je zakázáno v průběhu zápasu užívat v hrací místnosti mobilní telefony či jakékoliv jiné elektronické pomůcky. Pokud se tak stane, přistižený hráč svou partii prohrává a jeho soupeř vyhrává.
3. Sportovně-technické dokumenty
3.1. Přihláška družstva

Šachový oddíl je povinen podat přihlášku včas (viz 1.6.1 těchto propozic), jinak na ni nemusí být brán zřetel. V přihlášce musí být pro každé družstvo uvedeny všechny požadované údaje.
3.2. Soupiska družstva
3.2.1. Oddíl musí vedoucímu soutěže a v kopii na adresu ORuda@seznam.cz poslat soupisky svých družstev do termínu přihlášky 30.9.2017 pro KPŽD a 20.12.2017 pro KSŽD, řádně vyplněné v souladu se zněním SŘ, čl. 3.5.1 až 3.5.5. Neúplné či nesprávně vyplněné soupisky nebudou schváleny. Soupiska se zasílá pouze v elektronické formě, formát word nebo excel (včetně evidenčních čísel LOK). Oddíly, jejichž družstva hrají vyšší soutěže, připojí též soupisky těchto družstev.
Hráči na soupisce jsou řazeni dle výkonnosti – hráč nesmí být na soupisce zařazen před hráčem s ratingem o 300 a více bodů vyšším na základě LOK ČR. Hráčům bez ratingu bude tento propůjčen dle klasifikačních tabulek.
3.2.2. Souhlas s hostováním musí obsahovat následující údaje: příjmení a jméno hráče, ročník narození, název mateřského oddílu a soutěž, ve které hráč hraje za mateřský oddíl, název oddílu a soutěž, pro nějž hostování platí. Povolení hostování zašlete se soupiskou.
3.2.3. Odevzdané soupisky ve smyslu SŘ, čl. 3.5.2 a 3.5.3, jsou považovány za závazný soutěžní dokument. V případě porušení řádů (registrace hráčů) budou družstva přiměřeně sankcionována (pozastavení činnosti hráče, kontumace, pokuty).
3.2.4. Doplnění soupisky ve smyslu čl. 3.5.5 SŘ platí pro KPŽD i KSŽD. Je povoleno průběžně doplňovat soupisku hráči do celkového počtu 20 (změna proti SŘ). Doplnění soupisky schvaluje vedoucí skupiny, nově doplněný hráč může nastoupit až po předchozím schválení.
3.3. Zápis o utkání
3.3.1. Zápis o utkání je považován za základní dokument o sehraném utkání a musí zde být zapsány všechny skutečnosti o utkání známé, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu.
3.3.2. Zápis o utkání se souběžně vyhotovuje čitelně a pečlivě na předepsaných tiskopisech.
3.4. Zápis partie
Zapisovat partie nemusí žáci 1. tř. ZŠ a mladší. Nezapisující budou mít na partii o 15 minut méně.
V KPŽD se partie zapisují s kopií. Po skončení partie oba hráči odevzdají originál partiářů rozhodčímu. Rozhodčí může při pochybnostech o správnosti zápisu požádat hráče o jeho překontrolování či přepsání.
V KSŽD platí, že zápisy partií se neodevzdávají, pouze se předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie.
Partiáře pro soutěž je možno vyzvednout u předsedy KHŠS.
3.5. Zpravodaje
Vedoucí soutěží pravidelně vydávají aktuální zpravodaje (úvodní, po jednotlivých kolech a závěrečný) se všemi závaznými informacemi pro zúčastněná družstva (adresáře, termíny, rozlosování, soupisky, výsledky družstev a hráčů na jednotlivých šachovnicích, průběžné pořadí, pokuty, statistické hodnocení, databáze partií ad.), které vyvěšují na webové stránky, rozesílají všem zúčastněným družstvům, předsedovi KM, webmasterovi, příp. delegovaným rozhodčím, a to v elektronické podobě nejpozději do týdne po skončení utkání.
4. Finanční ustanovení
4.1. Startovné

Spolu s podanou přihláškou zaplatí oddíly za každé družstvo startovné 100,- Kč. Úhrada vkladu musí být provedena do 3.10.2017 (v KSŽD do 20.12.17) na účet KHŠS, FIO banka a.s.: 2500034513 /2010 nebo v hotovosti hospodáři na konferenci KHŠS. Vklad musí být označen variabilním symbolem oddílu ve tvaru 18xxx18, kde 18xxx je číslo oddílu.
Příplatek ke startovnému pro družstva KPŽD, která se zříkají zasílání partií, je 400,- Kč.
4.2. Příspěvek oddílům
Každému družstvu, které řádně dohraje soutěž bez kontumace, bude vyplacena dotace 100,- Kč na hráče základní sestavy.
4.3. Finanční pokuty
4.3.1. Odhlášky ze soutěže se penalizují pokutou ve výši 50% vkladu do soutěže.
4.3.2. Startovné zaplacené po termínu, ale před zahájením soutěže, se penalizuje pokutou 100,- Kč za každé družstvo. Startovné uhrazené až po zahájení soutěže se penalizuje pokutou ve výši 400,- Kč v KPŽD a 200,- Kč v KSŽD za každé družstvo.
4.3.3. Přihlášky a soupisky zaslané po termínu se penalizují pokutou 50,- Kč za každý případ.
4.3.4. Neúplná soupiska družstva se penalizuje pokutou 50,- Kč.
4.3.5. Za nenastoupení hráče základní sestavy k nejméně dvěma utkáním zaplatí družstvo po skončení soutěže pokutu 100 Kč za každého hráče. Neplatí pro KSŽD.
4.3.6. Za nenahlášení výsledků utkání vedoucímu soutěže ve stanovené lhůtě, nenahlášení rozhodčího nebo za pozdní zaslání výsledků na jednotlivých šachovnicích bude udělena pokuta 50 Kč za každé takovéto pochybení.
4.3.7. Za opožděné zaslání partií proti rozpisem stanovené lhůtě bude uložena pokuta 100 Kč.
4.3.8. Za zaslání partií, neodpovídajícím příloze 2 těchto propozic, bude uložena pokuta 200 Kč.
4.3.9. Za nezaslání partií do 2 týdnů od konání utkání bude uložena pokuta 400 Kč.
4.3.10. Za nenastoupení družstva k zápasu bude uložena pokuta 100,- Kč za každé utkání.
4.3.11. Za hrubé porušení sportovních řádů včetně rozpisu soutěže může KM udělit pokutu až do výše 1000 Kč.
4.3.12. Návrh na udělení pokuty oznamuje vedoucí ve zpravodaji. Proti udělení pokuty se lze odvolat k předsedovi KM a po skončení soutěže k VV KHŠS, který definitivně schvaluje výši navržených pokut, přičemž může přihlédnout k polehčujícím okolnostem. Na základě jeho rozhodnutí (viz zápis ze schůze) plnění plateb sleduje hospodář VV, který na vyžádání oddílu zašle platební výměr. Úhrady se provádějí na účet KHŠS.
5. Dodatečná ustanovení
5.1. Dodatky

Ve sporných a nejasných případech provede KM upřesňující výklad těchto propozic tak, aby regulérnost soutěže byla v maximální míře zachována.
5.2. Závěr
Propozice byly projednány v KM KHŠS a schváleny VV KHŠS dne 10.7.2017. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat tyto propozice a postupovat v souladu se sportovní etikou a v duchu fair-play.
5.3. Přílohy
Součástí těchto propozic jsou:
1) tiskopis přihláška – viz příloha 1)
2) formát zápisu partií pro turnajový bulletin – viz příloha 2)
3) práva účasti v KPŽD – viz příloha 3)

Mgr. Jiří John
předseda KM KHŠS

Propozice byly aktualizovány 4. 10. 2017 na základě usnesení konference KHŠS 2017.

Příloha 1)
Přihláška družstva
(pro každé družstvo vyplňte samostatnou přihlášku)
Usnesením konference KHŠS 2017 byla textová forma přihlášky zrušena. Přihlašování je pouze přes internetovou příhlášku (viz záhlaví této stránky).

Příloha 2)
Formát zápisu partií pro turnajový bulletin

Při zápisu partií používejte jednotný systém podle následujících pravidel:
· NIKDE nepoužívejte diakritiku (pokud se např. hráč jmenuje Jeřábek Řehoř, pište Jerabek Rehor)!
· jméno a příjmení hráče se píší do příslušných kolonek zvlášť!
· do kolonky turnaj (hlavička) se vypíše jednoznačné označení soutěže, ročníku a zápasu. Závazné označení naší soutěže je KPZD 17/18. Za toto označení se vypíše název utkání, z něhož partie je, použijte stručné názvy družstev, uvedené ve zpravodaji.
Příklad hlavičky: KPZD 17/18 Nachod-Lipa B. Nepoužívejte v ní zbytečné znaky, např. čárky.
povinné je vyplnění data sehrání partie, označení kola (round) a šachovnice (subround).
· vyplňuje se národní ELO. Pokud hráč nemá národní ELO, vyplní se nasazovací ELO dle VT. Tyto údaje jsou ve úvodním zpravodaji v sestavách družstev a platí pro celou soutěž.
· vyplní se datum sehrání partie, označení kola (round), číslo šachovnice (subround) a výsledek partie.

Partie posílejte seřazené od první šachovnice ve formátu *.pgn (je to jen jeden soubor). Jiné formáty nemohu uznávat.
Upozorňuji, že partie zpracované chybně nebo zpracované s chybnou hlavičkou budu vracet k přepracování, a to včetně uložení pokuty, pokud se kvůli tomu zdrží vydání bulletinu. Proto prosím věnujte předepsanému zpracování partií náležitou pozornost.

Příloha 3)
Práva účasti v KPŽD 2017/18

TJ Hronov
ŠK ORTEX Hradec Králové B
ŠK Lípa B
ŠK AD Jičín C
ŠK DDM Třebechovice p/O
Region Panda A
TJ Jiskra Jaroměř
Sokol Hradec Králové
Region Panda B (postupující z KSŽD)
Jiskra Nový Bydžov (postupující z KSŽD)