Královéhradecký krajský šachový svaz


Prázdninový letní šachový tábor KHŠS 2017 – 14. ročník. Propozice, přihláška, táborový řád

Jiří Bielavský, administrátor webu - 9.1.2017

Prázdninový letní šachový tábor KHŠS 2017 – 14. ročník

Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, hlavně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a školních kroužků, ročníky 2001 – 2009
Již 14. ročník tábora pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském šachovém svazu
Místo konání: Krkonoše – Horský hotel Vltava, Na výsluní 194, Strážné, Krkonošský národní park, www.vltavahotel.com
Termín: sobota 1.7. 2017 (příjezd 10:00 – 11:00) – neděle 9.7.2017 (odjezd 8:00 – 11:00)
Cena: 3700 Kč, slevy: 800 Kč pro hráče z listiny talentů KHŠS a hráče s uhrazenou sezónní platbou za soustředění talentů, 500 Kč pro sourozence za každé dítě (slevy nelze sčítat); příplatky 500 Kč pro nečleny KHŠS
V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí
Program tábora
Rozvíjení šachových znalostí (ve skupinách podle výkonnosti)
Sportovní program, hry, 1x celodenní výlet v Krkonošském národním parku
Celotáborová hra bude letos na téma Speciální čarodějnický díl. Kouzelníci a čarodějky, Harry Potter, Bart Simpson, Gandalf a kouzelné šachy… Letos se máte na co těšit!
Vedení tábora
Hlavní vedoucí: Mgr. Kateřina Krejčová, šachový trenér 2. třídy
Trenéři: Ing. Evžen Gonsior, přední šachový trenér, trenér 1. třídy
RNDr. Martin Petr, velmistr, šachový trenér 2. třídy
Ing. Luboš Roško, mistr FIDE, šachový trenér 2. třídy
Zástupce hl. vedoucí: Mgr. Milan Schwarz, šachový trenér 2. třídy
Zdravotnické zabezpečení: MUDr. Simona Arientová, Ph.D.
V případě většího počtu přihlášených bychom rádi pozvali na tábor také IM Tomáše Krause, trenéra ze sobotních soustředění KHŠS.
Informace a přihlášky
Kateřina Krejčová, tel. 777 267 961, e-mail: krejcovak@gmail.com
Termín přihlášek do 31. března 2017
Kapacita tábora je 40 dětí
Aktuální informace a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz/?cat=15

K účasti srdečně zve tým trenérů a vedoucích

—————————————————-

POKYNY A INFORMACE K PŘIHLÁŠCE
Přihlášku (ke stažení zde nebo v přílohách) vyplňte, vytiskněte a celou stránku zašlete do 31. 3. 2017 
– podepsanou a nascanovanou na adresu krejcovak@gmail.com
– nebo v písemné podobě na adresu Kateřina Krejčová, Chmelova 466, 500 03, Hradec Králové 3. Použijte prosím obyčejnou poštu.
Nedostanete-li do 10 pracovních dnů potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte Kateřinu Krejčovou na tel. 777 267 961 nebo e-mailem na krejcovak@gmail.com.
Účastnický poplatek 3.700,- Kč uhraďte do 30. dubna 2017 na účet KHŠS č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010
variabilní číslo je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD (příklad: 3. 6. 1993 = 930603).
Na požádání vystavíme fakturu.
Při neuhrazení v termínu bude dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků.
Storno podmínky:
Do 15. 6. 2017 – poplatek 500 Kč
Od 16. 6. do 30. 6. 2017 – poplatek 1.000 Kč
Od 1. 7. 2017 – 100% účastnického poplatku

—————————————————-

PODMÍNKY ÚČASTI DĚTÍ NA TÁBOŘE
a) Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci.
b) Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).
c) Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky, obsažené v § 9 zákona č. 258/2000 Sb.
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.
Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte na tábor.
Kapacita tábora je omezená, proto doporučujeme neodkládat podání přihlášky.
Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován.

—————————————————-

TÁBOROVÝ ŘÁD
Účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. V případě vyloučení dítěte z tábora se zákonný zástupce dítěte zavazuje na své náklady zajistit neprodlený odvoz dítěte domů.
Každý účastník tábora
· se bude řídit ustanoveními vedení tábora, která jsou závazná
· se bude chovat k ostatním dětem čestně a kamarádsky
· se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého trenéra, vedoucího a ostatních dospělých
· se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče
· provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji
· se bez vědomí a svolení svého vedoucího nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí
· je povinen udržovat svůj pokoj, ostatní prostory chaty a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu
· chrání přírodu živou i neživou
· dodržuje harmonogram dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním
· se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní
· svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět vedoucímu
· nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému vedoucímu
· přichází k jídlu vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo
· si za své věci zodpovídá sám. Drahé věci jako počítač, tablet či chytrý telefon se důrazně nedoporučuje brát na tábor. Tlačítkový telefon pro kontakt s rodiči je možné vzít si pouze na vlastní riziko. Vedoucí za ztráty nenesou žádnou odpovědnost!

Každý účastník tábora dodržuje
· zákaz konzumace hub a zmrzliny
· zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin, které se kazí
· zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů
· zákaz koupání bez dozoru vedoucího
· zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího
· zákaz navštěvování cizích pokojů bez přítomnosti těch, co tam bydlí. Po večerce musí být každý na svém pokoji. Do všech pokojů mají povolen přístup všichni dospělí
· zákaz vstupu do kuchyně
· zákaz používání nebezpečných věcí (nožů, sprejů, atd.)
· zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných či psychotropních látek

—————————————————-

Seznam přihlášených zájemců o tábor bude přístupný na webové stránce KHŠS: http://khss.chess.cz/?cat=15 v rubrice Tábor 2017

Propozice ke stažení ve formátu pdf

Přihláška ke stažení

Táborový_řád ke stažení