Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Střípky z konference ŠSČR – online reportáž

Miroslav Pavlíček - 6.4.2013

9:25 Blíží se čas zahájení konference v 10:00. Už dopředu je jasné, že nás zase čeká dlouhé martýrium dohadování se, o čemž jsme se mohli přesvědčit již včera večer, resp. dnes brzo nad ránem kdy jsme ulehali do hotelových postýlek. Včerejší zákulisní jednání započaly již v 18:00 a nejrůznějšími tématy, kterými se dnes budeme zaobírat jsme se probírali až do brzkých ranních hodin. Náš krajský svaz reprezentují Jarda Šmíd, Mirek Pavlíček, Honza Slavík a Zdeněk Urban.
9:43 Konference to bude opravdu ostrá, včerejší hlášky typu: „Považuji konferenci za sbor laiků………Je to zvěrstvo, které máme okoukané z parlamentu ……….. Jestli to takto projde nechci vidět ty následky ….. “ a mnohé další, které nejsou ani zde publikovatelné jasně svědčí o bojové náladě delegátů.
10:10 S mírným zpožděním zahajuje předseda svazu Viktor Novotný jednání.
10:25 Nepodařilo se prosadit do programu jednání bod – námitka ŠK Lípa proti výsledku MČR 4 členných družstev v Pardubicích. Přesto schvalování programu zabralo více jak 15 minut, především díky diskuzi o zařazení či nezařazení projednávání bodu ŠK Lípa do programu. Hlasování bylo těsné 25-21-7.
10:28 Schvalování jednacího řádu bylo mnohem jednodušší. Bylo zvoleno pracovní předsednictvo konference ve složení Viktor Novotný, Ladislav Palovský, Rostislav Svoboda, Jan Lamser a Jaroslav Kořínek.
10:31 Ze zvolených členů předsednictva byl předsedajícím zvolen Ladislav Palovský.
10:33 Mandátová komise bude fungovat ve složení Jiří Krejnický, Jaroslav Šmíd a Jitka Kniezková.
10:38 Návrhová komise bude pracovat ve složení Petr Buchníček, David Hampl a Karel Volek.
10:43 Zpráva mandátové komise: Počet delegátů s hlasem rozhodujícím je 54, prezentováno je 53 delegátů. Konference je usnášeníschopná, pro schválení návrhů podávaných delegáty je potřeba 27 hlasů.
11:00 Viktor Novotný přednáší zprávu o činnosti VV ŠSČRa práci předsedy svazu. Vyzdvihuje usilovnou práci VV, především pak získání státní dotace, která šla do jednotlivých krajů. Zamýšlí se nad situací vztahu svazu vs. ČSTV a svazu vs. ČOV, kde šachy figurují zatím jako přidružený sport a v příštím týdnu by již šachy měl být přijaty za řádného člena ČOV. Informuje o dobré spolupráci s ECU, čehož je důkazem přidělení významných mládežnických akcí v roce minulé, letos a v roce příštím (ME mládeže Praha, MEU mládeže Malenovice) a o poměrně neuspokojivé situaci vůči FIDE. Apeluje na delegáty aby více členové našeho svazu spolupracovali nad vznikající černobílou knihou.
11:40 Hospodář svazu Rostislav Svoboda předkládá zprávu o rozpočtu za rok 2011. Loňská konference díky nejasnostem okolo některých položek zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2011 dala k přepracování. Hospodaření za tento rok je v přebytku 955 192 Kč. Dále předkládá zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2012. VV pracoval v rozpočtovém provizoriu. O proti návrhu je skutečnost odlišná především v položkách příjmu 4.5 kde byl plán za herní arénu 360 000 Kč ale vybráno nebylo nic. Čerpání z této položky bylo pozastaveno kvůli nejasnostem okolo daní, které by musel svaz odvádět. V kapitole výdaje 6.5. kde na motivační bonifikace mládeže bylo plánováno 150 000 Kč, ale čerpáno nebylo nic a v kapitole 10.10 bylo o proti předpokladu dáno do fondu ČSTV 90 515 Kč, přičemž plánováno nebylo nic. Velmi úsporné byla trenérsko metodická komise, která plánovala na tisk metodických materiálu 270 000 Kč, ale ve skutečnosti bylo čerpáno pouze 2 500 Kč. Další úspory jsou v kapitolách 12.7. a 12.8. Projekt PR a Projekt život mimo ŠŠČR kde bylo plánováno 600 000 Kč, ale oba projekty nebyly realizovány. Z rezervy rozpočtu kde bylo plánováno 300 000 Kč též nebylo potřeba nic čerpat. Hsopodářský výsledek je tak v celkovém přebytku 1 370 000 Kč. Na účtu ŠSČR je nyní téměř 7 500 000 Kč.
12:05 Následuje zpráva revizní komise ŠSČR, kterou přednesl Milan Paulovič a jejímž členem je i náš člen Mirek Pavlíček. Revizní komise doporučuje VV ŠSČR zpracovat směrnici pro čerpání benefitů zaměstnanců ŠSČR (stravenky, pojištění atd.), doporučuje upřesnit smlouvy s pořadem V šachu a smluvně upravit vztah k AVE kontakt Pardubice, doporučuje dbát zvýšené pozornosti k úpravě a pravidelné aktualizaci webu. Milan Paulovič pokládá Viktoru Novotnému otázku kolik má členů VV ŠSČR. Předseda odpovídá 9, ale pan Paulovič ho opravuje a říká 8. Rozvijí se diskuze okolo počtu možných výměn ve VV v období mezi dvěmi konferencemi, což upravuje organizační řád v bodě 7.4. Řád hovoří o 2 možných výměnách, ale k dnešními datu došlo již ke 3 výměnám. Hovoří se kauze rozhodčího v zápase s Lysou. Revizní komise opět otevřela kauzu ŠK Lípa a apeluje především na etickou stránku věci. Upozorňuje, že ještě není uzavřena smlouva s pořadatelem závěrečného soustředění trojkola extraligy. Termín konání je již za 3 týdny a některé termíny ve smlouvě obsažené, resp. jejím návrhu jsou již prošlé.
12:08 Diskuze nad zprávou o rozpočtu za rok 2011 nebyla a zpráva byla schválena.
12:50 Diskuze nad zprávou VV ŠSČR je již zajímavější a víceméně kopíruje zprávu revizní komise. Dotazy na VV padají ohledně webu, smluv a především seznamu nákupu materiálu a možnosti a podmínek jeho zapůjčení jednotlivým pořadatelům šachových akcí v ČR. Předseda informuje, že k dnešnímu datu je cca k dispozici 50 online šachovnice, 200 DGT hodin a 300 šachových souprav. Předseda šokuje informací že materiál je z menší části uložen na sekretariátu a z větší u AVE kontaktu, jelikož majitelem všeho materiálu je AVE kontakt nikoliv ŠSČR ačkoliv to bylo zakoupeno z prostředků získaných ŠSČR. Opět se ukazuje slabina VV – absence smlouvy s AVE kontaktem. Tato informace rozvýřila první vlnu emocí v sále. Předseda obhajuje tuto pozici faktem, že kdyby byl majitelem ŠSČR musel by podle zákona vypsat výběrové řízení, kde jsou dlouhé lhůty a přitom bylo potřeba jednat rychle především s ohledem na termín konání ME mládeže v Praze. Sál pobavila věta předsedy cituji: „Proto jsme poskytli finanční prostředky AVE kontaktu, aby on mohl ze svého pořídit materiál.“ Při nákupu tohoto materiálu se bavíme o částce cca 600 000 Kč. Otázka? „Takže my máme nákup materiálu v rozpočtu a přitom jsme de facto nic nekoupili?“. Odpověď: „V rozpočtu je tato položka pojmenována jinak.“. V debatním fóru vystupuje Zdeněk Urban a argumentuje novelou zákona o veřejných zakázkách, kde je psáno, že se jedná o zakázku malého rozsahu, kde podmínky jsou minimální a jsou v rozporu s tím co tvrdí předseda svazu. Přesouváme se k dalším tématu. Pavel Chrz hovoří o absenci komunikace VV ŠSČR se šéfy krajských tréninkových center a o mizivé podpoře mládeže ve věku 15 – 20 let v tréninkovém procesu.
Usnesení: Konference schvaluje zprávu o činnosti VV ŠSČR. Hlasování 48-1-4.
13:15 Konference se začíná dostávat do mírného skluzu. Diskuze o zprávě o čerpání rozpočtu 2012 je proto již méně bouřlivá. Koneckonců rozpočet byl přebytkový. Přesto diskuze opět sklouzává k AVE kontaktu. Proč je rozpočet 3 000 000 Kč na ME mládeže? Co se z této částky zaplatilo? Odpověď: „Za ubytovací služby.“ Zdeněk Urban: „Jak je možné, že se spolupracuje s firmou AVE kontakt, když ta si neplní zákonné povinnosti a doposud za 13 let existence nezveřejnilo jedinou účetní uzávěrku, ačkoliv je to jejich zákonná povinnost?“. Vidíme rozpačité pohledy předsednictva. Vystupuje zástupce AVE kontaktu pan Petružálek a snaží se zeserióznit jak práci tak i hospodaření AVE kontaktu. Opět je to tvrzení proti tvrzení bez předložených důkazů. Další dotazy směřují k online aréně. Ačkoliv se hospodář snaží vše pečlivě vysvětlovat, přesto i on sám naznačuje, že hrozí, že projekt bude ztrátový, ačkoliv zatím je v plusu. Z účetních záležitostí vyplývá, že možná celé záležitosti prospěje, když se ŠSČR stane plátcem DPH. Pravděpodobně bude celá tato záležitost diskutována ještě na VV. Konference tedy po krátké diskuzi schvaluje zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR. Hlasování 48-0-4.
13:18 Zpráva revizní komise nebyla mnoho diskutována. Problémy, které zmiňovala byly již diskutovány v předchozích bodech. Řeší se pouze zpracování zprávy, které je pouze v papírové podobě a nikoliv elektronické. Holt šachisti se musí vždy najít nějaký problém. Zpráva je tedy znovu čtena, aby někteří zapomětliví šachisté věděli o čem hlasují. Hlasování o vzetí na vědomí zprávy revizní komise 51-0-2.
13:18 Následuje přestávka na oběd. Pokračování jednání ve 14:15.
15:30 Přestávka na oběd skončila a začíná diskuze ohledně nové ekonomické směrnice ŠSČR. Hospodář začíná citovat změny v ekonomické směrnici. Nejdůležitější novinkou je tzv. fakturace, která bude na oddíly zasílána 2xročně a to v termínech 30.4. a 30.9., kde budou hromadně všechny finanční operace oddílu vůči svazu (registrace, členské příspěvky, pokuty, startovné v soutěži, zápočty na FIDE atd.). Všechny platby budou na faktuře detailně rozepsány a splatnost bude 30 dní. Pokud oddíl v této lhůtě nezaplatí, bude svazem elektronicky upomenut a pokud ani pak nezaplatí do 90 dnů od data vystavení faktury bude celému oddílu pozastavena činnost. Faktura bude zasílána elektronicky na emailovou adresu, kterou má oddíl uvedenou v databázi jako kontaktní. Krajské organizace mohou svaz požádat o zaslání faktury na cokoliv kdykoliv a svaz fakturu vystaví okamžitě. V diskuzi se otázky a odpovědi točí především kolem termínů splatnosti a výší sankcí za nezaplacení faktury. Jako vždy se diskuze stáčí i na výši členských příspěvků. O proti předchozím letům je ale diskuze výrazně klidnější a diskutuje se především o snížení členských příspěvků za mládež. Tento návrh prošel u mládeže do 10 let, kdy členský příspěvek je snížen na 20 Kč počtem hlasů 32 pro. Vypadá to že ŠSČR to s podporou mládeže začíná myslet vážně. Nová ekonomická směrnice tedy zabrala více jak hodinu jednání, ale diskuze byla věcná a poklidná.
16:00 Po menší kuřácké pauze představuje Viktor Novotný plán práce na rok 2013. Slibuje zlepšit práci generálního sekretariátu (Petr Hába) a zavést interní směrnice, o kterých se hovořilo především ve zprávě revizní komise. VV chce pokračovat v úpravách legislativy ŠSČR (registrační a přestupní řád, soutěžní řád, stanovy atd.). Bude pokračovat práce nad černobílou knihou, bude vypracována analýza výhod a nevýhod založení vlastní obchodní společnosti, Pavel Šimáček bude pracovat nad novou verzí webu. Marek Vokáč připraví nové metodické materiály pro přípravu mladých hráčů, byl představen projekt webináře Davida Kaňovského.
17:15 Hospodář představil návrh rozpočtu na rok 2013. Největší „ztráta“ v příjmech je dotace z MŠMTz programu číslo 5, kde v loňském roce získal svaz dotaci ve výši 9 miliónů Kč, letos se počítá s příjmem jen 4,5 milionů Kč. Celkem je plánován příjem svazu ve výši 11,5 milionů Kč. Díky nižšímu plánu dotace z MŠMT jsou některé škrty i ve výdajových částkách. Přesto je rozpočet naplánovaný jako schodkový, jelikož celkové výdaje nají být ve výši 13,1 milionů Kč, což si svaz vzhledem k výborným hospodářským výsledkům může dovolit. Diskuze se točí především o rozdělení peněz do mládeže (peníze na tréninková centra, projekt podpora šachových kroužků atd.). Byla předsedou svazu i vysvětlována situace ohledně účasti na šachové olympiádě mládeže v Číně, především důvod proč je výrazně zkrácena dotace svazu na tuto událost. Jarda Šmíd upozorňuje na skutečnost, že krajští přeborníci nejsou nijak zvýhodňovány například na startovném na MČR. Zdeněk Urban poukazuje na skutečnost, že v rozpočtu není položka daň z příjmu, což u neziskové organizace jakým je svaz pokud má příjem vyšší než 1 milion Kč by měl. Hospodář tuto skutečnost rozporuje a tvrdí, že toto se našeho svazu netýká a rozvijí se poměrně odborná debata na úrovni citace zákonů.
17:20 Byla přijata změna návrhu rozpočtu ve smyslu, že nebude rozdělována na krajská tréninková centra plošně dotace 50 000 Kč na kraj, ale bude rozděleno 40 000 Kč plošně a ušetřené peníze rozdělí KM do krajů podle úspěšnosti na MČR mládeže. Hlasovalo pro 30 delegátů.
17:25 Mandátová komise informuje, že se snížilo počet přítomných delegátů na 51. Méně odolní delegáti již sál opouštějí, z našeho kraje zatím vytvrváváme všichni.
17:30 Delegáti právě odhlasovali z úsporných důvodů, že ročenka ŠSČR bude již vydávána pouze v elektronické podobě. V ní budou kromě veškerých výsledků mistrovských soutěží i veškeré legislativní změny.
17:40 Po dílčích až by se dalo říci kosmetických úpravách byl schválen plán práce VV ŠSČR a rozpočet ŠSČR na rok 2013.
17:45 Hospodář navrhuje usnesení aby VV ŠSČR provedl změny v rozpočtu pokud bude dotace MŠMT v jiné výši než je v současné době předpoklad.
18:00 Ač hodina již pokročila a konference je již ve výrazném skluzu, dostává se na stůl bod o schválení změny soutěžního řádu, kdy hráč může být na 3 soupiskách. Očekává se smršť emotivních projevů, i když po včerejším martýriu tajně doufáme, že delegáti si k danému tématu vše podstatné již řekli. Předseda STK pan Záruba apeluje na delegáty aby od tohoto úmyslu upustily. Znění předkládaného návrhu je legislativně velmi nedokonalý a chce aby delegáti ponechali na rozšířené STK, aby tento návrh do řádu zapracoval. V této myšlence se přiklání i Petr Buchníček předseda návrhové komise. Diskuze začíná vřít.
18:20 Diskuze je ukončena, předsedající má však nyní problém, jelikož se shromáždilo tolik návrhů a protinávrhů, že vlastně nikdo neví v jakém pořadí se má který návrh hlasovat. Návrhová komise se souhlasem předsedajícího si dává 5 minutovou přestávku, aby si toto vše vyjasnilo. Začíná bouřlivá diskuze v kuloárech. Delegáty jako by polil živou vodou. Nejvíce ruchu je u stolku návrhové komise. Připomíná to včelí úl za plného svitu slunce. Druhým hlučným koutem je chodba v předsálí, kde delegáti snižují hladinu svého adrenalinu dávkami nikotinového kouře.
18:30 Přichází okamžik na který mnozí delegáti čekají od začátku konference. Hlasuje se o třech soupiskách. Mandátová komise upřesňuje před klíčovým hlasováním 50 delegátů s hlasem rozhodujícím. Hlasování o možnosti startu na třech soupiskách. Hlasování: 30-13-7. Návrh je schválen. Sálem se šíří bouřlivý potlesk.
18:40 Od soutěžního ročníku 2013-2014 je povoleno hraní hráče na 3 soupiskách z toho pouze na 2 mohou být řízené ŠSČR. STK má za úkol to zapracovat do soutěžního řádu, který tak projde silnou proměnou.
18:45 Konference konstatuje že pražský šachový svaz nemá na doposud jako jediný z krajů výsledky serveru db.chess.cz. Od příští sezóny to již bude jejich povinnost, což v zápětí delegáti odhlasovali.
19:00 Konference se ještě probírá bodem různé, ale je vidět, že delegáti se předchozím průběhem natolik unavili, že jsou již probírány jen okrajové a naprosto nepodstatné záležitosti. Schůze pomalu končí a spíše se sálem šíří diskuze formou otázek a odpovědí. Hlasování o nějakém usnesení již není na dohled. Konference končí a delegáti se přesouvají do nedaleké pivnice k pokonferenční debatě. 9 hodinová konference je u konce.