Královéhradecký krajský šachový svaz


Šachový tábor KHŠS – 18. ročník

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 25.1.2021

Krajské tréninkové centrum mládeže Královéhradeckého krajského šachového svazu

Prázdninový letní šachový tábor KHŠS – 18. ročník

Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, převážně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a školních kroužků pro ročníky 2005 a ml.

Informace:

Program tábora:

 • Pobyt se uskuteční v horské chatě Portášky, Velká Úpa 110, 542 21 www.portasky.cz
 • Termín: neděle 8. 8. až neděle 15. 8. 2021
 • Cena 4 200,- Kč
 • Kapacita tábora je 60 dětí
 • Dopravu účastníků na tábor a z tábora zajišťují zákonní zástupci v čase od 10:00 do 12:00
 • V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity tábora a úrazové pojištění dětí
 • Sleva z ceny (slevy nelze sčítat):
                – hráči z listiny talentů KHŠS   – 800,- Kč
                – hráči s uhrazenou sezónní platbou !!2019/2020!! za soustředění talentů  – 800,-
                – sourozenci za každé dítě – 500,- Kč
 • Příplatek:
                – nečlen KHŠS + 500,- Kč
 • Rozvíjení šachových dovedností (ve skupinách dle výkonnosti), nejsilnější skupina bude mít rozšířený šachový program i v odpoledních hodinách a turnaj
 • Sportovní program, hry, 1x celodenní výlet, celotáborová hra

Vedení tábora:

 • Hlavní vedoucí a zdravotnické zabezpečení: Bc. Tomáš Ulman, trenér šachu 4. třídy
 • Hlavní trenér: Ing. Luboš Roško, mistr FIDE, šachový trenér 1. třídy
 • Trenéři: KMž Kateřina Rošková – trenér 1. třídy; KM Martin Buločkin – trenér 3. třídy; Filip Šolc – trenér 3. třídy, Tomáš Ptáček – trenér 3. třídy

Přihlášky:

 • Bc. Tomáš Ulman, tel. 776 334 874, e-mail: Ulman.T@seznam.cz
 • Termín přihlášek:
                – Do 28. února 2021 budou přednostně přijati pouze hráči z aktuální listiny talentů KHŠS a hráči s uhrazenou sezónní platbou !!2019/2020!! za soustředění talentů
               
  – všichni ostatní se mohou také hlásit, potvrzení přihlášky však proběhne až po 1. březnu 2020 s ohledem na pořadí přihlášky a kapacitu tábora, vedoucí může potvrdit přijetí dítěte s dřívějším datem
                – Konečný termín přihlášek je 31. března 2021
 • Úhradu za účast na táboře v potvrzené výši uhraďte nejdéle do 15. května 2021 na účet KHŠS, č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010 variabilní symbol – datum narození dítěte ve formátu RRMMDD. Na požádání vystavíme fakturu. Při neuhrazení v termínu může být dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků a pořadatel má právo dát přednost jinému zájemci.
 • Storno poplatky:
                – Do 31. 5. 2020 činí 1 000,- Kč, poté 1 500,- Kč
 • Na přijetí dítěte na tábor není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován.
 • Aktuální informace vč. přihlášených zájemců o tábor a informace o minulých ročnících najdete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz
 • Konání a organizace tábora bude závislá na platných epidemiologických opatřeních

K účasti na táboře srdečně zve KHŠS a tým trenérů a vedoucích.

Královéhradecký krajský šachový svaz

Přihláška na Šachový tábor Portášky 2021

Termín konání: 8. 8. – 15. 8. 2021

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………

Rodné číslo: …………………………..  Místo narození: …………………………..……….

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………..

Zákonný zástupce: ……………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………. E-mail: …………………………………………………

Zdravotní pojišťovna: …………………..

Požadavky na ubytování (s kterým kamarádem chci bydlet, nepovinné):

……………………………………………………………..…………………………………………….

Rodiče/zákonný zástupce i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v průběhu tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti organizace.

Výdaje spojené s léčebnými výlohami (poplatky u lékaře, …) je rodič/zákonný zástupce povinen uhradit při předání dítěte rodiči/zákonnému zástupci. 
                                  
Rodiče/zákonný zástupce souhlasí s tím, že v případě nutnosti bude dítě převezeno osobním automobilem pracovníků tábora.     

Při zamlčení podstatných informací o zdravotním stavu dítěte přechází zodpovědnost za případné zdravotní komplikace dítěte na rodiče/zákonného zástupce.

Rodič/zákonný zástupce při předání dítěte táborovému vedoucímu musí předat také prohlášení rodičů ze dne odjezdu na tábor, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě vydaný lékařem dítěte a nástupní list. V případě nepředání těchto dokumentů nebude dítě na tábor přijato bez nároku na vrácení peněz za tábor. Formuláře těchto dokumentů budou zaslány zákonnému zástupci emailem při potvrzení přijetí dítěte na tábor.

Podepsáním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů organizací Královéhradecký krajský šachový svaz v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

V  ………………………dne…………….                Podpis rodičů: …………………………..

Přihlášku odešlete nascanovanou hlavnímu vedoucímu tábora – Ulman.T@seznam.cz – nebo vytištěnou a vyplněnou poštou na adresu Tomáš Ulman, Antoníček 725, Hostinné.