Královéhradecký krajský šachový svaz


Přebory škol – obecné propozice

Jiří John - 13.11.2014

Obecné propozice přeboru škol 2014-2015

Komise mládeže Šachového svazu České republiky

vyhlašuje postupovou soutěž pro žáky základních a středních škol

Přebor škol v šachu

(Mistrovství ČR školních týmů v šachu)

Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích:

1. žáci z 1. – 5. tříd ZŠ

2. žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

3. studenti a žáci středních škol

Pozn. Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1.7.2014. Hodnocení družstev olympijským způsobem. Tempo hry a systém hry určuje dle podmínek organizátor kola. Ten je také oprávněn doplnit počet startujících jedním družstvem.

Soutěž ve všech třech věkových kategoriích proběhne na čtyřech úrovních:

* A) školní kolo

* B) okresní kolo

* C) krajské kolo

* D) republikové kolo

A) Školní kolo -doporučený termín: říjen – listopad 2014

Přebor se hraje jako soutěž jednotlivců příslušné školy, účast hráčů registrovaných v šachových oddílech není omezena.Osoba zodpovědná za uspořádání přeboru základní školy (trenér, lektor, učitel) zabezpečí propagaci přeboru, šachový materiál (dle podmínek od místního nebo blízkého šachového oddílu), provede řízení přeboru (systém každý s každým, systém kvalifikačních skupin, švýcarský systém), ve spolupráci s vedením školy či sdružením rodičů a přátel školy zabezpečí ceny pro nejlepší hráče obou kategorií, vyhlásí postupující a zpracuje výsledky. Pořadatel zašle výsledky přeboru školy předsedovi komise mládeže příslušného krajského šachového svazu (nebo jím pověřené osobě). Přebor bude uznán, bude-li v aspoň jedné kategorii startovat minimálně 5 hráčů. Postup: Z nejlepších hráčů bude vytvořeno družstvo, které postoupí do okresního kola.

B) Okresní kolo -doporučený termín: prosinec 2014 – leden 2015

Pořadatele a přesný termín konání stanoví komise mládeže krajského šachového svazu, která se snaží spolupracovat s okresní radou Asociace školských sportovních klubů. V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus dva náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno). V případě potřeby lze okresní kolo hrát jako turnaj jednotlivců, ze kterého se do soutěže družstev příslušná čtveřice (plus maximálně dva náhradníci) vyhodnotí dle závěrečných výsledků. Pořadatel okresního kola zajistí hrací místnost, šachový materiál (šachy, hodiny), vypracování propozic okresního kola a jejich rozeslání na základní a střední školy, řízení samotného přeboru a zpracování a rozeslání výsledků. Soutěž řídí osoba pověřená komisí mládeže příslušného krajského šachového svazu. Okresní kola Přeboru škol jsou v kompetenci příslušné krajské komise mládeže, která rozhoduje o propozicích každého okresního kola, příp. o jejich sloučení (tam, kde to vyžadují podmínky).Pořadatel zašle výsledky okresního přeboru škol předsedovi komise mládeže příslušného krajského šachového svazu (nebo jím pověřené osobě). Postup: počet postupujících a určení systému postupů z okresního kola do krajského je v kompetenci krajské komise mládeže. Doporučuje se v každé věkové kategorii postup dvou družstev do krajského kola. Do celkových výsledků se nezapočítává případné družstvo náhradníků složené z hráčů z více škol a sestavené jen za účelem dosudění počtu družstev.

C) Krajské kolo -doporučený termín: jeden den v období leden – únor 2015

Krajského kola se účastní čtyřčlenná družstva škol, jež si účast vybojovala v okresních kolech. Pravidla pro sestavování soupisky jsou stejná jako v okresním kole. Soutěž řídí osoba pověřená komisí mládeže příslušného krajského šachového svazu. Krajská kola Přeboru škol jsou v kompetenci příslušné krajské komise mládeže, která rozhoduje o propozicích krajského kola. Propozice krajského kola nesmějí být v žádném rozporu s tímto rozpisem.Postup: Do republikového kola postupují první dvě družstva.

D) Republikové kolo = Mistrovství ČR školních týmů v šachu

Termín: březen – duben 2015.

Republiková kola jsou dotována ŠSČR a proběhnou plně v režii ŠSČR.

Soutěž řídí osoba pověřená Komisí mládeže ŠSČR.