Logo KHŠS

Propozice soutěží družstev dospělých a mládeže 2011/2012

Úvodní stránka
Soutěže STK: Základní ustanovení - Sportovnětechnická ustanovení - Sportovnětechnické dokumenty - Finanční ustanovení - Závěrečná ustanovení - Přihláška - Internetová přihláška - Právo účasti - Sleva za aktivní mládež - Termíny soutěží - Propozice ke stažení

Soutěže KM: Propozice soutěží družstev mládeže
Internetová přihláška
    

Propozice mistrovských soutěží družstev KHŠS 2011/2012, řízených STK

1.   Základní ustanovení

1.1   Vypsání soutěže
Výkonný výbor KHŠS (= VV) vypisuje Přebor Královéhradeckého kraje družstev v praktickém šachu pro sezónu 2011-2012 (= soutěž). Řízením soutěže pověřuje Sportovně-technickou komisi (= STK), jednotlivé skupiny řídí vedoucí.
Soutěž se hraje podle těchto propozic a dalších platných dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu ŠSČR (= SŘ), Pravidel FIDE (= Pravidla), a Ekonomické směrnice ŠSČR (= ES) a příslušných rozpisů.

1.2   Struktura soutěže
Soutěž je organizována ve třech postupových stupních.
1.2.1 Krajský přebor (= KP): jedna skupina, 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově.
1.2.2 Krajská soutěž (= KS): dvě skupiny – východ a západ, obě v počtu 12 osmičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově.
1.2.3 Regionální přebory (= RP): čtyři skupiny – jih, sever, východ, západ, všechny do max. počtu 12 pětičlenných družstev, systém každý s každým, jednokolově.
1.2.4: Družstva v KS a RP jsou řazena podle územní spádovosti takto (základní schéma): KS východ – okresy Náchod a Rychnov n. Kn., KS západ – okresy Jičín a Trutnov. Družstva okresu Hradec Králové jsou řazena do těchto skupin k doplnění, rozhodne STK.
O rozdělení družstev do skupin regionálních přeborů (RP jih, RP sever, RP východ, RP západ) rozhodne STK podle počtu přihlášek.
1.2.5: Mezi sousedními okresy jsou možné územní přesahy. O rozdělení družstev do KS a RP rozhodne STK s přihlédnutím na požadavky družstev (viz 1.4.2 propozic) a územní spádovost.

1.3   Právo účasti
1.3.1: Soutěže se mohou zúčastnit všechny šachové oddíly a kroužky (= oddíly), aktivně registrované v KHŠS k 1.9.2011 a všichni hráči (včetně hostů a cizinců), kteří jsou aktivně registrovaní podle článku 3.5.7. SŘ, který zní: „Aktivní registrace, příslušnost k federaci, a příslušnost k oddílu se u jednotlivých hráčů uvedených v soupisce posuzují pro celou soutěž jednotně a vychází se ze stavu ke dni vydání úvodní zprávy příslušné soutěže. V případě hráčů, kteří jsou do soupisky doplňováni, se vychází ze stavu ke dni, kdy družstvo požádá o doplnění hráče na soupisku“.
1.3.2: Právo účasti mají všechna družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulé sezóně. Přehled oprávněných družstev viz příloha č.2.
1.3.3: Každý oddíl může do soutěže přihlásit libovolný počet družstev, přičemž nově přihlášená družstva (s výjimkou 1.5.5 propozic) budou zařazena do RP podle své územní spádovosti.

1.4   Označení a posloupnost družstev:
1.4.1: Název družstva musí obsahovat přesný název oddílu (tak jak je oddíl registrován v databázi ŠSČR – viz http://db.chess.cz).
1.4.2: Oddíly, které mají dvě nebo více družstev ve stejné soutěži, je mohou přihlásit do různých skupin, definitivně o jejich zařazení rozhodne STK. Podmínkou je označit tato družstva písmeny A,B,C atd. a tím určit posloupnost družstev při případné provázanosti členů družstev a základních sestav v různých skupinách (např. náhradník A může být v základu B). Vzájemné zápasy těchto družstev v jedné skupině musí být odehrány (resp. předehrány) nejpozději do pátého kola. Zástupci všech oddílů jsou povinni na vyžádání STK předložit seznam svých volných hráčů ze všech soutěží KHŠS, resp. ŠSČR. Platí znění SŘ, že maximální počet volných hráčů je roven počtu družstev, jež má oddíl ve všech mistrovských soutěžích dospělých v praktickém šachu.

1.5   Postupy a sestupy
Jsou určeny podle SŘ (čl. 3.4.2 a 3.4.3) takto:
1.5.1 Postupy: ze všech skupin postupují družstva z prvního místa. Pokud se vzdají práva postupu, postupují oprávnění náhradníci, tj. družstva z druhých míst.
1.5.2 Sestupy: vždy sestupují poslední družstva (z KP a KS). Dále z KP sestoupí tolik družstev, kolik jich sestoupí z druhé ligy do KP. Z KS sestupují družstva podle počtu skupin RP a počtu sestupujících z KP podle vzorce: počet skupin RP + počet sestupujících z KP – 2.
1.5.3 Pořadí náhradníků pro KP a KS (podle čl. 2.7. těchto propozic):
a) nejlépe umístěné sestupující družstvo vyšší soutěže,
b) další sestupující (mimo poslední) družstvo vyšší soutěže,
c) nejlépe umístěné družstvo na druhém místě nižší soutěže,
d) další družstvo na druhém místě nižší soutěže.
1.5.4 Družstva, která budou přijata do KP či KS jako náhradníci, můžou operativně (nejpozději do 10 dnů) změnit počet družstev v nižších soutěžích.
1.5.5 Soutěž je možno převést do jiného oddílu podle čl. 3.4.3. SŘ.

1.6   Kalendářní plán
1.6.1 Přihlášky do soutěže (KP, KS a RP) závazně zasílat do 31.7.2011 předsedovi STK KHŠS: Jan Slavík, Palackého 1018, 50346 Třebechovice pod Orebem, Jan-Slavik(šs)seznam.cz
prostřednictvím formuláře na webu KHŠS, e-mailem nebo písemně (viz příloha č. 1) včetně zaplacení startovného. Pokud do uvedeného termínu nezašle oddíl řádně vyplněnou přihlášku svých oprávněných družstev (viz příloha č. 2), bude vyzván k nápravě a zaplatí dvojnásobný vklad. Pokud tak neučiní do 15.8.2011, ztrácí jeho družstvo právo účasti v KP nebo KS a místo něho bude hrát náhradník.
Do skupin RP lze přihlašovat nová družstva (se základním vkladem) až do 31.8.2011.
1.6.2: Losování soutěže řídí STK (vedoucí skupin), losovací schůze se koná v návaznosti na vyšší soutěže předběžně v neděli 18.9.2011. Na ní předají zástupci družstev soupisky včetně povolení k hostování, vedoucí skupin přihlédnou k oprávněným požadavkům družstev (umělý los, změna začátku utkání) a následně provedou rozlosování družstev.
1.6.3: Termín soutěže: říjen 2011 až duben 2012 (viz příloha č. 3).

2.   Sportovně-technická ustanovení

2.1   Hrací místnost:
2.1.1: Hrací místnost musí být připravena podle podmínek SŘ, čl. 2.4.4. O její způsobilosti ke hře rozhoduje rozhodčí. Proti jeho rozhodnutí lze podat námitku.
2.1.2: Při prokazatelném nepřipravení hrací místnosti je domácímu oddílu uložena pokuta.

2.2   Začátky utkání
Začátky všech utkání jsou stanoveny jednotně v KP, KS a RP na 9:00 hodin. . Při dohodě obou družstev lze stanovený začátek se souhlasem vedoucího soutěže změnit.

2.3   Čekací doba:
Povinně 2 hodiny od stanoveného začátku utkání, viz SŘ, čl. 3.6.5.

2.4   Tempo hry
2.4.1:KP a KS – 90 minut na partii + přídavek 30 vteřin na každý tah od začátku partie do konce (tzv. jedna perioda) za povinného použití digitálních hodin.
Za nastavení hodin odpovídá rozhodčí, domácí družstvo je povinno poskytnout součinnost při technické obsluze hodin (zajistit manuál v českém jazyce, umět nastavit hodiny).
2.4.2: RP – 120 minut na partii pro každého hráče.

2.5   Rozhodčí
2.5.1: Utkání KP a KS řídí kvalifikovaný rozhodčí, pokud možno nehrající, kterého povinně zajišťuje domácí oddíl. Není-li přítomen, řízení může převzít rozhodčí z družstva hostí, jemuž náleží odměna podle 4.4 propozic, kterou povinně vyplácí domácí družstvo okamžitě po skončení zápasu. Tuto dohodu je třeba nahlásit vedoucímu skupiny, který ji uvede ve zpravodaji.
2.5.2: Neřídí-li utkání rozhodčí, řídí utkání kapitán domácího týmu.
2.5.3: Na vybraná utkání a na náklady KHŠS může STK v součinnosti s KR delegovat rozhodčího. V případě, že o delegaci rozhodčího požádá sám oddíl, je tato delegace provedena na jeho náklady.

2.6   Hlášení a schvalování výsledků
2.6.1: Domácí družstvo je povinno vedoucímu skupiny nahlásit (telefonicky, e-mailem) nejpozději do 16:00 hod. výsledek utkání včetně šachovnic a jména rozhodčího, příp. upozornit na možný spor. Doporučenou poštou se zasílají příslušné doklady (zejména zápis o utkání, partiáře) jen v případě, vznikne-li spor nebo vyžádá-li si je vedoucí skupiny. Po dohodě lze zaslat také e-mailem.
2.6.2: Nahlášené výsledky eviduje a vyhodnocuje STK, resp. vedoucí jednotlivých skupin formou zpravodajů po jednotlivých kolech.
2.6.3: V KP je domácí družstvo povinno do 48 hodin po skončení utkání zaslat vedoucímu soutěže zápisy všech partií v elektronické podobě ve formátu šachových programů. Preferuje se zápis ve formátu pgn.

2.7   Hodnocení výsledků:
Viz SŘ, čl. 5.3. O pořadí rozhoduje čl. 5.3.3 s odsunutím písmena b) za d). Tzn. počet zápasových bodů, součet skóre ze všech zápasů, výsledky vzájemných utkání družstev, součet vyhraných partií ze všech utkání, výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému a dalším v pořadí, los.

2.8:   Námitky:
Podávají se ve smyslu čl. 2.7.3 SŘ a následně podle odvolacího řádu, čl. 2.1 až 2.6 a 2.9 až 2.12, přičemž je třeba uhradit stanovený poplatek 500 Kč za každý případ (viz ES, příloha E1, čl. 2.4).

2.9   Ratingování
2.9.1: Výsledky hráčů budou po skončení soutěže zaslány na zápočet tzv. národního ela - LOK ČR, z KP a KS ještě na zápočet ela FIDE - FRL.
2.9.2: Vedoucí skupin zašlou výsledky k zápočtu na elo v předepsané formě zpracovateli LOK a předsedovi STK na vědomí do deseti dnů po uzavření soutěže.

2.10   Reprezentace
Družstvo, jehož alespoň tři členové základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti na úrovni ČR nebo KHŠS nebo startují na mistrovství ČR včetně kategorií mládeže, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak učinit nejpozději 21 dní předem. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět, jinak o termínu utkání rozhodne vedoucí skupiny. Do počtu tří se započítávají hráči nebo nominovaní trenéři, nikoliv doprovod.

2.11   Zákaz používání mobilních telefonů
Podle čl. 6.3 SŘ a čl. 12 Pravidel je přísně zakázáno v průběhu zápasu užívat v hrací místnosti mobilní telefony či jakékoliv jiné (papírové i elektronické či komunikační) pomůcky, neschválené rozhodčím. Pokud se tak přesto stane, přistižený hráč svou partii okamžitě prohrává, přičemž bodový zisk soupeře určí rozhodčí podle Pravidel čl. 12.3.b).

3.   Sportovně-technické dokumenty

3.1   Přihláška družstva
Řádně vyplněná přihláška musí být podána včas (viz čl. 1.6.1 těchto propozic) ve smyslu čl. 3.3.3. SŘ. Musí obsahovat vyplněné všechny rubriky ve formuláři přihlášky, družstva v RP nemusí vyplnit jména rozhodčích. Doporučujeme uvést do přihlášky družstev jejich požadavky na umělý los (při větším počtu družstev), příp. odůvodněné změny začátku utkání.
Jiné požadavky (např. přezůvky pro hosty) se neakceptují. Domácí družstvo je musí zajistit.
O požadavcích rozhodne STK (vedoucí soutěže) na losovací schůzi nebo ve zpravodaji.

3.2   Soupiska družstva
3.2.1: Oddíl musí předat soupisky svých družstev do termínu losovací schůze ve dvojím vyhotovení, řádně a čitelně (psacím strojem nebo PC) vyplněné v souladu se zněním SŘ, čl. 3.5.1 až 3.5.5. Na soupiskách se uvádí národní elo ČR k 5.9.2011 včetně identifikačního čísla hráče. Neúplné nebo nečitelné soupisky nemusí být schváleny.
3.2.2: Družstva KP a KS uvedou dále identifikační čísla hráčů na FRL a jejich osobní koeficienty k 1. 9. 2011. Soutěž bude započtena souhrnně po skončení s koeficienty k tomuto datu.
3.2.3: U hostujících hráčů je nutné přiložit k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování. Pokud není předloženo, nesmí takový hráč nastoupit. Pokud je v základní sestavě, pohlíží se na něj se všemi důsledky. Nastoupí-li bez povolení, bude jeho partie kontumována a družstvo pokutováno.
3.2.4: Odevzdané soupisky ve smyslu SŘ, čl. 3.5.2 a 3.5.3, jsou považovány za závazný soutěžní dokument. V případě jejich technického porušení (např. chybí registrace hráčů, počet volných hráčů není v souladu se SŘ) budou družstva sankcionována (kontumace, pokuty) za neoprávněný start těchto hráčů. Hráči předškolního věku smí být uvedeni na soupisce výhradně se souhlasem vedoucího skupiny.
3.2.5: Doplnění soupisky ve smyslu čl. 3.5.5 SŘ, tj. do termínu 30.11.2011, platí bezvýhradně pro KP a KS. Ve skupinách RP je povoleno průběžně doplňovat soupisku novými hráči na zbývající místa do celkového počtu 20 (změna proti SŘ). Doplnění soupisky schvaluje vedoucí skupiny ve zpravodaji a bez tohoto zveřejnění nesmí nový hráč nastoupit.
3.2.6: Všichni hráči uvedení na soupiskách jsou zodpovědní za své chování v průběhu utkání, jsou povinni řídit se sportovně technickými dokumenty, pokyny rozhodčího a pořadatele se všemi možnými důsledky (viz SŘ čl. 2.6.4 a Pravidla, čl. 12).

3.3   Zápis o utkání
Do tiskopisu „Zápis o utkání“ se čitelně vyplňují všechny známé skutečnosti, stejně jako případné námitky kapitánů proti průběhu či výsledku partií a zápasu. Po jednom výtisku obdrží každé družstvo, příp. delegovaný rozhodčí. Obsah zápisu musí být ve všech výtiscích totožný. V případě nesprávnosti jejich údajů se skutečností je postupováno v souladu se SŘ včetně uložených sankcí (kontumace, pokuty).

3.4   Zápis partie
3.4.1: Pro družstva v KP platí čl. 2.6.3 těchto propozic.
3.4.2: Pro družstva v KS a RS platí, že zápisy partií se neodevzdávají, ale podle Pravidel, čl. 8.3, se pouze předkládají rozhodčímu za účelem prokázání výsledku partie. Kvůli možnému (i dodatečně vzniklému) sporu či na vyžádání vedoucího skupiny (viz čl. 2.8.2 SŘ) je povinno každé družstvo předložit partiáře všech svých hráčů. Proto je nutno archivovat tyto partiáře (příp. i jiný důkazní materiál) alespoň jeden měsíc po skončení soutěže.

3.5   Zpravodaje
Vedoucí skupin pravidelně vydávají aktuální zpravodaje (úvodní, po jednotlivých kolech a závěrečný) se všemi závaznými informacemi pro zúčastněná družstva (adresáře, termíny, rozlosování, soupisky, výsledky družstev a hráčů na jednotlivých šachovnicích, průběžné pořadí, pokuty, statistické hodnocení ad.), které rozesílají e-mailem všem zúčastněným družstvům, webmasterovi KHŠS, příp. delegovaným rozhodčím a dalším zájemcům, a to v elektronické podobě nejpozději do 24 hodin po nahlášení výsledků.
Současně umísťují na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS) výsledky sehraných zápasů včetně výsledků jednotlivců.
Vedoucí KP ještě zpracovává partie do souborů v elektronické podobě, které rozesílá zúčastněným družstvům mailem a umisťuje je rovněž na webu ŠSČR (viz odkaz na webu KHŠS).

4.   Finanční ustanovení

4.1   Náklady:
Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na transparentní účet KHŠS: FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010 (možnost kontroly platby).

4.2   Startovné
Spolu s podanou přihláškou do uvedeného termínu zaplatí oddíly za každé družstvo startovné takto:

Soutěž Základní vklad Sleva za mládež* Vklad za zápočet ELO ČR Vklad v KP a KS za ELO FIDE Příplatek za pozdní přihlášku**
KP 1200 -600 200 400 +1200
KS 800 -400 200 400 +800
RP 400 -200 200 0 +400

* Družstva šachových oddílů s aktivní mládeží v sezóně 2010-2011. Jejich seznam (žebříček) určuje KM KHŠS, viz příloha č. 4. Pro hodnocení aktivní mládeže se použije žebříček bodového hodnocení účasti členů oddílu v mládežnických soutěžích řízených KM KHŠS či vyšších soutěžích KM ŠSČR. Pro uznání slevy musí oddíl získat na každé družstvo startující v KP 50 bodů, v KS 30 bodů a v RP 20 bodů. Sleva se počítá vždy nejdříve na družstvo v nejvyšší soutěži, případně co nejvýhodněji pro šachový oddíl.
** Po termínu 31.7.2011 podle míry zavinění pro všechna oprávněná družstva v KP, KS a RP a dále po termínu 31.8.2011 pro nová družstva v RP.

4.3   Sankce:
Vyplývá ze SŘ, čl. 3.3.2.e. Pokud příslušné oddíly KHŠS neuhradí udělené pokuty za soutěžní období 2010-2011 nejpozději do termínu přihlášky nebo nemají k 1.9.2011 zaplaceny registrační poplatky za kalendářní rok 2011, nebudou jejich družstva přijata do soutěží STK KHŠS. Totéž platí i vůči pohledávkám ŠSČR.

4.4   Odměny rozhodčím:
KP - 200 Kč
KS - 150 Kč

4.5   Pokuty

Pokuty jsou závazkem oddílu, pokud je neuhradí, nebudou družstva přijata do soutěží STK KHŠS.

4.5.1: Sazebník pokut
 1. Odhlášení družstva ze soutěže po rozdělení do skupin - polovina základního vkladu
 2. Nečitelná či neúplná soupiska - 100 Kč
 3. Neuvedení kontaktní adresy včetně e-mailu a telefonu - 100 Kč
 4. Nenastoupení družstva k utkání - 1500 Kč (KP), 1200 Kč (KS), 600 Kč (RP)
  Třetinu vyměřené částky obdrží soupeř. Při druhém nenastoupení je družstvo vyloučeno ze soutěže se všemi důsledky, viz čl. 5.3.5 SŘ.
 5. Nenastoupení hráče základní sestavy v KP a KS k nejméně dvěma utkáním (manipulace se soupiskou) - 500 Kč.
 6. Nenastoupení hráče - kontumace (manipulace se sestavou) - 300 Kč
 7. Neobsazení poslední šachovnice hráče (mimo skupin RP) - 100 Kč
 8. Nastoupení neaktivního hráče nebo neoprávněné nastoupení hráče - 200 Kč
 9. Nenahlášení výsledku utkání v termínu - 100 Kč
 10. Nezaslání zápisů všech partií v KP v termínu - 200 Kč
 11. Řízení utkání nekvalifikovaným rozhodčím v KP a KS (podle 2.5.1) - 300 Kč
 12. Nepřipravení hrací místnosti (za každý případ) - 200 Kč
 13. Hrubé porušení sportovních řádů včetně propozic soutěže - až 5000 Kč
4.5.2: Návrh na udělení pokuty oznamuje vedoucí skupiny ve zpravodaji. Proti udělení pokuty je možno se odvolat k předsedovi STK a po skončení soutěže k VV KHŠS, který definitivně schvaluje výši navržených pokut, přičemž může přihlédnout k polehčujícím okolnostem. Na základě jeho rozhodnutí (viz zápis ze schůze) pokuty rozesílá a jejich plnění sleduje hospodář VV, úhrady se provádějí na transparentní účet KHŠS: FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010 (možnost kontroly platby), variabilní symbol je číslo oddílu + 31.

5.   Závěrečná ustanovení

5.1   Resumé
Tyto propozice byly schváleny VV KHŠS dne 8.5.2011 a jsou platné pro sezónu 2011/2012. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat tyto propozice a postupovat v souladu se sportovní etikou a v duchu fair-play.

5.2   Přílohy
Součástí těchto propozic jsou tyto přílohy: 1) tiskopis přihláška družstva, 2) přehled účasti oprávněných družstev v sezóně 2011-2012 včetně náhradníků, 3) termíny soutěží, 4) oddíly se slevou za mládež.

5.3   Dodatky propozic
Pokud budou novelizovány či jinak změněny závazné dokumenty (zejména Pravidla a SŘ), budou v jejich duchu operativně upraveny tyto propozice formou příslušných dodatků. Dodatek z 19. 9. 2011. Podle usnesení konference KHŠS byl změněn článek 1. 3. Právo účasti. Byla do něj zanesena změna Soutěžního řádu ŠSČR, uskutečněná po vydání propozic.
Jaroslav Šmíd v.r.						Jan Slavík v.r.
předseda KHŠS							předseda STK

Příloha č. 1

Přihláška družstva (pro každé družstvo vyplňte samostatnou přihlášku)


Šachový oddíl: …………………………………………………… kód oddílu: ..…………… 


závazně přihlašuje družstvo do soutěže:    KP		KS		RP


Název družstva (musí obsahovat přesný název oddílu): 


…………………………………………………………………………………………………


Vedoucí družstva: …………………………. Kontakt (telefon, email): ………..…………….Podáním přihlášky družstva souhlasíme s jeho účastí v mistrovské soutěži podle těchto propozic a
potvrzujeme registraci oddílu u ŠSČR a vyrovnání závazků vůči KHŠS. 
Současně zasíláme na účet KHŠS vklad do soutěže ve výši

 ………………………….……... Kč    s variabilním symbolem …..………………….


Hrací místnost: ……………………………………………………………………………..

Rozhodčí: …………………………………………………………………………………..

Požadavky : …………………………………………………………………………………


Použité hodiny digitální:             mechanické

Předseda oddílu, razítko: 							Datum:
Přihlášku zašlete do 31. 7. 2011 (u nových družstev v RP do 31. 8. 2011) e-mailem na adresu Jan-Slavik(šs)seznam.cz, nebo vyplňte internetovou přihlášku na www stránce KHŠS, nebo písemně na adresu Jan Slavík, Palackého 1018, 503 46 Třebechovice pod Orebem.
Současně uhraďte příslušný vklad do soutěže na účet KHŠS (FIO banka): 2500034513/2010.
Platbu opatřete sedmičíselným variabilním symbolem ve tvaru 18xxx13, kde 18xxx je číslo oddílu (uvedeno na internetové stránce KHŠS – Oddíly). Variabilní symbol je nutno uvést pro správnou identifikaci platby!
Doporučení: za více družstev plaťte jednou úhradou.
Pokuty za sezonu 2009/2010 posílejte zvlášť, mají variabilní symbol 18xxx31 (pozor, plete se to).

Internetová přihláška


Příloha č. 2

Soutěže družstev KHŠS 2011/2012 – právo účasti
(předběžné rozmístění oprávněných družstev, konkrétně bude upřesněno na základě přihlášek)
KP:
ŠK Lípa A
TJ Hronov A
TJ Dvůr Králové n. Lab.
TJ Náchod
Panda Rychnov n. Kn. B
Sokol Hradec Králové
Slovan Broumov
TJ Slavia Hradec Králové C
ŠK Lípa B
Jiskra Jaroměř
TJ Hronov B			(postup z KS východ)
ŠK AD Jičín C			(postup z KS západ)

KS východ:
DDM Třebechovice p. Or. A
TJ Náchod B
Jiskra Jaroměř B
ŠK Dobruška
TJ Náchod C
DDM Kostelec n/O
Slovan Broumov B
Spartak Rychnov n. Kn. A
Jiskra Česká Skalice A
ŠK Lípa D
Jiskra Česká Skalice B		(postup z RP sever)
Spartak Rychnov n. Kn. B	(postup z RP východ)

KS západ:
TJ Jiskra Hořice B		(sestup z KP)
ŠK Lípa C
TJ Lomnice n. Pop.
TJ Dvůr Králové nad Labem B
TJ Lázně Bělohrad
TJ Spartak Vrchlabí
Jiskra RMSK Nový Bydžov
TJ Loko Trutnov
Slavia Hradec Králové D
ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové
DDM Třebechovice p. Or. B 	(postup z RP jih)
ŠK Sobotka			(postup z RP západ)

RP sever:
Sokol Červený Kostelec		(sestup z KS východ)
SK HSM Trutnov A		(sestup z KS západ)
TJ Lokomotiva Trutnov B
TJ Lokomotiva Trutnov C
Sokol Červený Kostelec B
SK HSM Trutnov B
TJ Náchod D
TJ Dvůr Králové nad Labem C
TJ Spartak Vrchlabí C

RP východ:
Panda Rychnov nad Kněžnou C
ŠOK a.s. Kunvald D
TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou C
DDM Kostelec nad Orlicí B
Sokol Javornice
ŠK ZŠ Doudleby nad Orlicí
Sokol Vrchoviny B
Sokol Vrchoviny A

RP jih:
Sokol Dubenec
ŠK Lípa E
TJ Slavia Hradec Králové E
DDM Třebechovice pod Orebem C
ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové B
TJ Jiskra Hořice C
ŠK Lípa D
Sokol Hradec Králové B

RP západ:
TJ Nová Paka A			(sestup z KS západ)
TJ Lomnice nad Popelkou B
ŠK AD Jičín D
TJ Sokol Lužany
TJ Spartak Vrchlabí B
TJ SKP Valdice
ŠK Jilemnice
TJ Nová Paka B
TJ Tatran Hostinné


Pořadí náhradníků (podle sezóny 2010-2011):

- podle čl. 1.5.1 propozic – oprávnění náhradníci:

ŠK Lípa A			z KP	do 2. ligy 	(za TJ Jiskra Hořice A)
DDM Třebechovice pod Orebem 	  KSv	   KP	(za TJ Hronov B)
ŠK Lípa C	 	 	  KSz	   KP	(za ŠK AD Jičín C)
Sokol Dubenec			  RPj	   KSv	(za DDM Třebechovice pod Orebem B)
Panda Rychnov nad Kněžnou C	  RPv	   KSv	(za TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou B)
TJ Tatran Hostinné	 	  RPs	   KSz	(za Jiskra Česká Skalice B)
ŠK AD Jičín D			  RPz	   KSz	(za ŠK Sobotka)


- podle čl. 1.5.3 bod a) až d) propozic 2010/11 – náhr. KP a KS:
DDM Třebechovice pod Orebem A	 z KS   do KP		1. náhradník
ŠK Lípa C		  	  KS	   KP		2. náhradník


TJ Nová Paka A		 	 z RP   do KS		1. náhradník
ŠK AD Jičín D			  RP	   KS		2. náhradník
TJ Tatran Hostinné 	  	  RP	   KS		3. náhradník
Sokol Dubenec			  RP	   KS		4. náhradník
Panda Rychnov nad Kněžnou C	  RP	   KS		5. náhradník

Příloha č. 3

Termíny soutěží
			 KP			  KS			 RP
 1. kolo - 		02.10.11		09.10.11		30.10.11
 2. kolo -		30.10.			06.11.			13.11.
 3. kolo -		13.11.			20.11.			27.11.
 4. kolo -		27.11.			04.12.			11.12.
 5. kolo -		11.12.			18.12. 		15.01.12
 6. kolo - 		15.01.12		08.01.12		29.01.
 7. kolo -		29.01.			22.01.			12.02.
 8. kolo -		12.02.			05.02.			26.02.
 9. kolo -		26.02.			19.02.			18.03.
10. kolo -		18.03.			04.03.
11. kolo -		01.04.			25.03.

Příloha č. 4

Seznam oddílů, mající slevu za aktivní mládež
				Počet využitelných bodů
Sokol Červený Kostelec					 70
ŠK Dobruška						 30
TJ Jiskra Hořice					270
ŠK Ortex Hradec Králové					510
Sokol Hradec Králové					220
TJ Jiskra Jaroměř					 40
ŠK AD Jičín   					100
Podzvičinská šachová škola Lázně Bělohrad		160
ŠK Lípa							320
Sokol Náchod						 50
Jiskra RMSK Nový Bydžov					230
Panda Rychnov nad Kněžnou				420
TJ Lokomotiva Trutnov					110
DDM Třebechovice pod Orebem				110
TJ Sokol Vrchoviny					 20
Propozice ke stažení


Propozice krajských soutěží družstev mládeže v šachu 2011/2012

Propozice krajských soutěží družstev mládeže v šachu 2011/2012 ke stažení
Příloha 1 ke stažení - přihláška
Příloha 2 ke stažení - práva účasti