Královéhradecký krajský šachový svaz


PROPOZICE SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 2018/2019

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.8.2018

P  R  O  P  O  Z  I  C  E     

mistrovských soutěží šachových družstev dospělých pro sezónu 2018-2019

 1. Základní ustanovení

1.1.     Vypsání soutěže

Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje Přebor Královéhradeckého kraje družstev v praktickém šachu pro sezónu 2018/2019 (= soutěž). Řízením této soutěže pověřuje Sportovně-technickou komisi (= STK), jednotlivé skupiny řídí jejich vedoucí.

Soutěž se hraje podle těchto propozic a dalších platných dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu (= SŘ), Pravidel FIDE (= Pravidla) a Ekonomické směrnice (= ES) a příslušných rozpisů.

1.2.      Struktura soutěže

Soutěž je organizována ve třech postupových stupních.

1.2.1. Krajský přebor (= KP)              jedna skupina, 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým,  jednokolově.

1.2.2. Krajská soutěž (= KS)               dvě skupiny – východ a západ nebo sever – jih, obě v počtu maximálně 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově.

1.2.3. Regionální přebory (= RP) – počet skupin podle počtu přihlášených družstev, všechny do maximálního počtu 12 pětičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově. STK si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášek rozhodnout o dvoukolovém herním plánu.

1.2.4. Družstva v KS, RP  budou rozřazena podle své územní spádovosti.

1.3.      Právo účasti

1.3.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky (= oddíly), aktivně registrované v KHŠS k 1.9.2018 (výjimku uděluje VV KHŠS) a všichni hráči včetně hostů a cizinců, kteří jsou aktivně registrovaní pro rok 2018 v ŠSČR.

1.3.2. Právo účasti mají všechna družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulé sezóně. Přehled oprávněných družstev (viz příloha č.2). V případě malého počtu družstev v KP a KS si STK vyhrazuje právo doplnit soutěže o družstva, která si nevybojovala účast a projeví zájem soutěž hrát. O jejich zařazení rozhodnou členové STK hlasováním.

1.3.3. Nově přihlášená družstva budou zařazena do RP podle své územní spádovosti. Každý oddíl může do RP přihlásit libovolný počet družstev.

1.4.      Označení a posloupnost družstev

1.4.1. Název družstva musí obsahovat přesný název oddílu (tak jak je oddíl registrován v databázi ŠSČR – viz http://www.chess.cz/db oddíly KHŠS). Tento název může být doplněn o jména sponzorů příslušného týmu.

1.4.2. Oddíly, které mají dvě nebo více družstev ve stejné soutěži, je mohou přihlásit do různých skupin, definitivně o jejich zařazení rozhodne STK. Podmínkou je označit tato družstva písmeny A,B,C atd. a tím určit posloupnost družstev při případné provázanosti členů družstev a základních sestav v různých skupinách (např. náhradník A může být v základu B). Vzájemné zápasy těchto družstev v jedné skupině musí být odehrány (resp. předehrány) nejpozději do pátého kola. Zástupci všech oddílů jsou povinni na vyžádání STK předložit soupisky ze všech soutěží KHŠS, resp. ŠSČR.

1.5.      Postupy a sestupy

Jsou určeny podle SŘ (čl. 3.4.2 a 3.4.3) takto:

1.5.1. Postupy: Ze všech skupin postupují družstva z prvního místa. Pokud se vzdají práva postupu, postupují oprávnění náhradníci, tj. družstvo na druhém místě.

1.5.2. Sestupy: Sestupují poslední družstva (z KP a KS). V případě nenaplnění soutěže v dalším ročníku může STK povolit start i týmu, který skončí na posledním místě. Dále z KP sestoupí tolik družstev, kolik jich sestoupí z druhé ligy do KP. Z KS sestupují družstva podle počtu skupin RP a počtu sestupujících z KP podle vzorce: počet skupin RP + počet sestupujících z KP – 2.

1.5.3. Pořadí náhradníků pro KP a KS:

 1. a) nejlépe umístěné sestupující družstvo vyšší soutěže,
 2. b) další sestupující (mimo poslední) družstvo vyšší soutěže,
 3. c) nejlépe umístěné družstvo na druhém místě nižší soutěže,
 4. d) další družstvo na druhém místě nižší soutěže.

1.5.4. Družstva, která budou přijata do KP či KS jako náhradníci, mohou operativně (nejpozději do 10 dnů) změnit počet družstev v nižších soutěžích.

1.5.5. Soutěž je možno převést do jiného oddílu podle čl. 3.4.3 SŘ.

1.6.      Kalendářní plán

1.6.1. Přihlášky do soutěže (KP, KS, RP) závazně zasílat přes elektronickou přihlášku http://khss.chess.cz/contact-druzstva.php do 20. srpna 2018.  Ve výjimečných případech písemně na adresu: Jakub Šafařík Janderova 261, Hořice, 508 01, mobil: 774 941 307. Pokud do uvedeného termínu nezašle oddíl řádně vyplněnou přihlášku svých oprávněných družstev (viz příloha č. 2), nebo nebude uhrazeno startovné, bude vyzván k nápravě a zaplatí dvojnásobný vklad. Pokud tak neučiní do 25.8.2018, ztrácí jeho družstvo právo účasti v KP nebo KS a místo něho bude hrát náhradník.

1.6.2.  Losování soutěže řídí STK (vedoucí skupin) a proběhne na zářijové konferenci KHŠS. Je povinností družstev mít na této losovací schůzi své zástupce. Na ní předají zástupci družstev soupisky včetně povolení k hostování, vedoucí skupin přihlédnou k oprávněným požadavkům družstev (umělý los, změna začátku utkání) a následně provedou rozlosování družstev.

1.6.3. Termín soutěže: říjen 2018 až duben 2019.

 

 1. Sportovně-technická ustanovení

2.1.      Hrací místnost

2.1.1. Hrací místnost musí být připravena podle podmínek SŘ, čl. 2.4.4. O její způsobilosti ke hře rozhoduje rozhodčí. Proti jeho rozhodnutí lze podat námitku. Hostující družstvo má právo výběru strany stolů.

2.1.2. Při prokazatelném nepřipravení hrací místnosti je domácímu oddílu uložena pokuta.

2.2.      Začátky utkání

Začátky všech utkání jsou stanoveny jednotně v KP, KS, RP na 9:00 hodin. Při dohodě obou družstev lze stanovený začátek se souhlasem vedoucího soutěže změnit.

2.3.      Čekací doba

Povinně 2 hodiny od stanoveného začátku utkání, viz SŘ, čl. 3.6.5.

2.4.      Tempo hry

2.4.1. KP – 90 minut na partii + přídavek 30 vteřin za každý tah od začátku partie do konce (tzv. jedna perioda) za povinného použití digitálních hodin.

KS, RP – 90 minut na partii + přídavek 30 vteřin za každý tah od začátku partie do konce (tzv. jedna perioda) za povinného použití digitálních hodin.

Pokud FIDE rozhodne o změně FIDE tempa před startem 1. kola soutěží, budou se soutěže hrát tempem FIDE určeným.

Za nastavení hodin odpovídá rozhodčí, domácí družstvo je povinno poskytnout součinnost při technické obsluze hodin (zajistit manuál v českém jazyce, umět nastavit hodiny). Domácí družstvo může požádat o zapůjčení hodin za úplatu 100,- Kč / jedno utkání.

2.5.      Rozhodčí

2.5.1. Utkání KP a KS řídí kvalifikovaný rozhodčí, pokud možno nehrající, kterého povinně zajišťuje domácí oddíl. Není-li přítomen, řízení může převzít rozhodčí z družstva hostí, jemuž náleží odměna podle 4.4 propozic, kterou povinně vyplácí domácí družstvo okamžitě po skončení zápasu.

2.5.2. Neřídí-li utkání kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání kapitán domácího týmu. V utkáních KP a KS tato skutečnost je pokutována dle sazebníku pokut.

2.5.3. Na vybraná utkání a na náklady KHŠS může STK v součinnosti s KR delegovat rozhodčího.

V případě, že o delegaci rozhodčího požádá sám oddíl, je tato delegace provedena na jeho náklady.

2.6.      Hlášení a schvalování výsledků

2.6.1: Domácí družstvo je povinno vedoucímu skupiny nahlásit (telefonicky, e-mailem) nejpozději do 16:00 hod. výsledek utkání včetně šachovnic a jména rozhodčího, příp. upozornit na možný spor. Doporučenou poštou se zasílají příslušné doklady (zejména zápis o utkání, partiáře) jen v případě, vznikne-li spor nebo vyžádá-li si je vedoucí skupiny. Po dohodě lze zaslat také e-mailem.

2.6.2: Nahlášené výsledky eviduje a vyhodnocuje STK, resp. vedoucí jednotlivých skupin formou zpravodajů po jednotlivých kolech.

2.6.3: V KP je domácí družstvo povinno do 48 hodin po skončení utkání zaslat vedoucímu soutěže zápisy všech partií v elektronické podobě ve formátu šachových programů. Preferuje se zápis ve formátu pgn.

2.7.      Hodnocení výsledků

Viz SŘ, čl. 5.3. O pořadí rozhoduje čl. 5.3.3. Tzn. počet zápasových bodů, součet skóre ze všech zápasů, součet vyhraných partií ze všech utkání, výsledky vzájemných utkání družstev, výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému a dalším v pořadí, los.

2.8.      Námitky

Podávají se ve smyslu čl. 2.7.3 SŘ a následně podle odvolacího řádu, čl.  2.1 až 2.6 a 2.9 až 2.12, přičemž je třeba uhradit stanovený poplatek 500 Kč za každý případ (viz ES, příloha E1, čl. 2.4).

2.9.      Ratingování

2.9.1. Výsledky hráčů budou po skončení soutěže zaslány na zápočet tzv. národního ela – LOK ČR, z KP a KS ještě na zápočet ela FIDE – FRL.

2.9.2. Vedoucí skupin zašlou výsledky k zápočtu na ELO v předepsané formě zpracovateli LOK a předsedovi STK na vědomí do deseti dnů po uzavření soutěže.

2.10.    Reprezentace

Družstvo, jehož alespoň tři členové základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti na úrovni ČR nebo KHŠS nebo startují na mistrovství ČR včetně kategorií mládeže, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak učinit nejpozději 21 dní předem. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět, jinak o termínu utkání rozhodne vedoucí skupiny. Do počtu tří se započítávají hráči nebo nominovaní trenéři, nikoliv doprovod.

2.11.    Základní sestava týmu

Základní sestava je definována dle SŘ 3.5.2 c). Každý hráč na soupisce KP a KS, po posledního člena základní sestavy družstva včetně, musí v průběhu soutěže odehrát nejméně 2 partie.

 1. Sportovně-technické dokumenty

3.1.      Přihláška družstva

Elektronická přihláška bohužel na novém serveru nefunguje, jak má. Žádáme všechny, kdo se již přes ní přihlásili, aby ji znovu poslali, jak uvedeno níže.
Prosíme do doby jejího zprovoznění posílat přihlášky emailem na adresy jarda.smid292(zavinac)gmail.com (předseda svazu), kamcasafarik(zavinac)seznam.cz (předseda STK) a bielavsky(zavinac)centrum.cz (publikace přihlášek na webu).

Obsah přihlášky (viz též příloha č. 1 níže):

Název soutěže: (výběr z KP, KS, RP, KPŽD, KSŽD)
Název přihlašovaného družstva:
Vedoucí družstva s emailem a telefonem:
Startovné za družstvo:
Hrací místnost:
Rozhodčí:
Požadavky:

Řádně vyplněná přihláška musí být podána včas (viz čl. 1.6.1 těchto propozic) ve smyslu čl. 3.3.3. SŘ. Musí obsahovat vyplněné všechny rubriky ve formuláři přihlášky, družstva v RP  nemusí vyplnit jména rozhodčích. Doporučujeme uvést do přihlášky družstev jejich požadavky na umělý los (při větším počtu družstev), příp. odůvodněné změny začátku utkání.

Jiné požadavky (např. přezůvky pro hosty) se neakceptují. Domácí družstvo je musí zajistit.

O požadavcích rozhodne STK (vedoucí soutěže) na losovací schůzi nebo ve zpravodaji.

3.2.      Soupiska družstva

3.2.1. Oddíl musí předat soupisky svých družstev do termínu losovací schůze ve dvojím vyhotovení, řádně a čitelně vyplněné (nejlépe na PC) a v souladu se zněním SŘ, čl. 3.5.1 až 3.5.5. Neúplné nebo nečitelné soupisky nemusí být schváleny.

3.2.3. U hostujících hráčů je nutné přiložit k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování. Pokud není předloženo, nesmí takový hráč nastoupit. Pokud je v základní sestavě, pohlíží se na něj se všemi důsledky. Nastoupí-li bez povolení, bude jeho partie kontumována a družstvo pokutováno.

3.2.4. Odevzdané soupisky ve smyslu SŘ, čl. 3.5.2 a 3.5.3, jsou považovány za závazný soutěžní dokument. V případě jejich technického porušení (např. chybí registrace hráčů, nepovolené hostování) budou družstva sankcionována (kontumace, pokuty) za neoprávněný start těchto hráčů. Hráči předškolního věku smí být uvedeni na soupisce výhradně se souhlasem vedoucího skupiny.

3.2.5. Ve skupinách RP  je povoleno průběžně doplňovat soupisku dalšími (novými) hráči do celkového počtu 20 (změna proti SŘ). Doplnění soupisky schvaluje vedoucí skupiny ve zpravodaji a bez tohoto zveřejnění nesmí nový hráč nastoupit.

3.2.6. Všichni hráči uvedení na soupiskách jsou zodpovědní za své chování v průběhu utkání, jsou povinni řídit se sportovně technickými dokumenty, pokyny rozhodčího a pořadatele se všemi možnými důsledky (viz SŘ čl. 2.6.4 a Pravidla, čl. 12).

3.3.      Zápis o utkání

Do tiskopisu „Zápis o utkání“ se čitelně vyplňují všechny známé skutečnosti, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu. Po jednom výtisku obdrží každé družstvo, příp. delegovaný rozhodčí. Obsah zápisu musí být ve všech výtiscích totožný. V případě nesprávnosti těchto údajů se skutečností je postupováno v souladu se SŘ včetně uložených sankcí (kontumace, pokuty).

3.4.      Zápis partie

3.4.1: Pro družstva v KP platí 2.6.3 těchto propozic.

3.4.2: Pro družstva v KS, RP  platí, že zápisy partií se neodevzdávají, ale podle Pravidel čl. 8.3. se pouze předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie. Kvůli možnému (i dodatečně vzniklému) sporu či na vyžádání vedoucího skupiny (viz čl. 2.8.2 SŘ) je povinno každé družstvo předložit partiáře všech svých hráčů. Proto je nutno archivovat tyto partiáře (příp. i jiný důkazní materiál) alespoň jeden měsíc po skončení soutěže.

3.5.      Zpravodaje

Vedoucí skupin pravidelně vydávají aktuální zpravodaje (úvodní, po jednotlivých kolech a závěrečný) se všemi závaznými informacemi pro zúčastněná družstva (adresáře, termíny, rozlosování, soupisky, výsledky družstev a hráčů na jednotlivých šachovnicích, průběžné pořadí, pokuty, statistické hodnocení atd.), které rozesílají e-mailem všem zúčastněným družstvům, webmasterovi KHŠS, příp. delegovaným rozhodčím a dalším zájemcům, a to v elektronické podobě nejpozději do 24 hodin po nahlášení výsledků. Současně umísťují na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS) výsledky sehraných zápasů včetně výsledků jednotlivců.

Vedoucí KP ještě zpracovává partie do souborů v elektronické podobě, které rozesílá zúčastněným družstvům e-mailem a umisťuje je rovněž na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS).

 1. Finanční ustanovení

4.1       Náklady

Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet KHŠS: FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010.

4.2          Startovné

Spolu s podanou přihláškou do uvedeného termínu zaplatí oddíly za každé družstvo startovné takto (o vystavení faktury je třeba požádat v přihlášce za celý oddíl najednou nejpozději 7 dnů před termínem přihlášek):

 

Soutěž Základní vklad Sleva za mládež  1 Vklad za zápočet ELO ČR Vklad v KP a KS za ELO FIDE Zvýšené startovné v KP za žádné aktivní družstvo mládeže 2 Příplatek za pozdní přihlášku 3
KP 1 500 – 750 200 400      + 1 500 + 1 500
KS 1 000 – 500 200 400       0 + 1 000
RP  500 – 250 200 0       0 + 500

 

1 Družstva šachových oddílů s aktivní mládeží v sezóně 2017-2018. Jejich seznam (žebříček) určuje KM KHŠS, viz příloha č. 3. Pro hodnocení aktivní mládeže se použije žebříček bodového ocenění účasti členů oddílu v mládežnických soutěžích řízených KM KHŠS či ve vyšších soutěžích KM ŠSČR. Pro uznání slevy musí oddíl získat na každé družstvo startující v KP 80 bodů, v KS 50 bodů, v RP 30 bodů. Sleva se počítá vždy nejdříve na družstvo v nejvyšší soutěži, případně co nejvýhodněji pro šachový oddíl.

2 Příplatek ke startovnému, pokud mládežnické družstvo oddílu neodehraje jakoukoliv soutěž v předchozí sezóně.  Postupující družstvo příplatek nehradí.

3 Po termínu 15.8.2018 podle míry zavinění pro všechna oprávněná družstva v KP, KS a RP (viz čl.1.6.).

4.3.      Sankce

Vyplývá ze SŘ, čl. 3.3.2.e.

Pokud příslušné oddíly KHŠS neuhradí udělené pokuty za soutěžní období 2017-2018 nejpozději do termínu přihlášky nebo nemají k 1.9.2018 zaplaceny registrační poplatky za kalendářní rok 2018, nebudou jejich družstva přijata do soutěží STK KHŠS. Totéž platí i vůči pohledávkám ŠSČR.

4.4.      Odměny rozhodčím

KP – 200 Kč.

KS – 150 Kč.

4.5.      Pokuty

Pokuty jsou závazkem oddílu, pokud je neuhradí, nebudou družstva přijata do soutěží STK KHŠS.

4.5.1: Sazebník pokut

a             Odhlášení družstva ze soutěže po rozdělení do skupin až 3 000 Kč

b             Nečitelná či neúplná soupiska   100 Kč

c              Neuvedení kontaktní adresy včetně e-mailu a telefonu               100 Kč

d             Nenastoupení družstva k utkání              1 500 Kč (KP),

1 200 Kč (KS)

600 Kč (RP).

e             Neodehrání minimálního počtu partií v KP a KS dle 2.11 (manipulace se soupiskou)        1 000 Kč

f              Nenastoupení hráče – kontumace (manipulace se sestavou)    500 Kč

g             Neobsazení 6. až 8. šachovnice hráčem                900 Kč

Neobsazení 7. až 8. šachovnice hráčem                500 Kč

Neobsazení 8. šachovnice hráčem          200 Kč

h             Nastoupení neaktivního hráče nebo neoprávněné nastoupení hráče (více písmenkových hráčů atd.)  400 Kč

i               Nenahlášení výsledku utkání včetně rozhodčího v termínu        100 Kč

j              Nezaslání zápisů všech partií v KP v termínu       200 Kč

k             Řízení utkání nekvalifikovaným rozhodčím v KP a KS (podle 2.5.1)           300 Kč

l               Nepřipravení hrací místnosti (za každý případ)  200 Kč

m            Hrubé porušení sportovních řádů včetně propozic soutěže        až 5 000 Kč

n             Neobsazení poslední šachovnice (RP) (od 5.případu v sezoně) 100 Kč

4.5.2. Návrh na udělení pokuty oznamuje vedoucí skupiny ve zpravodaji. Proti udělení pokuty je možno se odvolat prostřednictvím předsedy STK k VV KHŠS, který definitivně rozhodne o konečné výši pokuty. Na základě jeho rozhodnutí (viz zápis ze schůze) plnění plateb sleduje hospodář VV, který na vyžádání oddílu zašle platební výměr. Úhrady se provádějí na účet KHŠS FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010, variabilní symbol je číslo oddílu+31.

 1. Závěrečná ustanovení

5.1.      Resumé

Tyto propozice byly schváleny elektronicky VV KHŠS dne 10.7.2018 a jsou platné pro sezónu 2018-2019. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat tyto propozice a postupovat v souladu se sportovní etikou a v duchu fair-play.

5.2.      Přílohy

Součástí těchto propozic jsou tyto přílohy: 1) tiskopis přihláška družstva, 2) přehled účasti oprávněných družstev v sezóně 2018-2019 včetně náhradníků, 3) oddíly se slevou za mládež, 4) termínová listina.

5.3.      Dodatky propozic

Pokud budou novelizovány či jinak změněny závazné dokumenty ŠSČR (zejména Pravidla a SŘ), budou v jejich duchu operativně upraveny tyto propozice formou příslušných dodatků.

Jaroslav Šmíd  v. r.                                                                            Jakub Šafařík v. r.

 

předseda KHŠS                                                                                předseda STK KHŠS

 

Příloha č. 1

Přihláška družstva: (pro každé družstvo vyplňte samostatnou přihlášku)

Šachový oddíl : ……………………………………………………  kód oddílu : ..……………

závazně přihlašuje družstvo do soutěže                   KP                  KS                  RP

Název družstva (musí obsahovat přesný název oddílu):

…………………………………………………………………………………………………

Vedoucí družstva: …………………………. Kontakt (telefon, email): ………..…………….

…………………………………………………………………………………………………

Podáním přihlášky družstva souhlasíme s jeho účastí v mistrovské soutěži podle těchto propozic, potvrzujeme registraci oddílu u ŠSČR, vyrovnání závazků vůči KHŠS a řádné dohrání soutěže.

Současně zasíláme na účet KHŠS vklad do soutěže ve výši ………………………….………  Kč       s variabilním symbolem  …..………………….

Hrací místnost:

Rozhodčí:

Požadavky :

 

 

 

 

Předseda oddílu, razítko                                                                                         Datum:

 

 

 

Přihlášku odešlete do 20. 8. 2018 internetovou přihláškou, nebo e-mailem na adresu  kamcasafarik(zavinac)seznam.cz, nebo písemně na adresu Jakub Šafařík, Janderova 261, 508 01   Hořice.

Současně uhraďte příslušný vklad do soutěže  na účet KHŠS (FIO banka ): 2500034513/2010.

Platbu opatřete sedmi číselným variabilním symbolem ve tvaru 18xxx13, kde 18xxx je číslo oddílu (uvedeno na internetové stránce KHŠS – Oddíly).

Variabilní symbol je nutno uvést pro správnou identifikaci platby!

 

Příloha č. 2

Soutěže družstev KHŠS  2018-2019   –   právo účasti

Krajský přebor

1) TJ Sněžka Náchod (sestupující z II. ligy)

2) TJ Dvůr Králové n.L.

3) TJ Jiskra Hořice

4) TJ Jiskra Jaroměř A

5) ŠK Lípa B

6) Šachklub AD Jičín B

7) TJ Slavia Hradec Králové C

8) DDM Třebechovice pod Orebem

9) TJ Hronov

10) TJ Spartak  Vrchlabí

11) TJ Lomnice nad Popelkou ( vítěz KS-západ)

12) Panda Rychnov nad Kněžnou B (vítěz KS-východ)

náhradníci z KS – západ v pořadí:

ŠK AD Jičín C (2.)

TJ Spartak Vrchlabí B(3.)

náhradníci z KS – východ v pořadí:

DDM Kostelec nad Orlicí A(1.)

TJ Jiskra Jaroměř B(4.)

 

O doplnění do počtu 12 rozhodne STK KHŠS dle umístění z předchozí sezony

Krajská soutěž

1)TJ Náchod B

2)DDM Kostelec nad Orlicí A

3)TJ Jiskra Jaroměř B

4)Slovan Broumov A

5) Spartak Rychnov nad Kněžnou A

6) PŠ TJ Náchod C

7) ŠK Dobruška

8) TJ Slavie Hradec Králové

9) DDM Třebechovice pod Orebem B

10) Sokol Hradec Králové A

11) ŠK Červený Kostelec A

12) TJ Sokol Studnice

13) TJ Lázně Bělohrad

14) ŠK AD Jičín C

15) TJ Spartak Vrchlabí B

16) ŠK Ortex Hradec Králové

17) ŠK Lípa C

18) TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B

19) TJ Dvůr Králové nad Labem

20) TJ Jiskra Nový Bydžov

21) Šachový Klub Sobotka 2009

22) TJ Lázně Bělohrad-Choteč

23) Lomnice nad Popelkou B

24) Sokol Hradec Králové B

Pořadí náhradníků:

Tatran Hostinné (21b)

Spartak Rychnov nad Kněžnou B (20b)

TJ Jiskra Hořice C (19b)

ŠK Lípa D (18b)

Loko Trutnov A (18b)

Panda Rychnov nad Kněžnou C (17b)

 

Příloha č. 3

Seznam oddílů s možností slevy za aktivní mládež

Počet využitelných bodů

Ortex Hradec Králové                   691

Panda Rychnov n.Kn.                    647

ŠŠPM Lipky HK                                 554

ŠK Lípa                                                 462

Jičín                                                      371

Třebechovice p.Or.                         259

Náchod TJ                                          188

Jaroměř                                              181

Hronov                                                162

Hořice                                                  140

Trutnov                                                               103

Podzvičinská šš LB                          86

Nový Bydžov                                    69

Hostinné                                            47

Doudleby n.O.                                 32

 

Příloha č. 4

Termínový kalendář

KP              KS                    RP

 1. kolo 21.10.2018  14.10.2018   21.10.2018
 2. kolo 11.11.2018   4..11.2018   11.11.2018
 3. kolo 25.11.2018  18.11.2018   25.11.2018
 4. kolo 9.12.2018   2.12.2018   9.12.2018
 5. kolo 6.1.2019   16.12.2018    6.1.2019
 6. kolo 20.1.2019   13.1.2019    20.1.2019
 7. kolo 3.2.2019   27.1.2019     3.2.2019
 8. kolo 17.2.2019   10.2.2019    17.2.2019
 9. kolo 3.3.2019   24.2.2019     3.3.2019
 10. kolo 24.3.2019 17.3.2019    24.3.2019
 11. kolo 7.4.2019 31.3.2019    7.4.2019